Svetlana Kmecová

V roku 2000 ukončila magisterské štúdium na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, študijný odbor slovenský jazyk a literatúra, anglický jazyk a literatúra. Počas štúdia absolvovala niekoľko pobytov v Ľubľane. V rokoch 2001 – 2007 pracovala na Veľvyslanectve Slovinskej republiky v Bratislave. Od roku 2012 bola internou doktorandkou na Katedre slovanských filológií Filozofickej fakulty UK. Dizertačnú prácu na tému Obraz ženy v slovenskej a slovinskej frazeológii (školiteľka prof. PhDr. Mária Dobríková, CSc.) obhájila v roku 2016. Na katedre vedie jazykovedné a kulturologicky zamerané kurzy slovinčiny, a to nielen v slovinskom, ale pre študijný program stredoeurópske štúdiá aj v anglickom jazyku. Okrem toho vykonáva funkciu študijnej poradkyne a je koordinátorkou Stredoeurópskeho výmenného programu pre univerzitné štúdiá – CEEPUS. Príležitostne prekladá odborné i umelecké texty zo slovinčiny, knižne jej v roku 2007 vyšiel preklad románu Draga Jančara Staviteľ.