Mgr. Zoja Dubovcová

Miestnosť: č. 359

e-mail: zoja.dubovcova(at)gmail.com 

 

Medailón

Narodila sa v Ružomberku, kde aj navštevovala Gymnázium na ulici Štefana Moyzesa. Ďalej pokračovala v dvojročnom pomaturitnom štúdiu na Strednej zdravotníckej škole Márie Terézie Schererovej v Ružomberku a štúdium ukončila úspešným absolvovaním odboru všeobecná zdravotná sestra. Bakalárske štúdium v študijnom programe učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a slovenského jazyka a literatúry absolvovala v roku 2010 na Filozofickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku obhájením bakalárskej práce s témou Profesionalizmy v bežnej komunikácii lekárov a zdravotníckych pracovníkov (školiteľka: prof. PhDr. Oľga Orgoňová, Csc.). V magisterskom štúdiu pokračovala v rovnakom študijnom programe tiež na FFKU v Ružomberku, kde v roku 2012 získala magisterský titul obhájením diplomovej práce Profesionálna reč. Jazykový obraz komunikácie zdravotníkov (školiteľka: prof. PhDr. Oľga Orgoňová, Csc.). Od roku 2012 pôsobila ako učiteľka na stredných školách v Ružomberku: ŠÚV v Ružomberku, Gymnázium sv. Andreja v Ružomberku. V roku 2015 absolvovala na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave dvojsemestrálny odborno – metodický kurz Didaktika slovenčiny ako cudzieho jazyka. Od roku 2019 pôsobí ako externá doktorandka s témou dizertačnej práce Miesto profesionalizmov v národnom jazyku (školiteľka: prof. PhDr. Oľga Orgoňová, Csc.).