Mgr. Romana Krolčíková

Miestnosť: č. G359

Konzultačné hodiny v LS:

Telefón: 

Email:  krolcikova1(at)uniba.sk

 

 

Medailón

Narodila sa v Levoči, kde aj absolvovala stredoškolské štúdium na Gymnáziu sv. Františka Assiského. Vysokoškolské vzdelanie získala na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v študijnom programe učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry a výchovy k občianstvu obhájením diplomovej práce s názvom Človek a mesto v poézii Jána Smreka po roku 1948. V roku 2017 začala spolupracovať s oddelením Slovenského národného korpusu JÚĽŠ SAV, kde po skončení magisterského štúdia pracovala ako odborná pracovníčka. V akademickom roku 2017/2018 získala prvé miesto vo fakultnom kole ŠVOUČ za odbornú prácu na tému Využitie zdrojov Slovenského národného korpusu pri výučbe slovenského jazyka. Od roku 2020 je internou doktorandkou v JÚĽŠ SAV a dizertačnú prácu píše na tému Anglicizmy v súčasnej slovenčine (so zameraním na typológiu komunikačných sfér a spôsoby pravopisnej adaptácie).