Mgr. Mária Štupáková

Miestnosť: č. G359

Konzultačné hodiny v LS

Telefón: 

Email: stupakova12(at)uniba.sk

 

 

 

Medailón

Narodila sa v Starej Ľubovni, kde tiež absolvovala osemročné štúdium so zameraním na cudzie jazyky na Gymnáziu Terézie Vansovej. Vysokoškolské štúdium absolvovala na Univerzite Komenského v Bratislave v rokoch 2015 - 2020 v študijnom programe prekladateľstvo a tlmočníctvo v kombinácii anglický jazyk a kultúra a slovenský jazyk a kultúra. V diplomovej práci s názvom Jazyková a nárečová diverzita v mikroregióne z pohľadu percepčnej dialektológie (na príklade oblasti Starej Ľubovne) sa venovala dialektologickému výskumu nárečí z rodného okresu Stará Ľubovňa pod vedením doc. Mgr. Gabriely Múcskovej, PhD. a obhájila ju na Katedre slovenského jazyka. V súčasnosti pôsobí ako doktorandka JÚĽŠ SAV v Bratislave a v dizertačnej práci s názvom Regionálne dialekty v zrkadle jazykových a kultúrnych zmien rozširuje výskumu v oblasti dialektológie.