Mgr. Samuel Burda

<output>Číslo miestnosti na katedre: Š428
E-mail: lisjak1@uniba.sk
Konzultačné hodiny: podľa dohody e-mailom</output>

Číslo miestnosti na katedre: Š407
E-mail: samuel.burda@uniba.sk
Konzultačné hodiny: podľa dohody e-mailom

Mgr. Samuel Burda absolvoval štúdium odboru história na Filozofickej fakulte UK v rokoch 2016 – 2021 obhájením diplomovej práce s názvom Svätý Svorad – pokus o reinterpretáciu. V tom istom roku nastúpil na interné doktorandské štúdium na Katedre slovenských dejín FiF UK, téma jeho dizertačnej práce je Aktivizmus a spolková činnosť študentov FiF UK v medzivojnovom období (1921 – 1938) pod vedením Doc. Mgr. Martina Vašša, PhD. Je členom riešiteľského tímu v rámci grantu VEGA 1/0139/21 Slovenský intelektuál na križovatke tradície a moderny, a tiež riešiteľom Grantu mladých UK/246/2022. Momentálne tiež pôsobí aj ako jeden zo sekretárov Katedry slovenských dejín.

 

Evidencia publikačnej činnosti