Pavel Krejčí

V roku 1996 absolvoval štúdium bohemistiky a juhoslavistiky a v roku 1998 aj bulharistiky na Filozofickej fakulte Masarykovej univerzity v Brne, Česko (diplomová práca Idiomatika a frazeologie v chorvatských publicistických textech, školiteľ prof. M. Jelínek). Dizertačnú prácu Idiomy a frazémy ve vybraných dílech chorvatské a srbské prózy po roce 1945 a jejich české překladové ekvivalenty (školiteľ prof. M. Jelínek) obhájil v roku 2000. Habilitoval sa roku 2021 prácou Toponymické komponenty v české, chorvatské, srbské a bulharské frazeologii. Výskumne sa venuje porovnávacej česko-južnoslovanskej frazeológii a problematike štandardizácie južnoslovanských spisovných jazykov.

Prednáša kroatistické jazykovedné disciplíny (morfológia, syntax a lexikológia chorvátskeho jazyka), vedie prednášky a semináre zamerané na translatológiu (preklad chorvátskeho odborného textu) a výberové kurzy o reáliách Chorvátska a reáliách Bulharska.