Miroslav Dudok

V roku 1976 absolvoval štúdium slovenského jazyka a literatúry na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, kde roku 1979 získal titul PhDr. (téma rigoróznej práce Otázky slovosledu v slovenčine a srbochorvátčine). Pôsobil na Filozofickej fakulte v Novom Sade, kde obhájil prácu Glutinácia textu v slovenčine a srbochorvátčine (1987) a získal titul doktor filologických vied. Trinásť rokov pôsobil paralelne aj na Filologickej fakulte v Belehrade. Habilitoval sa v odbore slovakistika (1988). Roku 1993 bol menovaný za profesora slovakistiky na Filozofickej fakulte v Novom Sade a roku 2021 za profesora slavistiky na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Pôsobil v Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra SAV a na Filozofickej fakulte sv. Cyrila a Metoda v Trnave. V súčasnosti sa zaoberá textovou lingvistikou, konfrontačnou jazykovedou, sociolingvistikou a ekológiou slovanských jazykov.

Prednáša jazykovedné disciplíny chorvátčiny a srbčiny (fonetika a fonológia chorvátskeho jazyka, fonetika a fonológia srbského jazyka, morfológia srbského jazyka, syntax srbského jazyka, lexikológia srbského jazyka, štylistika srbského jazyka). Vedie prednášky a semináre zamerané na prekladateľstvo (preklad umeleckého textu), ako aj konfrontačnú jazykovedu a ekológiu slovanských jazykov.

Vedeckovýskumné úlohy, projekty a granty

2021 – 2023: Percepcia nadprirodzena v jazykoch a kultúrach Slovanov s akcentom na západoslovanský a južnoslovanský areál II.
člen riešiteľského kolektívu (zodpovedná riešiteľka prof. PhDr. Mária Dobríková, CSc.), projekt Katedry slovanských filológií Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, grant VEGA 1/0666/21

2018 – 2020: Percepcia nadprirodzena v jazykoch a kultúrach Slovanov s akcentom na západoslovanský a južnoslovanský areál
člen riešiteľského kolektívu (zodpovedná riešiteľka prof. PhDr. Mária Dobríková, CSc.), projekt Katedry slovanských filológií Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, grant VEGA 1/0308/18

2014 – 2016: Metaforické vokálno-inštrumentálne prvky v slovenčine a slovanských jazykoch
člen riešiteľského kolektívu (zodpovedná riešiteľka doc. PhDr. Mária Dobríková, CSc.), grant VEGA 1/0543/14

2014 – 2016: Jazykovo-komunikačné správanie slovenskej mládeže v Chorvátsku a Srbsku v situačnom kontexte intraetnického používania hovorenej slovenčiny
člen riešiteľského kolektívu (zodpovedná riešiteľka PhDr. Mária Homišinová, PhD.), grant VEGA 0035/2014

2013 – 2017:  Slovenčina v kontexte viacjazyčných spoločenstiev na Slovensku
člen riešiteľského kolektívu (zodpovedný riešiteľ Juraj Dolník, prof. PhDr., DrSc., Filozofická fakulta UK), grant APVV-0689-12

2011 – 2014:  Diskursi manjinskih jezika, književnosti i kultura u jugoistočnoj i srednjoj Evropi
(Diskurzy menšinových jazykov, literatúr a kultúr v juhovýchodnej a strednej Európe, zodpovedný riešiteľ, Min. vedy Srbskej republiky)

2006 – 2010:  Identitet jezika i jezičko planiranje u envirolingvističkom prostoru Vojvodine 148026D
(Jazyková identita a jazykové plánovanie v envirolingvistickom priestore Vojvodiny, zodpovedný riešiteľ), MNZŽS Srbskej republiky

2007 – 2009:  Konvergentné a divergentné procesy vo vývine slovanských jazykov
(zodpovedný riešiteľ prof. Pavol Žigo), VEGA

2007 – 2009:  Explanačno-deskriptívna morfológia súčasnej slovenčiny
(zodpovedný riešiteľ prof. Juraj Dolník), VEGA

2007 – 2009:  Regionalni jezički, književni i kulturni vektori u multikultunom diskursu – slovačka paradigma 
(Regionálne jazykové, literárne a kultúrne vektory v multikultúrnom diskurze – slovenská paradigma), projekt Vojvodinského sekretariátu pre vedu

2007 – 2009:  Taksis v slavjanskih jazykach, projekt Ruskej akadémie vied

2001 – 2004:  Ortoepický slovník slovenského jazyka, grant VEGA 2/6082/21

1997 – 2001:  Inovačné procesy v slovnej zásobe súčasnej slovenčiny
grant VEGA 2/1056/2 (projekt hodnotený vynikajúco)

1991 – 1996:  Izučavanje jezika i kultura narodnosti Vojvodine
(Výskum jazyka a kultúry vojvodinských národností), projekt MVT Srbskej republiky (projekt hodnotený vynikajúco)

1989 – 1991:  Jezici u kontaktu (Jazyky v kontakte)
zodpovedný riešiteľ, projekt MV SR,  (projekt hodnotený vynikajúco)

1978 – 1988:  Proučavanje jezika, književnosti i istorije nacionalnih manjina I,  II
(Výskum jazyka, literatúry a dejín etnických menšín I, II), projekt MVT Srbskej republiky, (projekt hodnotený vynikajúco)

Členstvo v redakčných radách a odborných spoločnostiach

člen redakčnej rady časopisu Slovenský jazyk

člen odborovej komisie doktorandského študijného programu slavistika na FiF UK

člen odborovej komisie doktorandského študijného programu slovakistika na FiF UK

člen odborovej komisie doktorandského študijného programu slavistika na Filozofickej fakulte Masarykovej univerzity v Brne

člen Slovensko-chorvátskej komisie humanitných vied pri Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Ministerstve vedy a vzdelávania Chorvátskej republiky

člen Slovenskej jazykovednej spoločnosti pri Slovenskej akadémii vied

člen Klubu nezávislých spisovateľov

člen Spolku vojvodinských spisovateľov

Ocenenia

1977 - Cena časopisu Nový život za poéziu, Juhoslávia

1988 - Obzorova cena za najlepšiu knihu, Juhoslávia

1997 - Iskra kultúry, Juhoslávia

2012 - Strieborná medaila Filozofickej fakulty Univerzity Komenského

2022 - Zlatá medaila Filozofickej fakulty Univerzity Komenského

2023 - Povelja počasnog člana Slavističkog društva Srbije (Listina čestného člena Srbskej slavistickej spoločnosti)