Mgr. Anna Bukovinová

E-mail: bukovinova4@uniba.sk

Telefón: 02/9013 1206

Miestnosť: G205

Konzultácie: dištančne prostredníctvom MS Teams

 

Stredoškolské štúdium absolvovala na Gymnáziu Kukučínova v Poprade. V roku 2018 ukončila štúdium pedagogiky a slovenského jazyka a literatúry na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Vo svojej diplomovej práci Paradoxy motívu mlčania a motívu samoty v románe Janka Silana Dom opustenosti (školiteľ: doc. Mgr. Jaroslav Šrank, PhD.) sa snažila poukázať na antagonistické modelovanie uvedených motívov v diele i na to, ako táto rozporuplnosť vplýva na celkové významové posolstvo románu. Za svoju diplomovú prácu získala Cenu rektora UK. V dizertačnej práci Sakrálne a profánne v slovenskej poézii. Tradícia a súčasnosť (školiteľka: doc. PhDr. Andrea Bokníková, PhD.) by sa mala orientovať na interpretáciu vybraných básnických diel, v ktorých sa vzájomne usúvzťažňujú obe spomenuté entity. Na Katedre slovenskej literatúry a literárnej vedy vedie semináre z Teórie literatúry (1 a 2), Textový seminár zo slovenskej literatúry 20. storočia a Textový seminár zo súčasnej slov. lit.