Redakcia

zodpovedný redaktor

doc. PhDr. Peter Podolan, PhD.


redakčná rada

prof. PhDr. Roman Holec, DrSc.

prof. Martin Homza, Dr.

doc. PhDr. Peter Podolan, PhD.

doc. Mgr. Martin Vašš, PhD.

PhDr. Eva Benková, PhD.

PhDr. Jakub Palko, PhD.


adresa redakcie

Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
Katedra slovenských dejín
Gondova ul. 2
P. O. Box 32
814 99 Bratislava


peter.podolan(at)uniba.sk