Mgr. Miloš Horváth, PhD.

Miestnosť: č. G221

Konzultačné hodiny v LS: po osobnom mailovom dohovore

Telefón: 02/9013 2395

Email: milos.horvath(at)uniba.sk

Publikačná činnosť je dostupná TU.

 

 

Medailón

 

Mgr. Miloš Horváth, PhD. sa narodil 4. februára 1981 v Bratislave. Vyštudoval dvojodborové učiteľské štúdium v kombinácii slovenský jazyk a pedagogika na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Aj pod vplyvom viacerých vtedajších osobností slovenskej lingvistiky na Katedre slovenského jazyka sa rozhodol, že dá prednosť vedeckému skúmaniu slovenčiny pred pedagogikou. Priznáva, že doteraz v ňom rezonujú prednášky profesorky Bajzíkovej, vďaka ktorým pochopil, že nielen jazyk a syntax, ale aj život sám je vybudovaný na logických základoch či polemické diskusie iniciované profesorom Mlackom, ktorý zase v ňom prehĺbil záujem o otázky jazykového štýlu a štylistiky. Interné doktorandské štúdium absolvoval hneď po ukončení magisterského štúdia na rovnakej fakulte a svoju doktorskú dizertačnú prácu s názvom Kultúrna interpretácia vybraných slovenských esejí na pozadí interpretatívno-komunikačnej teórie kultúry Clifforda Geertza obhájil pod vedením profesora Juraja Dolníka v roku 2010. Práve on mu otvoril cestu  k pragmatickému nazeraniu na podstatu a fungovanie jazykových štruktúr. V rokoch 2011 – 2017 pôsobil na Katedre žurnalistiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského, kde prednášal štylistiku, rétoriku a kapitoly zo súčasného slovenského jazyka a sémantickej interpretácie textu. Venuje sa otázkam jazyka a štýlu súčasnej komunikácie, teoretickej a praktickej štylistike, interpretačnej lingvistike, teórii eseje a vyučovaniu slovenčiny ako cudzieho jazyka. Poslednou jeho zastávkou pred príchodom na svoju domovskú Katedru slovenského jazyka mu bol Krakov, kde tri roky pracoval ako vyslaný lektor slovenského jazyka a kultúry na Inštitúte slovanských filológií Jagelovskej univerzity v Krakove.