Magdalena Zakrzewska-Verdugo

Pochádza z poľského Vroclavu. V roku 2009 absolvovala na Vroclavskej univerzite magisterské štúdium v odbore didaktika poľštiny ako cudzieho jazyka, a zároveň bakalárske štúdium v odbore slovanská filológia so zameraním na ruštinu. V roku 2016 obhájila na Palackého univerzite v Olomouci dizertačnú prácu na tému Przekład literacki jako problem filologiczno-kulturowy (na podstawie analizy tłumaczeń tekstów D. Masłowskiej, M. Witkowskiego i S. Shutego na język rosyjski), školiteľkou práce bola prof. PhDr. Marie Sobotková, CSc.

Výučbe poľštiny ako cudzieho jazyka sa profesionálne venuje od roku 2011. Hodiny poľského lektorátu viedla v rámci Letnej školy slovanských jazykov, ako aj na polonistike Palackého univerzity v Olomouci. Je členkou Bristolu, združenia poľských a zahraničných učiteľov poľskej kultúry a poľštiny ako cudzieho jazyka. Od septembra 2017 pracuje na Univerzite Komenského, kde zabezpečuje výučbu poľského jazyka pre odbory stredoeurópske štúdiá a poľský jazyk a kultúra. Spolupracuje tiež s Poľským inštitútom v Bratislave.

Vo vedecko-výskumnej činnosti sa zameriava na metodiku didaktiky poľštiny ako cudzieho jazyka, kultúrnu komparatistiku a preklady súčasnej literatúry z poľského do ruského jazyka.

Publikácie

Monografie alebo časti monografií

Przekład literacki jako problem filologiczno-kulturowy (na podstawie analizy tłumaczeń tekstów D. Masłowskiej, M. Witkowskiego i S. Shutego na język rosyjski, Olomouc 2016 [In:] https://theses.cz/id/wwnzwm.  [planované vydanie vo vydavateľstve UP – november 2017]

[M. Sobotkova, M. Zakrzewska et al.] Polonistika v Olomouci v minulosti a dnes / Polonistyka w Ołomuńcu dawniej i dziś, Olomouc 2014.

Izabela Filipiak, [In:] Současná ruská, polská a ukrajinská literatura, red. Z. Pechal, Olomouc 2013, s. 241-246.

Jerzy Pilch, [In:]  Současná ruská, polská a ukrajinská literatura, red. Z. Pechal, Olomouc 2013, s. 255-261.

Články

Dwoje biednych Uzbeków mówiących po rosyjsku – o stereotypach w utworach Doroty Masłowskiej i ich recepcji w Rosji, [In:] Současné slovanské jazyky a literatury: problémy   a perspektivy, Olomouc 2013, s. 88-91.

Intertekstualność na poziomie tekstowym a przekład (na podstawie "Wojny polsko-ruskiej pod flagą biało-czerwoną" D. Masłowskiej i jej tłumaczenia na język rosyjski, [In:] Наукові записки. Серія філологічна, Ostrog 2013, s. 147- 149.

Intertekstualność na poziomie tekstu. Na podstawie „Wojny polsko-ruskiej pod flagą biało-czerwoną” i jej tłumaczenia na język rosyjski, [In:] Актуальні проблеми сучасної філології, Rivne 2012, s. 147-149.

Recepcja utworów Doroty Masłowskiej w rosyjskojęzycznej prasie internetowej, [In:] Dotknąć słowiańszczyzny. Języki, literatura i kultura krajów słowiańskich, Bielsko-Biała/Poznań 2012, s. 143-152.

Slang a przekład literacki (na przykładzie tłumaczenie „Wojny polsko-ruskiej pod flagą biało-czerwoną” na język rosyjski), [In:] Aktuální jevy v moderních slovanských jazycích      a literaturách, Olomouc-Rivne 2011, s. 27-30.

Slang a przekład literacki (o tłumaczeniu powieści „Zwał” S. Shutego na j. rosyjski), [In:] Slavica Iuvenum XIII. Mezinarodni setkani mladych slavistu, Ostrava 2012, s. 363-369.

Tabu w przekładzie (na podstawie tłumaczenia współczesnej literatury polskiej na język rosyjski), [In:] Slovanský svět: známý či neznámý?, Červený Kostelec-Praha 2013, s. 57-62.

Tłumaczenie związku frazeologicznego w przekładach współczesnej literatury polskiej na rosyjski, [In:] Słowo. Tekst. Czas XII. Frazeologia w idiolekcie i systemach języków słowiańskich, red. M. Aleksiejenko et al., Szczecin-Geifswald 2014, s. 366-375.

Tłumaczenie związku frazeologicznego w przekładach współczesnej literatury polskiej na rosyjski (аннотация), [In:] Word-Text-Zeit XII Die Phraseologie in Idiolekt und im System der slawischen Sprachen, Szczecin-Greifswald 2013,  s. 109-110.

Użycie frazeologizmów w młodej literaturze polskiej i ich przekład (na podstawie „Między nami dobrze jest” Doroty Masłowskiej oraz rosyjskiego i czeskiego tłumaczenia dramatu, [In:] Současné slovanské jazyky a literatury: tradice a současnost. Lingvistická studia mladých vědců V, red. A. Arkhanhelska, Olomouc 2014, s. 139 -144.

Языковые и культурные проблемы перевода „Крейцеровой сонаты” на польский язык, [In:] Рецепция личности и творчества Льва Толстого, red. Л.Е. Бушканец, Казань 2017, s. 225 -239.