Mgr. Maryna Kazharnovich, PhD.

Miestnosť: č. G359

Konzultačné hodiny v LSpo osobnom mailovom dohovore

Telefón: +421 2 9013 2397

E-mail: maryna.kazharnovich(at)uniba.sk

Publikačná činnosť je dostupná TU.

 

Medailón

 

Narodila sa vo Vilejke (Bielorusko). V roku 2011 ukončila magisterské štúdium na Filozofickej fakulte Bieloruskej štátnej univerzity v Minsku v odbore všeobecná jazykoveda. Diplomovú prácu Onomastická metafora ako komponent národno-kultúrneho diskurzu (školiteľka – prof. N. Pavlovskaja, DrSc.) obhájila v roku 2011. V akademickom roku 2010/2011 získala prvú cenu v celorepublikovom kole súťaže vedeckých prác študentov vysokých škôl Bieloruskej republiky (téma vedeckej práce: Onomastická metafora v rámci teórie precedentnosti (na materiáli médií)). Doktorandské štúdium ukončila v r. 2016 obhajobou dizertačnej práce Onomastická metaforika v slovanských jazykoch (na materiáli slovenských a bieloruských mediálnych textov), školiteľ – prof. PhDr. Miroslav Dudok, DrSc. 

Odborná profilácia: všeobecná jazykoveda, onomastika, teória precedentnosti, metafora.