Svetlana Kmecová

V roku 2000 ukončila magisterské štúdium na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, študijný odbor slovenský jazyk a literatúra, anglický jazyk a literatúra. Počas štúdia absolvovala niekoľko pobytov v Ľubľane. V rokoch 2001 – 2007 pracovala na Veľvyslanectve Slovinskej republiky v Bratislave. Od roku 2012 bola internou doktorandkou na Katedre slovanských filológií Filozofickej fakulty UK. Dizertačnú prácu na tému Obraz ženy v slovenskej a slovinskej frazeológii (školiteľka prof. PhDr. Mária Dobríková, CSc.) obhájila v roku 2016. Na katedre vedie jazykovedné a kulturologicky zamerané kurzy slovinčiny v slovinskom, slovenskom a pre študijný program stredoeurópske štúdiá aj v anglickom jazyku (Slovinský jazyk a reálie, Slovanský jazyk: Slovinský, Úvod do slovinskej kultúry a literatúry, Slovinský film, Úvod do jazykovedy atď). Okrem toho vykonáva funkciu študijnej poradkyne a je koordinátorkou Stredoeurópskeho výmenného programu pre univerzitné štúdiá CEEPUS. Vo svojej vedeckovýskumenj činnosti sa venuje najmä slovenskej a slovinskej frazeológii, ako aj slovensko-slovinským kultúrnym vzťahom. Príležitostne prekladá odborné i umelecké texty zo slovinčiny, knižne jej vyšli preklady dvoch románov, v roku 2007 Staviteľ Draga Jančara a v roku 2018 Pozorovateľ Evalda Flisara.

Vedeckovýskumné úlohy, projekty a granty

2021 – 2023: Percepcia nadprirodzena v jazykoch a kultúrach Slovanov s akcentom na západoslovanský a južnoslovanský areál II.
členka riešiteľského kolektívu, zodpovedná riešiteľka prof. PhDr. Mária Dobríková, CSc., projekt Katedry slovanských filológií Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, grant VEGA 1/0666/21

2018 – 2020: Percepcia nadprirodzena v jazykoch a kultúrach Slovanov s akcentom na západoslovanský a južnoslovanský areál
členka riešiteľského kolektívu, zodpovedná riešiteľka prof. PhDr. Mária Dobríková, CSc., projekt Katedry slovanských filológií Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, grant VEGA 1/0308/18

2014 – 2016: Metaforické vokálno-inštrumentálne prvky v slovenčine a slovanských jazykoch
členka riešiteľského kolektívuzodpovedná riešiteľka doc. PhDr. Mária Dobríková, CSc., grant VEGA 1/0543/14

Členstvo v redakčných radách a odborných spoločnostiach

členka Slavic Linguistic Society