Zvonko Taneski

Štúdium všeobecnej a komparatívnej literatúry ukončil na Filologickej fakulte Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Skopje (2002). V roku 2003 absolvoval študijný pobyt na Univerzite v Perugii (Taliansko). Dizertačnú prácu Metaforické modely obraznosti v poézii Jána Ondruša (školiteľ prof. PhDr. Valér Mikula, CSc.) vo vednom odbore teória a dejiny slovenskej literatúry obhájil v roku 2007 na Katedre slovenskej literatúry a literárnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Rigoróznu prácu Slovensko-macedónske literárne vzťahy vo vednom odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo obhájil na Filozofickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre (2008). Komisia SAV pre posudzovanie vedeckej kvalifikácie mu v roku 2011 priznala vedecký kvalifikačný stupeň IIa (samostatný vedecký pracovník).

Habilitoval sa na Fakulte cudzích jazykov American University of Europe - FON v Skopje (2011) v študijnom odbore macedonistika – slovanské jazyky a literatúry, kde pôsobil ako docent v rokoch 2011 – 2014. Od roku 2014 do konca augusta 2015 bol zamestnaný ako vedecký pracovník v Ústave pre výskum kultúrneho dedičstva Konštantína a Metoda na Filozofickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, kde pracoval aj počas rokov 2007 – 2011. Pracoval tiež v Ústave svetovej literatúry SAV v Bratislave (2007 – 2008). Na Katedre slovanských filológií Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave pôsobí od septembra 2015. Vedie prednášky a textové semináre z dejín umeleckého prekladu, medziliterárnych vzťahov a literárnej komparatistiky, z dejín a recepcie konkrétnych národných literatúr (južnoslovanských) a výberové kurzy macedónskeho jazyka a filmu ako aj reálie Macedónska. Aktívne prekladá súčasnú slovenskú literatúru do macedónčiny.

Vedeckovýskumné úlohy, projekty a granty

2022 – 2023: Книжевни крстопати (Сведоштва од меѓукултурниот дијалог) – vydanie autorskej vedeckej monografie v cudzom jazyku
zodpovedný riešiteľ, grant Ministerstva kultúry Republiky Severné Macedónsko

2019 – 2021: POETIKA DISLOKÁCIE. Obraz imigranta v južnoslovanských literatúrach po roku 1989
zodpovedný riešiteľ, projekt Katedry slovanských filológií Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, grant VEGA V-19-017-00.

2017 – 2018: Славистички синтези / Slavistické syntézy vydanie autorskej vedeckej monografie v cudzom jazyku
zodpovedný riešiteľ, grant Filozofickej fakulty UK (FG 14 / 2018) a Fondu na podporu umenia SR.

2010 – 2011: Po stopách sv. Cyrila a Metoda v slovenskej a českej bibliografii
člen autorského kolektívu, projekt Slovanského ústavu AV ČR a Ústavu pre výskum kultúrneho dedičstva Konštantína a Metoda na Filozofickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Typ projektu: AIP ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky / APVV – Vedecko-technická spolupráca medzi Českou republikou a Slovenskou republikou. Číslo projektu:  MEB 0810026 (identifikačné číslo, Česká republika) / SK-CZ-0070-09.

2008 – 2010: Duchovné, intelektuálne a politické predpoklady cyrilo-metodskej misie a špecifické aspekty jej pôsobenia na Veľkej Morave.
člen autorského kolektívu, projekt Ústavu pre výskum kultúrneho dedičstva Konštantína a Metoda na Filozofickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, grant VEGA 1/0492/08.

2008 – 2010: Dejepis netradične - príprava a realizácia multimediálnej databázy na WEBE s výučbovými a študijnými materiálmi.
člen autorského kolektívu, projekt Ústavu pre výskum kultúrneho dedičstva Konštantína a Metoda na Filozofickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, grant KEGA 3/6309/08.

2008 – 2010: Vzájomné súvislosti a vplyvy medzi veľkomoravskou a macedónskou literatúrou.
zodpovedný riešiteľ, projekt Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Typ projektu: CGA. Číslo projektu: I-08-211-01

1/2009 – 12/2009: Po stopách sv. Cyrila a Metoda. Typ projektu: Mesto Nitra, Nitriansky samosprávny kraj. Číslo projektu:  1080/2009.
člen autorského kolektívu, projekt Ústavu pre výskum kultúrneho dedičstva Konštantína a Metoda na Filozofickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre.

2007 – 2019: Tvorba hesiel z kategórie „macedónska literatúra“ pre viaceré zväzky encyklopédie Beliana v Slovenskej akadémie vied.

Členstvo v redakčných radách a odborných spoločnostiach

Člen komisie pre štátne záverečné skúšky bakalárskeho, magisterského a doktorandského štúdia na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, študijné programy I. a II. stupňa: Bulharský jazyk a kultúra v kombinácii, Chorvátsky jazyk a kultúra v kombinácii, Slovanské štúdiá, Stredoeurópske štúdiá; študijný odbor III. stupňa: Slavistika

člen Klubu nezávislých spisovateľov Slovenska

člen Slovenského PEN centra

člen predsedníctva Česko-slovenskej asociácie porovnávacej literárnej vedy (od roku 2020)

člen Medzinárodnej asociácie pre komparatívnu literatúru (International Comparative Literature Association AILC - ICLA) od roku 2018

člen poradnej rady Európskej spoločnosti pre komparatívnu literatúru (Réseau européen d´études littéraires comparées / European Network for Comparative Literary Studies)

člen Medzinárodnej asociácie autorov a publicistov (Authors and Publicists International Association) – МАПП / APIA so sídlom v Rige – Lotyšsko

člen hlavnej redakčnej rady medzinárodných vedeckých časopisov Konštantínove listy / Constantine's Letters (od roku 2008), Art Communication & Popculture – A & P (od roku 2014), Litikon – Časopis pre výskum literatúry / Journal for Literature Research (od roku 2016), CONTEXT - Review for Comparative Literature and Cultural Research (od roku 2017) a Sovremeni dijalozi (od roku 2019)

člen Slovenského komitétu slavistov (od roku 2022)

člen Svetového spolku básnikov (Poetas del Mundo) od roku 2016

člen Slovanskej literárnej a umeleckej akadémie (Slavic Academy of Literatures and Arts – Славянска литературна и артистична академия) od roku 2016 a koordinátor akadémie pre Slovenskú republiku (od roku 2017)

Ocenenia

2022 – Čestné uznanie z Literárneho fondu v rámci Ceny za vedeckú a odbornú literatúru v kategórii spoločenských a humanitných vied za monografické dielo „Poetika dislokácie“

2018 – Cena ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Miroslava Lajčáka za mimoriadne zásluhy o rozvoj priateľských vzťahov so Slovenskou republikou (pri príležitosti 25. výročia vzniku Slovenskej republiky)

2017 – Cena P. O. Hviezdoslava (udeľuje ju Asociácia organizácií spisovateľov Slovenska) za preklady diel slovenských spisovateľov do macedónčiny

2016 – Cena nadácie „Makedonija prezent“ zo Skopje za mimoriadnu prezentáciu a afirmáciu macedónskej literatúry v zahraničí

2015 – Prémia Literárneho fondu za vedeckú a odbornú literatúru za rok 2014 v kategórií slovníková a encyklopedická literatúra za dielo „Slovensko-macedónsky slovník“

2015 – Cena rektora Varnenskej univerzity v Bulharsku za „celkovú vedeckú a básnickú tvorbu a za prínos pre udržiavanie slovanskej kultúrnej vzájomnosti“

2013 – Zlatá medaila „Poet Laureat“ za básnickú tvorbu v Manile – Filipíny

2012 – Cena „Zlaté pero“ za najlepší preklad roka (za preklad románu Dušana Mitanu Patagónia do macedónčiny)

2009 –  Cena rektora Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre za publikačné aktivity vo vydavateľstve UKF a v domácich vydavateľstvách a periodikách

1999, 2000, 2001 – Cena pre mladých filológov „Blaže Koneski“ v Skopje

1995 – Cena C.R.I.C pre mladých umelcov z oblasti stredomoria a balkánskych krajín v Regio Calabrie v Taliansku