Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Pravidlá písania záverečných (bakalárskych a magisterských) prác na KSJ

Od akademického roka 2015/2016

 

Záverečné bakalárske práce

 

  • Študent v priebehu celého akademického roka, v ktorom bakalársku prácu vypracováva, individuálne konzultuje so školiteľom podľa potreby a priebežne mu odovzdáva jednotlivé časti práce podľa dohody. Najneskôr po Vianociach (resp. na začiatku skúškového obdobia po ZS) odovzdá školiteľovi písomne aspoň rozhľadovú kapitolu práce (komentovaný súčasný stav problematiky) v rozsahu cca 15 s. textu (minimálne 15 normostrán = 15 x 1800 znakov) + vlastne zostavenú bibliografiu s minimálne 20 vyhľadanými titulmi. V prípade prekročenia termínu a odovzdania tejto časti práce po 15. januári má školiteľ právo rozhodnúť, ako bude ďalej postupovať v spolupráci s diplomantom.
  • Hotovú prácu študent odovzdá na spripomienkovanie a odsúhlasenie školiteľovi najneskôr do 7. apríla aktuálneho školského roka v prípade, že študent má záujem obhajovať záverečnú prácu v letnom termíne. V prípade nedodržania tohto termínu má školiteľ právo prácu v letnom termíne odmietnuť prečítať, spripomienkovať a odporučiť na obhajobu. 
  • Študenti, ktorí sa rozhodnú odovzdať záverečnú prácu až k jesennému (alebo opravnému) termínu, predložia finálnu verziu práce na posúdenie školiteľovi najneskôr 20. júna  v bežnom roku. V prípade nedodržania tohto termínu má školiteľ právo prácu k jesennému termínu odmietnuť.
  • Študenti, ktorí plánujú odovzdať prácu k zimnému termínu, predkladajú finálnu verziu práce školiteľovi najneskôr  25. novembra bežného roka. V prípade nedodržania tohto termínu má školiteľ právo prácu k zimnému termínu odmietnuť.
  • Kritériá, ktorými sa riadia oponenti pri posudzovaní odovzdaných záverečných prác, sú obsiahnuté v priložených hodnotiacich tlačivách. KSJ odporúča, aby ich študenti pri písaní záverečných prác mali priebežne na pamäti.

 

Záverečné magisterské práce

 

  • V ZS druhého ročníka mgr štúdia študent individuálne konzultuje podľa potreby so školiteľom a najneskôr po Vianociach (resp. na začiatku skúškového obdobia po ZS) odovzdá školiteľovi písomne aspoň rozhľadovú kapitolu práce (komentovaný súčasný stav problematiky) v rozsahu cca 20 s. textu (minimálne 20 normostrán = 20 x 1800 znakov) + vlastne zostavenú bibliografiu s minimálne 30 vyhľadanými titulmi. V prípade prekročenia termínu a odovzdania tejto časti práce po 15. januári má školiteľ právo rozhodnúť, ako bude ďalej postupovať v spolupráci s diplomantom.
  • V LS študent individuálne konzultuje so školiteľom podľa potreby, pričom hotovú prácu odovzdá na spripomienkovanie a odsúhlasenie školiteľovi najneskôr do 7. apríla aktuálneho akademického roka v prípade, že študent má záujem absolvovať štátne skúšky v letnom termíne. V prípade nedodržania tohto termínu má školiteľ právo prácu v letnom termíne odmietnuť prečítať, spripomienkovať a odporučiť na obhajobu. 
  • Študenti, ktorí sa rozhodnú odovzdať záverečnú prácu až k jesennému (alebo opravnému) termínu, predložia finálnu verziu práce na posúdenie školiteľovi najneskôr 20. júna v bežnom roku. V prípade nedodržania tohto termínu má školiteľ právo prácu v jesennom termíne odmietnuť.
  • Študenti, ktorí plánujú odovzdať prácu v zimnom termíne, predkladajú finálnu verziu práce školiteľovi najneskôr 25. novembra bežného roka. V prípade nedodržania tohto termínu má školiteľ právo prácu v zimnom termíne odmietnuť.
  • Kritériá, ktorými sa riadia oponenti pri posudzovaní odovzdaných záverečných prác, sú obsiahnuté v priložených hodnotiacich tlačivách. KSJ odporúča, aby ich tvorcovia záverečných prác mali priebežne na pamäti.

 

Schválené na zasadnutí KSJ dňa 10. 9. 2015. (Upravené 18. 10. 2018.)

 

 

Prílohy

interné hodnotiace tlačivo k posudkom záverečných blc prác na KSJ vo formáte .doc, vo formáte .pdf

interné hodnotiace tlačivo k posudkom záverečných mgr prác na KS vo formáte .doc, vo formáte .pdf