Željko Predojević

Absolvoval štúdium histórie a chorvátskeho jazyka a literatúry na Filozofickej fakulte Univerzity J. J. Strossmayera v Osijeku. V roku 2017 obhájil dizertačnú prácu s názvom Úloha ústnej ľudovej slovesnosti na formovaní kultúrnej identity južnej Baranje v študijnom odbore chorvátska kultúra na Filozofickej fakulte Univerzity v Záhrebe pod vedením prof. dr. sc. Ružice Pšihistal. Získal titul doktor humanitných vied v oblasti filológia.

Pracoval ako učiteľ histórie a chorvátskeho jazyka a literatúry (2007 – 2010), neskôr ako lektor chorvátskeho jazyka a literatúry na Filozofickej fakulte Univerzity I. Széchenyiho v Pécsi (2010 – 2013). Je redaktorom publikácie Godišnjak, ktorú vydáva Matica chorvátska v meste Beli Manastir.

Špecializuje sa na tradičnú a ľudovú kultúru, kultúrnu identitu, ústnu ľudovú slovesnosť a ústne podanie histórie. Venuje sa slovanskej mytológii a štúdiu jej rezíduí v ľudovej kultúre a ústnej slovesnosti. Zaujímajú ho tiež otázky multikultúrnosti, problematika kultúr v kontakte, chorvátčina ako druhý/cudzí jazyk a toponymia.

Výsledky výskumu prezentoval na početných vedeckých a odborných konferenciách v Chorvátsku aj v zahraničí.