Mgr. Katarína MUZIKOVÁ, PhD.

Miestnosť: č. G412

Konzultačné hodiny v LSpo osobnom mailovom dohovore

Telefón: +421 2 9013 2233

Email: katarina.muzikova(at)uniba.sk

Publikačná činnosť je dostupná TU.

 

 

Medailón

Narodila sa v Žiline. Stredoškolské štúdium absolvovala na Gymnáziu na Hlinskej ul. 29 v Žiline.  V r. 2005 ukončila magisterské štúdium na Filozofickej fakulte UK v Bratislave v študijnom programe učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov, špecializácia slovenský jazyk a literatúra - história. Po absolvovaní štúdia nastúpila na Katedru slovenského jazyka ako interná doktorandka. Doktorandské štúdium ukončila v r. 2008 obhajobou dizertačnej práce Vývin kodifikácií v druhej polovici 19. storočia (školiteľ: prof. PhDr. P. Žigo, CSc.). Počas doktorandského štúdia absolvovala študijný pobyt v Prahe. Od r. 2008 pracuje na Katedre slovenského jazyka ako odborná asistentka, vedie semináre z diachrónnej i synchrónnej lingvistiky (dejiny spisovnej slovenčiny, základy jazykovedy, syntax, textová lingvistika).