PRESLAVA - Spolok študentov histórie Univerzity Komenského

PRESLAVA   je   spolok   študentov   histórie   pri  Katedrách   slovenských a všeobecných  dejín  FiF UK  v Bratislave. Spolok vznikol v roku 2015 s cieľom podporovať a rozvíjať vedecké i voľnočasové aktivity študentov. Snažíme sa o budovanie katedrovej identity, a tak o väčšiu previazanosť študentov s ich Alma mater. Cieľom spolku je tiež zintenzívniť a skvalitniť komunikáciu študentov histórie na FiF UK.

Naše aktivity:
- organizovanie vedeckých podujatí (prednášky, diskusie, študentské konferencie)
- organizovanie voľnočasových podujatí (filmové večery, exkurzie)
- vytváranie priestoru a priateľského prostredia na slobodnú diskusiu o histórii

Názov spolku Preslava je odvodený od nápisu na reverze denára uhorského kráľa Štefana I., PRESLAVVA CIV(ITAS), ktorý vyrazili v bratislavskej mincovni začiatkom 11. storočia. Názov teda odkazuje na historický názov mesta Bratislavy.

Symbolom spolku je upravený reverz tejto mince, typ kríž - kresťanský chrám.

Členom spolku sa môže stať každý študent, ktorý má čas a chuť podieľať sa na spomenutých aktivitách spolu s nami, a ktorý nám osobne na dohodnutom stretnutí alebo na mail pošle vyplnenú prihlášku.

Obrátiť sa na nás môžete na mailovej adrese spolok.preslava(at)gmail.com alebo na Facebook-u.

STANOVY SPOLKU PRESLAVA

Zápisnice: Zápisnica 20-11-2018   Zápisnica 21-01-2019   

Správa zo stretnutia spolkov a konferencie (22. – 23. 3. 2019)

 

Tešíme sa na stretnutie a vzájomnú spoluprácu!