Mgr. Blažena Pavlovkinová

Číslo miestnosti na katedre:  -
E-mail:
Konzultačné hodiny: -

Venuje sa intelektuálnym dejinám druhej polovice „dlhého“ 19. storočia v kontexte rozvoja vedy a techniky. Magisterské štúdium histórie (2017-2019) na FiF UK v BA ukončila obhajobou diplomovej práce s názvom Ján Alojz Wagner ako popularizátor prírodných vied. V roku 2019 nastúpila na interné doktorandské štúdium pod vedením Prof. PhDr. Romana Holeca, DrSc. Pracuje na dizertačnej práci s názvom: Vedecký a technický pokrok v recepcii slovenských elít na prelome 19. a 20. storočia. Počas predchádzajúcich rokov absolvovala stáž v archíve a knižnici Harris Manchester College v Oxforde (2017) a študijné pobyty v Českej republike (2018/2019), Maďarsku (2018), Poľsku (2015/2016) a Slovinsku (2015).

Evidencia publikačnej činnosti

Room:  -
E-mail: 
Consultation hours: -

Mgr. Blažena Pavlovkinová specializes in intellectual history of the second half of the “long“ 19th century in the context of the science and technology development. She completed her master studies in history (2017-2019) at the Faculty of Arts of Comenius University in Bratislava with a master thesis Ján Alojz Wagner as popularizer of natural sciences. Since 2019 she has been doctoral student at the department under the supervision of Prof. PhDr. Roman Holec, DrSc., with the dissertation topic: Scientific and technological progress in the reception of Slovak elites at the turn of the 19th and 20th centuries. During the previous years she conducted archival and research stay at Harris Manchester College in Oxford (2017) and study exchange in the Czech Republic (2018/2019), Hungary (2018), Poland (2015/2016) and Slovenia (2015).

Publications