Mgr. Slavomíra Stanková

Miestnosť: č. G359

Konzultačné hodiny v LS: po osobnom mailovom dohovore

Telefón: +421 2 9013 2397

Email: slavomira.kristofova(at)uniba.sk

Publikačná činnosť je dostupná TU.

 

Medailón

Narodila sa v Prešove, kde absolvovala aj stredoškolské štúdium na Gymnáziu bl. Pavla Petra Gojdiča. Bakalárske štúdium v programe učiteľstvo dejepisu a slovenského jazyka absolvovala na Prešovskej univerzite v Prešove. Magisterské štúdium učiteľstva histórie a slovenského jazyka a literatúry absolvovala na Univerzite Komenského v Bratislave a úspešne v júni 2016. Obhájila diplomovú prácu na tému Videoklip ako didaktická pomôcka na hodinách slovenského jazyka. V školskom roku 2015/2016 sa v rámci programu Erasmus+ zúčastnila študijného pobytu na Karlovej univerzite v Prahe (Katedra středoevropských studií). V školskom roku 2016/2017 pracovala ako učiteľka na Základnej škole Marie Montessori v Bratislave. Od roku 2017 pôsobí ako interná doktorandka a témou jej dizertačnej práce je Slovenská gramatika a komunikačná kompetencia (školiteľka Prof. PhDr. Oľga Orgoňová,CSc.).