Miroslav Dudok

Zameranie

slavistika, slovakistika, textová lingvistika, sociolingvistika, ekolingvistika, kontrastívna lingvistika, aplikačná lingvistika so zameraním na prekladateľstvo a slovensko-južnoslovanský bilingvizmus

Aktuálny výskum

vývin slovenčiny a južnoslovanských jazykov, jazyková identita, deskriptívna a explanačná gramatika, ortoepická norma, jazykové enklávy v strednej a juhovýchodnej Európe, lingvistika textu, komunikačné vedomie

Výskumná orientácia doktorandov

konfrontovanie a fungovanie jazykov

neologizmy a inovácia jazyka

chorvátsko-srbské jazykové vzťahy

bilingvizmus

štylistika textu

osvojovanie si jazyka (experimentálne metódy)

Domáce granty

2014 – 2016: Metaforické vokálno-inštrumentálne prvky v slovenčine a slovanských jazykoch
(zodpovedná riešiteľka doc. PhDr. Mária Dobríková, CSc.), VEGA 1/0543/14

2014 – 2016: Jazykovo-komunikačné správanie slovenskej mládeže v Chorvátsku a Srbsku v situačnom kontexte intraetnického používania hovorenej slovenčiny
(zodpovedná riešiteľka PhDr. Mária Homišinová, PhD.), VEGA 0035/2014

2013 – 2017:  Slovenčina v kontexte viacjazyčných spoločenstiev na Slovensku
(zodpovedný riešiteľ Juraj Dolník, prof. PhDr., DrSc., Filozofická fakulta UK), APVV-0689-12

2007 – 2009:  Konvergentné a divergentné procesy vo vývine slovanských jazykov
(zodpovedný riešiteľ prof. Pavol Žigo), VEGA

2007 – 2009:  Explanačno-deskriptívna morfológia súčasnej slovenčiny
(zodpovedný riešiteľ prof. Juraj Dolník), VEGA

1997 – 2001:  Inovačné procesy v slovnej zásobe súčasnej slovenčiny
VEGA 2/1056/2 (projekt hodnotený vynikajúco)

2001 – 2004:  Ortoepický slovník slovenského jazyka, VEGA 2/6082/21

Zahraničné granty a projekty

2011 – 2014:  Diskursi manjinskih jezika, književnosti i kultura u jugoistočnoj i srednjoj Evropi
(Diskurzy menšinových jazykov, literatúr a kultúr v juhovýchodnej a strednej Európe, zodpovedný riešiteľ, Min. vedy Srbskej republiky)

2006 – 2010:  Identitet jezika i jezičko planiranje u envirolingvističkom prostoru Vojvodine 148026D
(Jazyková identita a jazykové plánovanie v envirolingvistickom priestore Vojvodiny, zodpovedný riešiteľ), MNZŽS Srbskej republiky

2007 – 2009:  Regionalni jezički, književni i kulturni vektori u multikultunom diskursu – slovačka paradigma 
(Regionálne jazykové, literárne a kultúrne vektory v multikultúrnom diskurze – slovenská paradigma), projekt Vojvodinského sekretariátu pre vedu

2007 – 2009:  Taksis v slavjanskih jazykach, projekt Ruskej akadémie vied

1989 – 1991:  Jezici u kontaktu (Jazyky v kontakte)
zodpovedný riešiteľ, projekt MV SR,  (projekt hodnotený vynikajúco)

1991 – 1996:  Izučavanje jezika i kultura narodnosti Vojvodine
(Výskum jazyka a kultúry vojvodinských národností), projekt MVT RS (projekt hodnotený vynikajúco)

1978 – 1988:  Proučavanje jezika, književnosti i istorije nacionalnih manjina I,  II
(Výskum jazyka, literatúry a dejín etnických menšín I, II), projekt MVT Srbskej republiky, (projekt hodnotený vynikajúco)

Monografie

Zachránený jazyk (2008)

Náveje. Prolegomena do liter(m)árnosti textu (2001)

Úvod do textiky (1998)

Vývin slovakistiky (1997)

Glutinácia textu v slovenčine a v srbčine a chorvátčine (1987)

Celebes, Celebes (2012), Tiché putovanie v príbehu (2002), Krátky dych (1995), Posuvná hranica (1995), Ruberoid (1984), Multo plus (1982), Pečať (1980), Svetelný korbáč (1977), Schody do básne (1975).

Kurzy

Úvod do štúdia chorvátskeho jazyka

Fonetika a fonológia

Morfológia

Lexikológia

Syntax

Štylistika

Konfrontačná jazykoveda

Ekolingvistika

Štylistika a kultúra jazykového prejavu

Slovensko-chorvátske jazykové vzťahy

Diplomový seminár