OPT+SV: Témy diplomových prác na AR 2022/2023

školiteľka: doc. PhDr. Mária Dobríková, CSc.

1. Recepcia ako tvorba. Literárny vedec a prekladateľ Ján Koška

2. Jazyková alebo translatologická téma podľa vlastného výberu

3. Čas a priestor v slovenskej a bulharskej (chorvátskej, srbskej) frazeológii

4. Konfrontačná analýza ortografickej normy bulharského a slovenského jazyka

5. Feminatíva pomenúvajúce tituly, hodnosti a funkcie. Bulharsko-slovenský porovnávací aspekt

 

 

školiteľ: prof. PhDr. Miroslav Dudok, DrSc.

1. Ideológia priestoru: záhrebské urbanonymá

2. Teoretizujúci prekladateľ

 

 

 

školiteľ: doc. PhDr. Zvonko Taneski, PhD.

1. Zborník ľudových piesní bratov Miladinovovcov v bulharskej, macedónskej a chorvátskej literárnej historiografii

2. Drámy Teny Štivičićovej v Chorvátsku a v zahraničí

3. Romány chorvátskej spisovateľky Daše Drndićovej

školiteľka: Mgr. Svetlana Kmecová, PhD.

1. Analýza slovenského prekladu románu Vladimira Bartola Alamut (prípadne iného diela podľa vlastného výberu)

2. Názvy nebeských telies ako komponenty slovenských a slovinských frazém

3. Slovenský seriál v slovinskom prostredí: Usodno vino

4. Základná matematická terminológia v slovenčine a slovinčine

5. Názvy rastlín ako komponenty slovenských a slovinských frazém

6. Komentovaný preklad vybraného slovinského diela do slovenského jazyka

školiteľka: Mgr. Saša Vojtechová Poklač, PhD.

1. Porovnanie dvoch slovenských prekladov divadelnej hry Ivana Cankara Pohujšanje v dolini šentflorjanski 

2. Obraz územia dnešného Slovinska v slovenských cestopisoch 19. storočia

3. Žánrové a tematické porovnanie slovenských a slovinských almanachov prvej polovice 19. storočia

4. Špecifiká vybraných predložiek v slovinskom a slovenskom jazyku

5. Slovinské poetky strednej generácie (napr. Barbara Korun, Maja Vidmar atď.)

a vyobrazenie (ženských) mytologických postáv v poézii

6. Pomenovania vybraných chránených živočíchov v slovenskom a slovinskom jazyku

7. Syrárska a salašnícka terminológia v slovenskom a slovinskom jazyku

8. Zvieracie postavy v súčasných slovenských a slovinských rozprávkach

školiteľ: Dr. Miglena Mihaylova-Palanska

1. Metafora a metonymia v bulharskej terminológii

2. Internacionalizácia v súčasnej bulharskej terminológii

3. Exotizmy v súčasnej bulharčine

4. Deminutíva a augmentatíva v bulharčine v porovnaní so slovenčinou

5. Slovesné časy v bulharčine a ich preklad do slovenčiny

 

 

školiteľ: doc. Mgr. Pavel Krejčí, Ph.D.

  1. Bulharské/srbské/chorvátske lexikálne javy v preklade
  2. Vybrané problémy južnoslovanských jazykov (predovšetkým chorvátčiny, srbčiny alebo bulharčiny) v kontraste zo slovenčinou