Mgr. Zuzana POPOVIČOVÁ SEDLÁČKOVÁ, PhD.

Miestnosť: č. G217

Konzultačné hodiny v LSpondelok 12.30 – 13.15 a utorok 14.15 – 15.00. V čase dištančnej výučby si je potrebné konzultáciu dohodnúť vopred. 

Telefón: +421 2 9013 2399

Email: zuzana.popovicova(at)uniba.sk

Publikačná činnosť je dostupná TU.

 

 

Medailón

Narodila sa v Bratislave. Stredoškolské štúdium absolvovala na osemročnom gymnáziu na Bilíkovej ulici 24 v Bratislave. V roku 2008 ukončila magisterské štúdium na Filozofickej fakulte UK v Bratislave v učiteľskom študijnom programe, špecializácia estetika – slovenský jazyk a literatúra. V tom istom roku obhájila na Katedre slovenského jazyka diplomovú prácu s názvom Slang tínedžerov. Doktorandské štúdium v odbore slovenský jazyk a literatúra ukončila obhajobou dizertačnej práce Slangový aspekt mládežníckeho diskurzu (školiteľka: prof. PhDr. Oľga Orgoňová, CSc.). V roku 2008 absolvovala študijný pobyt na Univerzite Palackého v Olomouci v rámci Letnej školy slovanských štúdií. V rámci zahraničnej mobility absolvovala v roku 2009 semestrálnu stáž na Katedre bohemistiky Filozofickej fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. V školskom roku 2012/2013 pracovala ako učiteľka slovenského jazyka na Základnej škole s materskou školou na Sibírskej ulici v Bratislave. Od roku 2013 pracuje ako odborná asistentka na Katedre slovenského jazyka Filozofickej fakulty UK v Bratislave. Publikovala viacero štúdií o slangu slovenskej mládeže a mládežníckom diskurze.