OPT+SV: Témy bakalárskych prác na AR 2022/2023

školiteľka: doc. PhDr. Mária Dobríková, CSc.

  1. Tvary vokatívu bulharských maskulín a feminín
  2. Pluralia tantum a singularia tantum v bulharčine
  3. Neurčité slovesné tvary v bulharskom jazyku
  4. Ustálené predložkovo-menné spojenia (na slovenskom a bulharskom materiáli)
  5. Bulharský jazykovedec Ivan Bujukliev v kontexte slovenskej a európskej slavistiky

školiteľ: prof. PhDr. Miroslav Dudok, DrSc.

1. Sémanticko-derivačný potenciál lexémy čovjek v chorvátčine

2. Slovosled v chorvátčine

 

 

 

 

školiteľ: doc. PhDr. Zvonko Taneski, PhD.

1. Marin Držić a jeho dráma Dundo Maroje v kontexte dubrovníckej literárnej renesancie

2. Literárna Zriniáda v chorvátskej staršej literatúre a jej odozvy na Slovensku

3. Básnická tvorba Peja Javorova na pozadí bulharského symbolizmu

4. Miesto a význam literárneho časopisu Znaci v bulharskom kultúrnom a umeleckom prostredí

5. Srbská ľudová slovesnosť na Slovensku. Translatologický aspekt

6. Osvietenecká tvorba Dositeja Obradovića a jej odozvy na Slovensku

školiteľ: doc. Mgr. Pavel Krejčí, PhD.

  1. Gramatické javy v južnoslovanských jazykoch (môže byť i z konfrontačného aspektu)
  2. Bulharské/srbské/chorvátske gramatické javy v preklade
  3. Vybrané aspekty chorvátskej/srbskej frazeológie (v konfrontácii napr. so slovenčinou)

 

 

školiteľ: Mgr. Goran Marjanović

1. Sonet Tina Ujevića
2. Žánrové determinanty románu Mor Đura Sudetu

3. Charakteristika postáv prostredníctvom germanizmov v dráme Miroslava Krležu Páni Glembayovci

školiteľka: Mgr. Kristina Đorđević

1. Neologizmy a ich adaptácia v srbskom a slovenskom jazyku

2. Obraz ženy v rozprávkach Vuka Stefanovića Karadžića

3. Názvy zvierat ako komponenty srbských a slovenských frazém

4. Koronakríza a jej odraz v slovnej zásobe srbského a slovenského jazyka 

školiteľka: Mgr. Miglena Mihaylova-Palanska, PhD.

1. Pozdravy a blahoželania v bulharčine v porovnaní so slovenčinou

2. Vyjadrenie množstva a miery v bulharčine v porovnaní so slovenčinou

3. Jazykové výpožičky v bulharčine

4. Neologizmy a ich adaptácia v bulharčine a slovenčine

5. Motív lásky v poviedkach Jordana Jovkova

6. Téma emigrácie v súčasnej bulharskej kinematografii