Doc. Mgr. Gabriela MÚCSKOVÁ, PhD.

Miestnosť: č. G412

Konzultačné hodiny v LSpo osobnom mailovom dohovore

Telefón: +421 2 9013 2232

Email: gabriela.mucskova(at)uniba.sk

Publikačná činnosť je dostupná TU.

 

 

Medailón

Narodená 7. 2. 1966 v Gelnici. V rokoch 1984 - 1989 študovala na Filozofickej fakulte UK v Bratislave odbor slovenský jazyk - anglický jazyk. Od roku 1989 do roku 1991 absolvovala študijný pobyt v Nárečovom oddelení Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV, po ktorom, v roku 1991, nastúpila na internú ašpirantúru. Od roku 1995 je pracovníčkou Katedry slovenského jazyka Filozofickej fakulty UK. V roku 2006 ukončila externá doktorandské štúdium obhajobou dizertačnej práce z oblasti jazykovej variantnosti a koexistencie nárečia a spisovného jazyka. Na Filozofickej fakulte vyučuje predmety historicko-jazykovedného zamerania, dialektológiu, teóriu spisovného jazyka a úvod do lingvistiky. Je spoluautorkou Slovníka slovenských nárečí a participovala na medzinárodnom projekte Celokarparského dialektologického atlasu. Od roku 2004 je vedeckou tajomníčkou Slovenskej jazykovednej spoločnosti.