Obhájené záverečné práce

Bakalárske práce

2008       

BAGINOVÁ Kristína
Staršia historiografia o počiatkoch
uhorsko-poľsko-kyjevskoruských vzťahoch. 47 s.

BATOŠOVÁ Silvia
Veľká Morava a počiatky uhorského
štátu u Jonáša Záborského. 48 s.

BENKOVÁ Eva
K počiatkom gemerských rodov
Bubekovcov a pánov zo Štítnika. 80 s.

BLANÁR Dominik
Palatín Omodej I. z rodu Aba. 54 s.

BLIŽINSKÝ Jozef
Počiatky Drugetovcov v Uhorsku. 47 s.

BOBOKOVÁ Jana
Mikuláš Oláh a jeho prínos pre rekatolizáciu. 47 s.

DVORAKOVIČOVÁ Kristína
Zázemie Ostrihomu na Slovensku a historická topografia
vymedzeného územia od začiatku 11. do konca 12. storočia. 45 s.

GURÁŇ Tibor
Obdobie destalinizácie v Československu v rokoch 1953-1956. 41 s.

HARUŠŤÁK Igor
Školstvo ako politikum: Výchova šľachticov v Uhorsku
z pohľadu Ratio educationis z roku 1777. 42 s.

HUTYROVÁ Tatiana
Porovnanie privilegovaných komunít nižšej šľachty na Spiši - Parvus comitatus
a v Slavónsku - Campus Zagrebiensis do konca 13. storočia. 36 s.

IVÁN Peter
Rákócziho povstanie a zahraniční spojenci. 38 s.

KISTER Richard
Protiturecký systém opevnení na Slovensku v rokoch 1526-1593. 45 s.

LAKTIŠOVÁ Katarína
Baroková zbožnosť a jej prejavy na Slovensku v 18. storočí. 57 s.

MAJZEL Peter
Vývoj komitátu na príklade hornej trenčianskej stolice. 30 s.

MATÚŠKOVÁ Lucia
Komunistická strana Slovenska 1945-1948. 47 s.

MESIARKIN Adam
Vývoj symbolu jednorožca. 49 s.

ONDRUŠOVÁ Eva
Nové Zámky ako novoveká renesančná fortifikačná pevnosť. 48 s.

SENKOVÁ Elena
Genéza Gemerského komitátu. 33 s.

SUSLOVÁ Júlia
Benediktínsky kláštor v Hronskom Beňadiku do začiatku 15. storočia. 57 s.

ŠVIHRANOVÁ Jarmila
Obraz roľníctva v Uhorsku u Samuela Tešedíka. 56 s.

VANČO Martin
Benešove dekréty v kontexte riešenia maďarskej otázky na Slovensku. 42 s.

VLASKO Vladimír
Opis Bratislavy ako korunovačného mesta v diele J. M. Korabinského. 43 s.

ŽILIKOVÁ Tatiana
Vplyv Jána Hollého na slovenské národné obrodenie. 41 s.

2009

       
BARTAL Michal
Plán hospodárskeho, sociálneho a kultúrneho povznesenia Slovenska
v kontexte vývoja slovenskej politiky v 2. polovici tridsiatych rokov. 36 s.

BARTOŠOVÁ Petra
Bratislava v prvom roku Slovenského štátu. 50 s.

BATISTOVÁ Miriama
Život kráľovnej Alžbety Luxemburskej. 39 s.

BEŠNÁKOVÁ Zuzana
Ženy na Univerzite Komenského v Bratislave v rokoch 1919-1949. 65 s.

BRANIŠOVÁ Lucia    Konštancia (venné majetky, založenie kláštora v Tišnove
na Morave) a Kunigunda alebo Kinga a jej kláštor v Starom Saczi. 50 s.

BRIŠÁKOVÁ Zuzana
Obraz Slovákov u Jána Čaploviča a u Franka Víťazoslava Sasinka. 51 s.

KEIM Michal
Pätnásťročná vojna a Bočkajovo povstanie 55 s.

CHLEPKOVÁ Anna
Zápas o bratstvo Božieho tela, ako jedna z príčin
povstania baníkov v Banskej Bystrici 1525-1526. 42 s.

FOLTÝNOVÁ Monika
Obraz katolíckej cirkvi v médiách v rokoch 1949 - 1953. 57 s.

FRIEDRICH Tomáš
Fenomén akčných výborov na Slovensku po februári 1948. 46 s.

GRIGOVÁ Veronika
Vybrané aspekty normalizačnej politiky KSČ a KSS. 52 s.

GUBA Ivan
Politický proces s Viliamom Žingorom. 51 s.

JAMBOROVÁ Jarmila
Počiatky rodu Jesenskovcov v kontexte dejín
Turčianskeho Jasena do konca 16. storočia. 47 s.

KLIKA Matej
Štrukturálny vývoj Turca a jeho priestorovo-funkčná organizácia
v období 9.–13. storočia s osobitým zreteľom na centrá moci a kultu. 70 s.

KREMMER Filip
Česko-slovenské vzťahy z pohľadu Slovenského týždenníka v roku 1912. 44 s.

KRIVÁ Lenka
Osudy vojaka 1. svetovej vojny podľa rozprávania Ladislava Janeka. 52 s.

KOLLÁRIKOVÁ Margaréta
Reformy Jozefa II. v diele Jozefa Ignáca Bajzu a Juraja Fándlyho. 46 s.

LESKOVSKÝ Milan
Život humanistu Martina Rakovského a jeho predstavy o rozvrstvení
uhorskej stavovskej spoločnosti a ideálnej svetskej vrchnosti. 73 s.

MIKLIČOVÁ Soňa
Národnobuditeľské aktivity Michala Rešetku. 48 s.

MOCKOVČIAKOVÁ Oľga
Dejiny prešovského kolégia od založenia do roku 1711. 43 s.

PALKOVIČOVÁ Júlia
Od Mníchova k autonómii. 43 s.

PINKOVSKÁ Lucia
Politika Mateja Korvína a jeho boj s Jánom Jiskrom. 50 s.

PÚČIK Marek
Nemci na hornej Nitre a v Turci v stredoveku. 47 s.

SLOTOVÁ Veronika
Nástup Karola Róberta na uhorský trón, jeho reformy a politika. 39 s.

ŠERIKOVÁ Michaela
Diplomacia Spojencov od konferencie v Dumbarton Oaks
po konferenciu v San Franciscu v slovenskej tlači. 43 s.

VALENT Juraj
Slovenské národné povstanie v okrese Kremnica. 50 s.

VALKO Juraj
Rothermereova akcia v zrkadle politickej tlače na Slovensku. 51 s.

VALKOVÁ Andrea
Boj proti alkoholizmu na Slovensku v 40. rokoch 19. storočia. 48 s.

VAŠKO Martin
Sociálna otázka v dobovej tlači na prelome 60. a 70. rokov. 47 s.

2010

   
ADAMOVIČ Viktor
Bitka pri Kressenbrünne. 37 s.

BARTEKOVÁ Jitka
Andechs-Meranovci a Uhorsko. 43 s.

BIELIK Jakub
Vysťahovalectvo z okresu Považská Bystrica v rokoch 1918 - 1938. 59 s.

BUJÁK Gábor
Boris Kolomanovič a Belo Slepý. 55 s.

DOMBI Ladislav
Štefan z Anjou. 44 s.

GLOSOVÁ Martina
Osvetová činnosť v prvej fáze slovenského národného hnutia. 51 s.

GRÓFOVÁ Radka.
Obraz slovenskej ženy v ženských časopisoch v medzivojnovom období. 39 s.

HERUCOVÁ Angelika
Uhorsko-česko-poľské vzťahy za vlády Štefana V. 40 s.

HOMOĽA Tomáš
K niektorým členom familiarity Bela IV. 32 s.

IVANČÍK Matej
Uhorsko-srbské vzťahy za vlády Bela IV. a Štefana Uroša I. 34 s.

KRAJČÍR Lukáš
Emil Stodola a samospráva Slovenska. 62 s.

LABURDA Marek
Slovensko - maďarské vzťahy v období od Mníchovskej dohody po koniec Malej vojny. 42 s.

PETRÁŠOVÁ Renáta
Banské mesto Kremnica a jeho právo. 31 s.

PETRUSOVÁ Kamila
Košické obdobie činnosti SNR (1945). 40 s.

SOLÁR Andrej
Nemecká kolonizácia Slovenska z pohľadu patrocínií. 39 s.

ŠPILKA Jozef
Reflexia prestavby v Sovietskom zväze v dobovej československej tlači. 55 s.

ŠUGROVÁ Ľubica
Obraz slovenskej spoločnosti na prelome
19. a 20. storočia v zrkadle slovenskej beletrie. 33 s.

ZBYŇOVCOVÁ Miroslava
Pokusy Habsburgovcov o prienik do Uhorska na konci stredoveku. 40 s.

2011

       
BALOGOVÁ Alžbeta
Národnostný zákon 1868. 56 s.

BELÁČEK Matej
Východiskové pozície českej a slovenskej spoločnosti pri vzniku 1. ČSR. 54 s.

BELUŠÁKOVÁ Eva
Ondrej III. - posledný Arpádovec na uhorskom tróne. 37 s.

BIELESCH Jozef
Trianon v najnovšej slovenskej a maďarskej historiografii. 46 s.

BOKROŠ Michal
Vybrané problémy architektúry na Slovensku
v 50.-tych a 60.-tych rokoch 20. storočia. 43 s.

BREZÁNY Dušan
Mojmír II. ako historická postava v komparácii
so svojimi panovníckymi predchodcami. 46 s.

BRONICKÁ Michaela
Jozef Tiso a slovenská otázka v medzivojnovom období. 52 s.

DEMJANIČ Pavol
Obraz Žida v prvej polovici 19. storočia u slovenských národovcov. 70 s.

DIANIŠKOVÁ Ľubica.
Obraz Svätopluka v stredovekých prameňoch. 47 s.

DRÁPAL Ľuboš
Diskusia o ekonomickej reforme Ota Šiku v dobovej tlači. 37 s.

FERENCZYOVÁ Klaudia
Lajos Kossuth a národnostná otázka. 46 s.

HAJDUŠEK Lukáš
Proces s Vojtechom Tukom. 37 s.

HATALOVÁ Ivana
Poddaní a obyvateľstvo na Červenom Kameni v polovici 16. storočia. 53 s.

KORUNIAK Samuel
Juhoslovanský agrarizmus v stredoeurópskom kontexte. 49 s.

KOVÁCSOVÁ Veronika
Obraz slovenskej spoločnosti v románoch J. Jesenského, M. Urbana a M. Rázusa. 48 s.

LICHVÁROVÁ Mária
Nové slovo na prelome 60. a 70. rokov. 46 s.

MALÍK Jakub
Štefan I., Ondrej I., Belo I.. Pokus o porovnanie. 37 s.

MORAVČÍKOVÁ Lucia
Belo IV. a počiatky stredovekých privilegovaných miest. 59 s.

NEU Martin
Pokus o reformu v r. 1968 a počiatky normalizácie
v slovenskej a českej spoločnosti na stránkach dobovej tlače. 52 s.

OBOŇA František   
Masové prejavy slovenského nacionalizmu v 30. rokoch 20. storočia. 38 s.

SMOLKOVÁ Alžbeta
Osvetová práca a dielo Juraja Fándlyho. 48 s.

ŠEVČÍK Miroslav
Dynastia Habsburgovcov počas prvej svetovej vojny pohľadom slovenskej tlače. 46 s.

ŠIMÁŠKOVÁ Jana
Uhrovecké hradné panstvo do konca 16. storočia. 50 s.

ŠTANGOVÁ Romana.
Prievidza v stredoveku. 60 s.

ŠUBJAKOVÁ Beáta
Interkultúrne vzťahy na príklade vybraných
stredovekých miest hornouhorského regiónu. 40 s.

TURČEKOVÁ Lucia
Ideológia slovenského národného hnutia a Týdenník (1812 - 1818). 45 s.

VAČKOVÁ Simona
A. Hlinka a slovenská otázka v medzivojnovom období. 43 s.

VANEK Peter
Slovenská armáda v prvom roku operácie Barbarossa. 45 s.

VARGOVÁ Slavomíra
Počiatok kresťanského socializmu na Slovensku. 38 s.

VASIĽOVÁ Miroslava
Spory Konštantína a Metoda a franského kléru. 39 s.

VLADO Lukáš
Komparácia kultu osobnosti T. G. Masaryka a A. Hlinku
na pozadí slovenských spoločenských súvislostí. 41 s.Zoznam pre roky 2008 - 2011 vypracovala Mgr. Ľudmila Maslíková. ZDROJ

Podrobnosti ku konkrétnym prácam hľadaj TU

Diplomové práce

2006          

BUGAJDOVÁ Janka
Zápas s alkoholizmom na Slovensku na prelome 19. a 20. storočia. 77 s.

DANEKOVÁ Zuzana
Osobnosť Alexandra Dubčeka. 101 s.

ĎURAJKA Radoslav
Československé légie v Rusku : 7. peší pluk. 73 s.

GÁBRIŠ Tomáš
Právna kultúra renesančného predmoháčskeho Slovenska. 140 s.

GAJDOŠOVÁ Mária
Stranícko-politická štruktúra obyvateľstva
v okrese Topoľčany (1918 - 1927). 75 s.

HUDÁČEK Pavol    
Vzťahy Bardejova a Makovického panstva do roku 1437
so zreteľom na počiatky Bardejova a Makovického panstva. 109 s.

KOZÁKOVÁ Martina
Miloš Uhlárik (1902-1971). 71 s.

MAŤATKO Ľubor
Začiatky organizovaného abstinentského hnutia
na Slovensku so zreteľom na spolky miernosti. 77 s.

MOTAJOVÁ Zuzana
Oslavy narodenín prezidenta T. G. Masaryka. 57 s.

MÓZA Peter
Zahraničná politika Slovenskej republiky 1939-40. 74 s.

ORVISKÁ Veronika
Cenzúra na Slovensku v rokoch 1945 - 1950. 61 s.

RÉVAYOVÁ Zuzana
Andrej Caban kňaz a obranca národa. 72 s.

RYBÁROVÁ Lucia
Poznatky k stredovekým dejinám dominikánov na území Slovenska. 71 s.

RYŠKOVÁ Miroslava
Tatra banka pred prvou svetovou vojnou. 61 s.

VANKÚŠOVÁ Katarína
Čechoslovakizmus – jeho koncepcia a realita. 74 s.

 
2007

          
BAČOVÁ Jana
Uhorsko-poľsko-ruské vzťahy v kontexte
vojny o babenberské dedičstvo. 67 s.

DUBRAVICKÁ Beáta
Hrad a panstvo Uhrovec v stredoveku. 63 s.
HLOŽA Mojmír
Revolúcia 1848-1849 na pomedzí Nitrianskej
a Trenčianskej stolice. 113 s.

HRITZOVÁ Gertrúda
Počiatky baníckeho mesta Gelnica v 13. a 14. stor.:
Dejiny mesta Gelnica. 71 s.

CHRIAŠTEĽOVÁ Katarína
Stredoveké dejiny Ľubietovej od najstarších čias
do konca 16. storočia. 87 s.

IVANČO František
Miesto Viktora Pavlendu v pokuse o politickú a ekonomickú reformu
systému v šesťdesiatych rokoch 20. storočia na Slovensku. 64 s.

KADLEČOVIČOVÁ Nina
Vývin názorov na postavenie ženy v spoločnosti
od druhej polovice 19. storočia do roku 1918 na Slovensku. 68 s.

PAGÁČOVÁ Mária
Slovenská otázka v roku 1968 v kontexte
vývoja v ČSSR v 60. rokoch 20. storočia. 56 s.

VARANAI Zsolt
Miesto Jókaiho spolku v Komárne. 67 s.

VAŠŠ Martin
Štátoprávne koncepcie Jozefa Tisu (1918 - 1947). 81 s.

VAVŘÍČKOVÁ Kristína
Slovenský hodváb Senica v medzivojnovom období. 87 s.

 
2008

         
ANGYAL Michal
Život a dielo prof. Františka Hrušovského. 69 s.

BABÁL Michal
Akcia B "Očista miest".    116 s.

BALLA Gabriel
Nový pohľad na staršie dejiny Uhorska:
pokus o porovnanie. 65 s.

BARÁNKOVÁ Ivana
Slovenka na dvoch kontinentoch
na prelome 19. a 20. storočia. 65 s.

BOŽIKOVÁ Ľubica    
Alternatívna hudobná scéna v ČSSR
a jej koexistencia s režimom: 60. a 70. roky. 72 s.

ČERNÁK Tomáš
Gustáv Husák v rokoch 1913 – 1948. 91 s.

DARÁZS Tibor
Stredoveké cesty v Bratislavskej stolici
v 13. až 15. storočí. 73 s.

ĎURČOVÁ Edita
Uhorská kráľovná Mária Anjouovská (1370-1395)
v kontexte dobových udalostí. 95 s.

ĎURČOVÁ Judita
Uhorská, česká a nemecká kráľovná Barbora Celjská (1392-1451)
v kontexte udalostí svojej doby. 104 s.

FAZEKAŠ Erik
Rády sv. Františka a Arpádovci: Príspevok k rozšíreniu rádov
sv. Františka v Chorvátsku, Slavónsku a Dalmácii, Uhorsku a Poľsku. 79 s.

FUKASOVÁ Marta
Štefan Furdek v kontexte prvej vlny
slovenského vysťahovalectva do Ameriky. 87 s.

GAHÉR Daniel
Grófi zo Svätého Jura a Pezinka v 15. storočí.    86 s.

GANOBČÍKOVÁ Alexandra
Lord Byron ako model anglického šľachtica
na prelome 18. a 19. storočia. 63 s.

GNIDIAKOVÁ Alena
Ženská otázka v rokoch 1939-1945
cez dobovú tlač a noviny. 73 s.

HUTTMANOVÁ Michaela
Možnosti komunikácie politických väzňov s rodinnými
príslušníkmi v rokoch totality 1948-1964. 75 s.

CHROMEK Miroslav
Život a dielo Dr. Jozefa Staška. 76 s.

JANEČKOVÁ Kristína
Inteligencia a moc na Slovensku: 1960 - 1967. 66 s.

KOZÁROVÁ Andrea
Karpatskí Nemci a menšinová otázka v rokoch 1938 - 39
s dôrazom na Bratislavu. 69 s.

LITECKÝ-ŠVEDA Ján
Komunistická indoktrinácia na vysokých školách v druhej polovici
sedemdesiatych rokov na príklade Univerzity Komenského. 74 s.

MICHALCOVÁ Valéria
Počiatky Trnavskej univerzity. 70 s.

PRAŽIENKA Martin
Parlamentné voľby v roku 1946 na Myjave. 75 s.

ŠTRBKOVÁ Lucia
Formovanie kultúrnej politiky KSČ v rokoch 1948-1963. 78 s.

ŠVÍKOVÁ Katarína
Človek a príroda na území dnešného Slovenska v 19. storočí. 67 s.

URBAN František
Karpatskí Nemci na Slovensku na konci druhej svetovej vojny. 71 s.

VĚNTUS Aleš
Zjazdy slovanských žurnalistov 1898-1912. 86 s.

 
2009

         
BROGYÁNYI Jakub
Aktuálne otázky o najstarších dejinách Uhorska. 60 s.

FRANKO Michal
Viničné štatúty mesta Modry. 85 s.

GOGORA Ondrej
Kráľovič Belo Dobrý a jeho pôsobenie v Uhorsku v 50-tych
a 60-tych rokoch 13. storočia. 65 s.

HANES Tomáš
Oslobodzovanie stredného Slovenska s dôrazom na Horehronie. 67 s.

KOPASZ Ladislav
Ohlas Pražskej jari v Maďarsku v dobovej tlači:
Československo-maďarské vzťahy v rokoch 1966-1968. 66 s.

KREJČÍ Martin
Otázka vzťahu stredovekého Moldavska a Valašska
k Uhorsku za vlády Ľudovíta I. Veľkého. 74 s.

KUČEROVÁ Martina
Pavol David. 72 s.

MONGIELLO Andrej
Uplatnenie práva na sebaurčenie slovenského národa v procese rozdelenia
Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vzniku jej nástupníckych štátov. 101 s.

SEKÁČ Igor
Vasil Biľak.68 s.

ŠTEVÍK Stanislav
Severovýchodná politika uhorských Anjouovcov
v prvej polovici 14. storočia. 58 s.

ŠUPEJ Ivan
Úloha Egona Bondyho vo vývoji
českého samizdatu po roku 1948. 71 s.

2010

         
BARČÁKOVÁ Zuzana
Sporné územia na Spiši v období 1938 - 1947. 71 s.

BARTOŠOVÁ Silvia
Jonáš Záborský vo svetle korešpondencie. 72 s.

BENKOVÁ Eva
Šľachtický rok Bubekovcov v rokoch 1320-1437:
s prihliadnutím na rodové panstvo v Gemeri. 116 s.

BLANÁR Dominik
Oligarchia Omodejovcov v období
feudálnej anarchie v Uhorsku. 92 s.

BLIŽINSKÝ Jozef
Určenie krajinskej hranice medzi Slovenskom
a Podkarpatskou Rusou 1918-1928. 80 s.

BOBOKOVÁ Jana
Slováci v boji za rovnoprávnosť národov v Uhorsku:
obrany a nacionálne polemiky v 18. a prvej polovici 19. storočia.58 s.

DOBROČÁNIOVÁ Petra
Život na Osmansko - Uhorskom pomedzí
v 16. a 17. storočí.66 s.

DVORAKOVIČOVÁ Kristína
Porady v Luhačoviciach 1908 - 1913. 81 s.

GURÁŇ Tibor
Život a dielo Miloša Gosiorovského. 73 s.

HARUŠŤÁK Igor
České medzinárodné, národné a kultúrne aktivity
v kontexte česko-slovenských vzťahov (1867 - 1918). 89 s.

HORVÁTH Ladislav
Obdobie neabsolutizmu v umeleckej próze a pamätiach. 78 s.

KIFFUSZ Maroš
Formovanie protinovotnovskej opozície
v Komunistickej strane Slovenska. 74 s.

KISTER Richard
Zbrojná výroba na Slovensku od konca 19. storočia do roku 1960
s dôrazom na II. polovicu 50-tych rokov 20. storočia. 83 s.

LIPTÁKOVÁ Veronika
Mesto Trenčín a jeho panstvo do konca 16. storočia. 60 s.

MARIANYI Michal
Studená vojna a jej priebeh do roku 1967:
analýza československých vojenských plánov do roku 1964. 64 s.

MESIARKIN Adam
Úloha vojenských elít pri gensotvornom procese Slovanov. 91 s.

ONDRUŠOVÁ Eva
Koniec stavovských povstaní v Uhorsku - Satmársky mier z roku 1711. 83 s.

OSTERTAG Henrich
Politické a právne aspekty vzniku Slovenského štátu. 63 s.

SUSLOVÁ Júlia    
Opátstvo v Hronskom Beňadiku (1075-1438). 83 s.

TRUBAČÍKOVÁ Soňa
Spor o zmysel českých dejín : T. G. Masaryk v konflikte s J. Pekařom. 74 s.

VANČO Martin
Hospodárska transformácia v Československu po druhej svetovej vojne. 67 s.

VLASKO Vladimír
Počiatky vlády Anjouovcov v Uhorsku:
do ukončenia bojov s uhorskou oligarchiou v roku 1323. 72 s.

2011

         
BAGINOVÁ Kristína
Staršia slovenská historiografia o počiatkoch
uhorsko-poľsko-kyjevskoruských vzťahoch. 61 s.

BÁLINTOVÁ Miroslava
Fenomén televízie v Československu v 60-tych rokoch 20. storočia. 116 s.

BARTAL Michal
Sociálni demokrati a komunisti v čase hospodárskej krízy. 71 s.

BATISTOVÁ Miriama
Život kráľovnej Alžbety Luxemburskej: 1409 - 1442. 66 s.

BRANIŠOVÁ Lucia
Konštancia Uhorská - pokus o hagiografický obraz. 87 s.

BRIŠÁKOVÁ Zuzana
Bohumil Valizlosť Zábor, bohatier z Badišova:
stopy Ctiboha Zocha v Jasenovej. 92 s.

BUCHTA Adam
Uhorsko-poľské diplomatické vzťahy
od konca 13. storočia do roku 1333. 65 s.

FOLTÝNOVÁ Monika
Fenomén Katolíckych novín v období komunistického režimu. 94 s.

FRIEDRICH Tomáš
Akčné výbory Národného frontu na Slovensku 1948:
Vznik, organizácia, štruktúra a úlohy. 79 s.

GRIGOVÁ Veronika
Vladimír Mináč: publicista a politik. 86 s.

GUBA Ivan
Jozef Lettrich 1945 – 48. 309 s.

HUČÍNOVÁ Miriama
Politický vývoj samosprávy mesta Trnavy v rokoch 1918 - 1938. 79 s.

JAMBOROVÁ Jarmila
Rod Jesenskovcov v kontexte dejín turčianskej šľachty do konca 16. storočia. 91 s.

KEIM Michal
Zahraničná politika Mateja Korvína (So zreteľom na vzťah s cisárom Fridrichom III.). 89 s.

KOLLÁRIKOVÁ Margaréta
Osvietenstvo a jeho prejavy v periodikách Staré noviny literního umění a Solennia. 79 s.

KREMMER Filip
Milan Hodža a česko-slovenské vzťahy v rokoch 1900 až 1914. 67 s.

KRIVÁ Lenka
Dopisovanie s revolúciou. Politická zmena v dobových
listoch občanov adresovaných vedeniu VPN. 62 s.

LEŠKOVSKÁ Beáta
Okres Stará Ľubovňa v období druhej svetovej vojny. 81 s.

LIBÁRIK Daniel
Feudálna anarchia v Uhorsku od polovice 13. storočia
do zlomenia moci oligarchov. 68 s.

MOCKOVČIAKOVÁ Oľga
Gustáv Maurícus Reuss a jeho vzťah k Revúcej. 77 s.

PÚČIK Marek
Údolie Nitrice do polovice 16. storočia. 83 s.

SLOTOVÁ Veronika
Sociológia v podmienkach komunistického režimu
v 50-tych a 60-tych rokoch 20. storočia. 77 s.

STODOLA Ivan
Slovenská politika a Mníchovská dohoda. 84 s.

ŠERIKOVÁ Michaela
Obraz nepriateľa vo vybraných slovenských periodikách
od Stalingradu po Slovenské národne povstanie. 114 s.

UHRÍKOVÁ Diana
Ideológia Jána Kollára v kázňach. 91 s.

VALENT Juraj
Zemská hasičská jednota na Slovensku. 100 s.

VALKO Juraj
Hlavné problémy živnostníkov na Slovensku 1918 - 1924. 121 s.

VAŠKO Martin
Sociálna otázka v rokoch 1948 - 1960. 83 s.


Zoznam pre roky 2006 - 2011 vypracovala Mgr. Eva Benková ZDROJ

Podrobnosti ku konkrétnym prácam hľadaj TU

Dizertačné práce

Rigorózne práce