Mgr. Mária Rímešová

Číslo miestnosti na katedre: Š408

E-mail: rimesova3uniba.sk

Konzultačné hodiny: podľa dohody e-mailom

V rokoch 2015 – 2020 študovala odbor história na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Štúdium úspešne absolvovala v roku 2020 obhájením diplomovej práce s názvom Regulácia pôrodnosti v Československu v 20. rokoch 20. storočia s dôrazom na Slovensko. V roku 2020 sa stala internou doktorandkou na Katedre slovenských dejín. Zaoberá sa slovenskými dejinami 20. storočia. Je autorkou štúdie Postava slovenského marxistického historika Ľudovíta Holotíka a jeho „kauzy“ v slovenskej historiografii. Témou jej dizertačnej práce je Slovenská historiografia na Katedre československých dejín FiF UK a jej školiteľom je Doc. PhDr. Peter Podolan, PhD.

Room: Š 408

E-mail: rimesova3@uniba.sk

Mgr. Mária Rímešová studied history at the Faculty of Arts of Comenius University in Bratislava. In 2020 she defended her MA thesis, Regulation of birth rate in Czechoslovakia in 1920´s with emphasis on Slovakia. She joined the Department of Slovak History as a doctoral student in 2020. She deals with the Slovak history of the 20th century. She is the author of the study Ľudovít Holotík, Slovak Marxist Historian and his "Cases" in Slovak Historiography. The topic of her dissertation is Slovak historiography at the Department of Czechoslovak History of FiF UK under the supervision of Doc. PhDr. Peter Podolan, PhD.