Doc. Mgr. Alena BOHUNICKÁ, PhD.

Miestnosť: č. G223

Konzultačné hodiny v LSpo osobnom mailovom dohovore

Telefón: +421 2 9013 2394

E-mail: alena.bohunicka(at)uniba.sk

Publikačná činnosť je dostupná TU.

 

Medailón

 

Štúdium a kvalifikačné postupy:

2001 – 2006 magisterské štúdium v odbore francúzsky jazyk a literatúra – slovenský jazyk a literatúra, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave (v rámci toho 2004 – Faculté des lettres, Université Blaise Pascal, Clermont Ferrand, Francúzsko)

2006 – 2009 doktorandské štúdium v odbore slovenský jazyk a literatúra, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave (v rámci toho 2007 – Filozofická fakulta Univerzity Karlovej v Prahe, doktorandská stáž na Ústave českého jazyka a teorie komunikace)

2006 Mgr. 

2009 PhD. (dizertačná práca Variabilita podobnosti v metafore)

2015 Docent (habilitačný spis Metaforika činnostného aspektu jazyka)

Ocenenie:

Je členkou excelentného tímu Jazyk a jazykoveda v súvislostiach.

 

Odborná profilácia: súčasný slovenský jazyk – lexikológia a štylistika, všeobecná jazykoveda, metafora, sociolingvistika.

Od roku 2009 pôsobí na Katedre slovenského jazyka Filozofickej fakulty UK v Bratislave. Je autorkou monografií Variety metafory (2013) a Metaforika činnostného aspektu jazyka (2014), spoluautorkou skrípt Lexikológia slovenčiny (2011, 2012) a členkou autorského tímu monografie Cudzosť – jazyk – spoločnosť (2015). Je editorkou zborníka Jazykoveda v pohybe (2012). Publikovala viacero štúdií z oblasti metafory, štylistiky a diskurznej analýzy (politický diskurz, diskurzy vybraných sociálnych skupín). V širšom spoločenskovednom tíme v rámci projektu Univerzitného vedeckého parku s podporou Európskeho sociálneho fondu sleduje lingvistické aspekty humánnej bioetiky v záujme eliminácie rôznych prejavov sociálnej nespravodlivosti a neporozumenia v dôsledku inakosti.