doc. PhDr. Zuzana Kákošová, CSc.

E-mail: zuzana.kakosovauniba.sk
Telefón: +421 2 9013 2259
Miestnosť: G218

Konzultácie počas skúškového obdobia v LS:
utorok 10:45 - 12:00
štvrtok 10:00 - 10:45

 

V rokoch 1973 - 1978 absolvovala štúdium slovenčiny a latinčiny na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (diplomová práca Poemata Jána Sambuca, školiteľ doc. D. Škoviera). Po absolvovaní vysokoškolského štúdia pôsobila do roku 1987 na Katedre slovenského jazyka a literatúry Pedagogickej fakulty v Nitre ako odborná asistentka. Od roku 1987 dodnes prednáša na Katedre slovenskej literatúry a literárnej vedy, od roku 2002 ako docentka. Špecializuje sa na dejiny slovenskej literatúry do roku 1780 a dejiny a teóriu slovenskej i svetovej drámy od počiatkov po súčasnosť. V roku 1980 obhájila rigoróznu prácu Humanistická poézia v Poematách Jána Sambuca. Príspevok k metodike interpretácie umeleckého textu a získala titul PhDr. V roku 1991 ukončila externú ašpirantúru, obhájila dizertačnú prácu Ján Sambucus a otázky latinskej humanistickej poézie (školiteľ prof. František Miko) a získala vedeckú hodnosť CSc. V roku 2002 sa habilitovala na docentku v odbore teória a dejiny slovenskej literatúry s prácou Kapitoly zo slovenskej literatúry 9.–18. storočia. Typológia a poetika stredovekej, renesančnej a barokovej literatúry. V rokoch 2004-2012 bola vedúcou katedry. Na katedre vedie kurzy z dejín slovenskej literatúry 9.–18. storočia, textové semináre z dejín európskej literatúry a výberové textové semináre z dejín a teórie drámy.