Miglena Mihaylova-Palanska

V roku 1999 absolvovala odbor slovanská filológia na Juhozápadnej univerzite Neofita Rilského v Blagoevgrade. Vyučovala bulharský jazyk a literatúru, na Juhozápadnej univerzite Neofita Rilského a na Sofijskej univerzite sv. Klimenta Ochridského prednášala český jazyk a v rámci Mezinárodného balkanistického seminára na Juhozápadnej univerzite Neofita Rilského viedla kurzy bulharského jazyka pre cudzincov. V roku 2015 obhájila dizertačnú prácu na tému Dynamika súčasnej terminológie cestovného ruchu v bulharčine a češtine (školiteľka doc. Marinela Mladenova, PhD.). Do príchodu na Univerzitu Komenského v Bratislave pôsobila ako odborná asistentka v Ústave bulharského jazyka Bulharskej akademie vied v Sofii.

Od akad. roku 2018/2019 pracuje ako lektorka bulharského jazyka a literatúry na Katedre slovanských filológií Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, kde vedie jazykové, literárne a translatogicky zamerané kurzy, ako aj kurzy bulharčiny pre verejnosť. 

Vedeckovýskumné úlohy, projekty a granty

2021 – 2023:  Percepcia nadprirodzena v jazykoch a kultúrach Slovanov s akcentom na západoslovanský a južnoslovanský areál II.
členka riešiteľského kolektívu, projekt Katedry slovanských filológií Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, grant VEGA 1/0666/21

2018 – 2020: Percepcia nadprirodzena v jazykoch a kultúrach Slovanov s akcentom na západoslovanský a južnoslovanský areál
členka riešiteľského kolektívu, projekt Katedry slovanských filológií Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, grant VEGA 1/0308/18

2016 – 2018: Slovník základných termínov. Diel IV. Ekonómia
Oddelenie terminológie na Ústave bulharského jazyka Bulharskej akadémie vied

2014: Aktuálne problémy súčasnej bulharistiky a slavistiky
Katedra slavistiky Filologickej fakulty Juhozápadnej Univerzity Neofita Rilského v Blagoevgrade

2013: Teoretické a aplikované aspekty výuky slovanských jazykov
Katedra slavistiky Filologickej fakulty Juhozápadní Univerzity Neofita Rilského v Blagoevgrade

2012: Slavistika v globálnom svete
Katedra slavistiky Filologickej fakulty Juhozápadnej Univerzity Neofita Rilského v Blagoevgrade

2003: Adaptácia anglických prevzatých slov v slovanských jazykoch
Katedra slavistiky Filologickej fakulty Juhozápadnej Univerzity Neofita Rilského v Blagoevgrade