Mgr. Barbora Hurtuková

Miestnosť: č. G213

Konzultačné hodiny v LS: po osobnom mailovom dohovore

Telefón: +421 2 9013 2189

Email: hurtukova4(at)uniba.sk

Publikačná činnosť 

 

Medailón

Narodila sa v Prešove a stredoškolské vzdelanie absolvovala na 8-ročnom gymnáziu v rodnom meste Lipany. Bakalárske štúdium v študijnom programe učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a slovenského jazyka a literatúry absolvovala na Filozofickej fakulte na Prešovskej univerzite v Prešove. Magisterské štúdium v rovnakom programe ukončila v roku 2019 na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a na Katedre slovenského jazyka úspešne obhájila diplomovú prácu na tému Modálne výrazy v jazykovej praxi pod vedením
p. prof. J. Dolníka. Počas štúdia pracovala ako administrátorka pilotných meraní v Národnom ústave certifikovaných meraní vzdelávania v Bratislave. Od roku 2019 pôsobí ako interná doktorandka a témou jej dizertačnej práce je Rétorika a komunikačná kompetencia (školiteľka doc. Mgr. Alena Bohunická, PhD.).