Mgr. Albert Lučanský

E-mail: lucansky5@uniba.sk 

Telefón: 02/9013 1205

Miestnosť: G205

Konzultácie: dištančne prostredníctvom MS Teams

 

V roku 2018 absolvoval štúdium histórie a slovenského jazyka a literatúry na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Vo svojej diplomovej práci Veľpieseň. Pokus o typológiu obraznosti (školiteľ prof. PhDr. Ján Zambor, Csc.) sa zaoberal všeobecnou problematikou výkladu tejto starozákonnej knihy. Ťažiskom práce bol pokus o predloženie vlastnej taxonómie metafor a obrazov. Vo svojej dizertačnej práci Biblické a spirituálne motívy v poézii P. O. Hviezdoslava (školiteľ prof. PhDr. Miloslav Vojtech, PhD.) analyzuje biblické a spirituálne motívy v Hviezdoslavových cykloch, ich intenzitu výskytu a funkciu vzhľadom na témy zbierok. Je editorom zborníka Spirituálne zlomky (2018), ktorý sa tematicky zaoberá spiritualitou v slovenskej literatúre. Aktívne publikuje a recenzuje pre časopis Tvorba. Popri slovenskej literatúre sa aktívne zaoberá výskumom Starého zákona ako literárneho fenoménu so zameraním na starozákonnú knihu Veľpieseň. Na Katedre slovenskej literatúry a literárnej vedy vedie semináre Teória literatúry 1, 2 a Interpretačný seminár.