Mgr. Veronika Čandová

Číslo miestnosti na katedre:  -
E-mail:
Konzultačné hodiny: -

Mgr. Veronika Hrubovčáková v rokoch 2012 – 2017 študovala učiteľstvo histórie a slovenského jazyka a literatúry na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. V roku 2017 ukončila magisterské štúdium obhájením diplomovej práce Politické pôsobenie Mila Urbana v rokoch 1939 – 1945. V roku 2017 sa stala internou doktorandkou na Katedre slovenských dejín. Témou jej dizertačnej práce sú Memoáre slovenského exilu po roku 1945 a školiteľom tejto práce je doc. Mgr. Martin Vašš, PhD.

Evidencia publikačnej činnosti

Room:  -
E-mail: 
Consultation hours: -

Mgr. Veronika Hrubovčáková studied history and Slovak language and literature at the Faculty of Arts of Comenius University in 2012 - 2017. In 2017 she defended her MA thesis Political activity of Milo Urban in years 1939 – 1945. She is doctoral student at Department of Slovak History from 2018. The topic of her dissertation is The Memoirs of the Slovak Exile after 1945 under the supervision of doc. Mgr. Martin Vašš, PhD.

Publications