Prof. PhDr. Juraj DOLNÍK, DrSc.

Miestnosť: č. G221

Konzultačné hodiny v LS: po osobnom mailovom dohovore

Telefón: +421 2 9013 2396

<output>+421 2 9013 2187 </output>

<output> +421 2 9013</output>

<output>+421 2 9013</output>

<output>+421 2 9013</output>

<output></output>

Email: juraj.dolnik(at)uniba.sk

Publikačná činnosť je dostupná TU.

 

 

Medailón

Odborné zameranie: synchrónna lingvistika, jej všeobecnojazykovedné, slovakistické, komparatistické, jazykovokultúrne a jazykovopolitické aspekty a lingvistická pragmatika; explanačná lingvistika; aplikačná lingvistika s orientáciou na teóriu prekladania/tlmočenia a na sprostredkovanie slovenčiny ako cudzieho jazyka.

 

Ťažiská výskumu: systémová lingvistika koncentrovaná najmä na lexikálnu sémantiku; konfrontačná jazykoveda orientovaná predovšetkým na lexikálnu zásobu a na slovensko-české jazykové porovnávanie; teória spisovného jazyka a jazykovej kultúry s dôrazom na spisovnú slovenčinu a jej kultivovanie; jazyková politika so zameraním na slovenské jazykové prostredie; axiologická stránka jazyka a komunikácie, explanačné princípy jazyka a komunikácie.  

 

Aktuálny výskum: deskriptívno-explanačná morfológia súčasnej spisovnej slovenčiny; princípy stavby, vývinu a fungovania jazyka; pragmatickolingvistická teória spisovnej slovenčiny; pragmaticko-komunikačná štylistika; lingvistické základy teórie prekladania a tlmočenia. Vedie excelentný tím Jazyk a jazykoveda v súvislostiach.

 

 

Výskumná orientácia aktuálnych doktorandov:

 

-         germanizmy v slovenčine;

-         text ako kultúrny produkt;

-         intenzifikátory v súčasnej slovenčine;

-         opozícia príznakové : bezpríznakové v slovenskej morfológii;

-         slovenská a nemecká fonetika a fonológia v konfrontácii;

-         súvetia v súčasnej slovenčine a nemčine;

-         súčasná lekárska terminológia v nemčine;

-         odborný jazyk súčasnej nemčiny;

-         metafora z hľadiska medzijazykovej konfrontácie;

-         protokoly v tlmočníckej príprave študentov.