Pre autorov

Aktuálne

• Aktuálna uzávierka!!! •

Príspevky zbierame priebežne, o zaradení do príslušného zväzku informuje redakcia.

03.04.2024 Zmena bibliografických záznamov

02. 07. 2022 Zmena skracovania bibliografických záznamov

26. 06. 2019 Nový zväzok!!! Opus sectile HISTORIA NOVA 15

30. 01. 2018 Nový zväzok!!! Opus tessellatum HISTORIA NOVA 14

23. 12. 2017 Nový zväzok!!! Mozaika histórie HISTORIA NOVA 13

09. 07. 2017 Nový zväzok!!! Koridory dejín HISTORIA NOVA 12

31. 1. 2015 Spustenie nového portálu na testovacie účely

20. 12. 2014 Aktuálna uzávierka!!! 31. marec 2015

20. 12. 2014 Nový zväzok!!! Štúdie (ne)dávnych čias HISTORIA NOVA 8

30. 01. 2014 Aktuálna uzávierka!!! 31. marec 2014

09. 08. 2013 Aktuálna uzávierka!!! 31. október 2013

12. 12. 2012 Nový zväzok!!! Štúdie k jubileu Jána Kollára HISTORIA NOVA 5

06. 12. 2012 Aktuálna uzávierka!!! 31. marec 2013

08. 05. 2012 Presun uzávierky na 31. august 2012

20. 03. 2012 Nový zväzok!!! Štúdie k slovenským dejinám HISTORIA NOVA II – 2011 – 2

27. 02. 2012 Aktuálna uzávierka!!! 30. apríl 2012

22. 07. 2011 Nový zväzok!!! Štúdie k jubileu Pavla Jozefa Šafárika HISTORIA NOVA II – 2011 – 1

08. 07. 2011 Aktuálna uzávierka!!! 31. október 2011 

18. 02. 2011 Aktuálna uzávierka!!! 31. marec 2011

18. 02. 2011 Nový zväzok!!! Štúdie o minulosti Slovenska a sveta HISTORIA NOVA I – 2010 – 2

20. 05. 2010 Aktuálna uzávierka!!! 31. október 2010

03. 06. 2010 Nový zväzok!!! Historické štúdie k jubileu Romana Holeca HISTORIA NOVA I – 2010 – 1

03. 06. 2010 Spustenie portálu pre testovacie účely

Náležitosti príspevku

Stručne

Autori malých príspevkov (správa, anotácia, recenzia a i.) dodajú text a medailón o sebe.

Autori veľkých príspevkov (štúdia, odborný článok, esej) dodajú text, povinne anglické summary a medailón o sebe.

Pri kontakte s redakciou preferujeme e-mailový kontakt.

Každý príspevok prejde recenzným konaním v redakčnej rade, v prípade nedostatkov môže byť odmietnutý, resp. bude požadovaná úprava. Všetky sporné body budú konzultované s autorom. Redakčné úpravy zodpovedný redaktor konzultuje s autorom príspevku; vyhradzujeme si právo finálneho rozhodnutia o redakčnom zásahu. Texty prejdú redakčnou úpravou, ktorá však nie je totožná so špeciálnou jazykovou úpravou.

Príspevky nie sú honorované.


Podrobnosti:

- Podrobnosti o formách a druhoch príspevkov nájdete v sekcii Rubriky a druhy príspevkov.

- Podrobnosti o systéme bibliografického popisu nájdete v sekcii Forma bibliografických odkazov.

- Autor dodá svoj príspevok najlepšie v súbore kompatibilnom so súbormi sady MS Office (.doc, .exl a pod.) V prípade nekompatibility bude oslovený redakciou. (Riešením môže byť uloženie v formáte RTF.) Typ písma: Times New Roman, veľkosť 12, riadkovanie 1,5 na štandardnej stránke A4. Preferujeme poznámkový aparát umiestnený paralelne s hlavným textom, teda NIE za hlavným textom. (Najjednoduchšie je využiť funkciu MS Wordu – príkaz Vložiť/Odkaz/Poznámka pod čiarou alebo skratku na túto funkciu.) Podrobnosti o formálnej úprave príspevkov nájdete v sekcii Formálna úprava príspevkov.

- v prípade obrazovej prílohy môžu byť obrázky priamo súčasťou súboru .doc alebo samostatne vo vhodnej forme napr. .jpg, .bmp, .tiff a pod. Kvalita by mala zodpovedať skutočnosti, že aj prílohy budú konvertované do formátu PDF. Preferujeme obrázky v čierno-bielej forme (grayscale).

- v prípade obrázku s vysokým rozlíšením a veľkosti, ktorá nedovoľuje jeho implementáciu priamo do hlavného súboru, môže byť tento po dohode s redakciou uložený v špeciálnej sekcii portálu, pričom v texte bude na tuto zvláštnu prílohu vytvorený on-line odkaz.

- text príspevku preferujeme v spisovnom slovenskom jazyku, akceptujeme aj príspevky v jazykoch, ktoré je redakčná rada schopná redakčne upraviť. Takýto prípad je však NUTNÉ konzultovať s redakciou. (Výnimku tvoria edície, ktoré sú však vybavené buď prekladom alebo sú problematické výrazy vysvetlené v základnom poznámkovom aparáte.)

- každý odborný text väčšieho rozsahu (štúdia, odborný článok, esej) musí byť vybavený resumé povinne v anglickom jazyku; aditívne v ďalších jazykoch. Jeho rozsah je 10 – 15 riadkov (cca 800 – 1200 znakov), maximálne 1800 znakov.
Jeho súčasťou je navigácia pomocou kľúčových slov (meno, subjekt, časové zaradenie a pod.).
Štruktúra: pojem, pojem, ... (geografické vymedzenie), (meno osobnosti), najširšie vymedzenie rokmi  xxyx – xyxx

- každý príspevok musí rovnako obsahovať informatívny životopisný „medailón“ o jeho autorovi. Uvádza sa meno, pôsobenie v organizácii/zamestnanie, zameranie, prípadne on-line odkaz na podobnú „vizitku“. Jeho rozsah je optimálne 3 riadky.
OSNOVA: meno autora s titulmi – miesto pôsobenia, zamestnanie – oblasť vedeckého záujmu (zaoberá sa...)

 

Ochrana proti plagiátorstvu

Za plagiátorstvo možno považovať úmyselné prevzatie či kopírovanie cudzieho textu a jeho vydávanie za vlastný (bez odkazu na pôvodný zdroj), nedbalé či nepresné citovanie použitej literatúry, opomenutie citovania (aj neúmyselné) niektorého využitého zdroja.
Plagiátor jednak porušuje etiku vedeckej práce, jednak svojím konaním deklaruje neschopnosť vlastného kritického úsudku a dokazuje svoju neschopnosť chápať a riadiť sa zákonmi ľudskej spoločnosti.

"Kdo lže, ten krade, a může i zabít."

Každý autor už samotným odovzdaním (!) svojho textu na redakčné úpravy a publikovanie deklaruje, že ide o pôvodný, autorský text.
V prípade, že redakcia zistí, že ide o plagiát:
A) počas recenzného konania a redakčných úprav – text nebude publikovaný a autor bude v tomto zmysle vyrozumený;
B) po vypublikovaní – redakcia automaticky, bez vedomia autora, text označí za plagiát a autora za plagiátora v korpuse zborníka Historia nova (pdf súbor); súčasne bude text označený za plagiát a autor za plagiátora na internetovej stránke (portáli) projektu Historia nova. Bude tiež navždy zapísaný do zoznamu prípadov odhaleného plagiátorstva ako odstrašujúci príklad v sekcii pokynov pre autorov.
Preukázané plagiátorstvo bude nahlásené relevantným autoritám v styku s autorom (pre FiF UK a pridružené organizácie - Etická komisia FiF UK), v prípade nespolupracujúceho autora bude v rámci absolútnej transparentnosti prípad kompletne medializovaný (!). Redakcia nepreberá žiadnu zodpovednosť za možnosť ďalších právnych postihov autora plagiátu.
Editor(i), zodpovedný redaktor a redakčná rada projektu Historia nova sa dištancujú od akéhokoľvek preukázaného prípadu plagiátorstva, porušujúceho autorské práva i elementárnu etiku vedeckej práce.

Prípady preukázaného plagiátorstva v textoch Historia nova

 Oxana KOVALOVÁ BÁREKOVÁ (Historia nova 14)

Formálna úprava príspevku

Každý príspevok obsahuje:

a) názov príspevku

b) meno autora

c) hlavný text + poznámkový aparát


Forma:

Font:
Times New Roman
(a jeho varianty bold, italic)

hlavný text: obyčajná verzia písma
nadpis, zdôraznenie v texte: bold, tučná vezia písma
citáty: kurzíva

Časti dokumentu doslovne citované zo zdroja (ohraničené uvodzovkami) v hlavnom texte je nutné uvádzať kurzívou. V prípade že časť originálneho textu bola už pôvodne vysádzaná kurzívou, bude táto v prepise vysádzaná v kurzíve vo fonte Courier New. Pre priblíženie originálnemu textu treba zachovať napr. podčiarknutie, dvojité podčiarknutie, prečiarknutie podľa možností textového editora, prípadne využiť jeho špeciálne funkcie, v prípade nemožnosti presného prepisu je treba zvoliť pri prepise náhradu, čo najviac sa približujúcu pôvodnej forme a na túto skutočnosť na náležitom mieste upozorniť.

Ak autor v citáte zdôrazňuje napr. podčiarknutím jeho zásadnú časť, uvedie následne v zátvorke túto skutočnosť (podčiarkol P.P.) teda (podčiarkol/zdôraznil /iniciály autora zdôraznenia/)

Označenie citátu kurzívou NEMUSÍ byť aplikované v prípade ak je citát oddelený od hlavného textu oddelovacími riadkami, je v samostatnom odstavci a jeho rozsah presahuje presahuje 5 štandartných riadkov. Na skutočnosť, že ide o citát upozorní autor náležitým uvedením tohto citátu, pričom môže použiť na jeho ohraničenie aj úvodzovky.

Autorské zásahy do exaktného citátu MUSIA byť vždy ohraničené hranatými zátvorkami [  ], zátvorky vrátane ich obsahu NIE SÚ vysádzané v kurzíve. Pri krátení textu autor použije symbol vyňatia originálneho textu - [ ] (hranatá zátvorka-medzera-hranatá zátvorka) nevysádzaný !!! v kurzíve, alebo označenie ... spôsobom, aby bola skutočnosť zásahu do pôvodného textu zreteľná.


Veľkosť fontu:

všeobecne 12 b
nadpisy pri prípevkoch (iba štúdia!) 14 b
poznámkový aparát 10 b
zhrnujúce aditívne časti 10 b
cudzojazyčné resumé 11 b


Riadkovanie:

typy príspevkov (štúdia, odborný článok, esej)

hlavný text: 1,5 riadku
poznámkový aparát: jednoduché riadkovanie
cudzojazyčné resumé: jednoduché riadkovanie
oddelovací riadok: jednoduché riadkovanie

typy príspevkov (ostatné)

hlavný text: jednoduché riadkovanie
poznámkový aparát: jednoduché riadkovanie


Odstavec:

prvý riadok odsadenie 1,25 cm

 

Poznámkový aparát:

Preferujeme poznámkový aparát umiestnený paralelne s hlavným textom, teda NIE za hlavným textom. (Najjednoduchšie je využiť funkciu MS Wordu – príkaz Vložiť/Odkaz/Poznámka pod čiarou alebo skratku na túto funkciu.) 

Netolerujeme plagiátorstvo, o procese a postihoch pozri sekciu Náležitosti príspevkov.

Forma bibliografických odkazov

Pre formu citácií v poznámkovom aparáte a zozname použitej literatúry sú zásadné platné normy STN ISO 690 a ISO 690-2 – Dokumentácia, bibliografické odkazy.

*zmena 03.04.2024

Aktuálna sada: Bibliografická norma Historia nova v1(2024)

 

Upresnenia:

Odkaz na pseudoelektronický prameň:

ide o prameń, ktorý je dostupný vo fyzickej forme, v súčasnosti však rovnako v elektronickej, cize neexistuje IBA v digitálnej forme. Takýto prameň je teda možné citovať rovnako ako bežné "papierové" pramene. S ohľadom na výhody on-line dokumentov pre zainteresovaného čitateľa podporujeme použitie a citovanie týchto prameńov práve v elektronickej forme najmä kvôli možnosti rýchleho prístupu.

Formát citovania je rovnaký ako u "papierovej" verzie prameńa s výnimkou aditívnej koncovky (bibliograficky nepovinnej), teda on-line cesta; prípadne poznámka ohraničená lomítkami /napr./ Tu je uvedená strana v digitálnom dokumente, ak nie je totožná s číslovaním "papierovej" verzie, meno súboru ak ide o jeden z množstva scanovaných súborov - napr. img1000.jpg a pod.

Schéma: bibliografický popis jednotky rovnaký ako vo fyzickej podobe. ADITÍVNA KONCOVKA: [online] Dostupné aj na internete: <http://www.cesta k pramenu.pdf>

Napr. LINDE, Samuel Bogumił. Slownik jezyka polskiego. Waršawa, 1811, zv. II. časť II. (P) s. 878. [online] Dostupné aj na internete: <http://kpbc.umk.pl/dlibra/doccontent?id=13062> /288/

Netolerujeme plagiátorstvo, o procese a postihoch pozri sekciu Náležitosti príspevkov.

Rubriky a druhy príspevkov

Správa - rubrika Podujatia & správy

Rozsah: do 5 normostrán (9000 znakov)

Správa prináša základné informácie o udalosti z vedeckého života (konferencia, workshop, prednáška, projekt). Môže ísť aj o zhodnotenie návštevy vedeckého pracoviska, archívu, knižnice; podmienok výskumného pobytu pre ďalšiu orientáciu čitateľov.


Anotácia - rubrika Anotácie

Rozsah: 1-2 normostrany (1800 - 3600 znakov)

Anotácia je stručnou charakteristikou diela. Informuje o jeho obsahu, formálnom členení, štruktúre, čitateľskej cieľovej skupine a pod. Anotácia nemusí obsahovať
explicitné hodnotenie diela. Podstatnými sú v záhlaví uvedené jasné identifikačné a bibliografické údaje ako meno autora (prípadne editora či prekladateľa), názov a podnázov anotovaného diela, údaje o vydaní (hlavne vydavateľ, miesto a rok vydania), poradie vydania, počet strán, prílohy, edícia a ISBN.


Recenzia - rubrika Recenzie

Rozsah: do 10 normostrán (18 000 znakov)

Recenzia je explicitným zhodnotením diela. Dielo jednak charakterizuje (obsah diela, formálne členenie a pod.; pozri Anotácia), jednak podrobuje vecnej kritike. Hodnotí predovšetkým naplnenie zámeru autora a hlavné výsledky práce, význam diela pre problematiku, jednotlivé časti diela, výstižnosť, vyváženosť textu a štýl, metodologický prístup, originalitu či novosť prístupu či témy (pri preklade jeho kvalitu), grafickú podobu práce, spracovanie bibliografie a pod. Upozorňuje na prípadné nedostatky.
V záhlaví je uvedené meno autora, prípadne editora, prekladateľa, názov a podnázov anotovaného diela, údaje o vydaní (hlavne miesto a rok vydania), poradie vydania, počet strán, prílohy, edícia a ISBN.


Odborný článok/esej - rubrika Články / Eseje

Rozsah: do 20 normostrán (36 000 znakov)

Odborný článok je textom menšieho rozsahu, ktorý rozširuje súčasný stav bádania v danej problematike o nové poznatky, prístupy, názory, alebo ktorý kriticky prehodnocuje, sumarizuje, triedi výsledky staršieho bádania. Autor v ňom preukazuje nielen znalosť danej problematiky a orientáciu v doterajšom bádaní, ale predovšetkým schopnosť chápania štruktúry problematiky a formulácie myšlienok. Po formálnej stránke môže ísť i o odbornú esej.
Vyžadovaný je precízne vedený poznámkový aparát, prípadne zoznam použitej literatúry. V prípade odbornej eseje nie je vyžadovaný predovšetkým poznámkový aparát, rovnako voľnosť formálnej štruktúry textu by mala byť vyvážená myšlienkovou originalitou a prínosom.

V prípade článku je povinné resumé v anglickom jazyku; pri odbornej eseji je volitelné. (podrobnosti)


Štúdia - rubrika Štúdie

Rozsah: do 40 normostrán (72 000 znakov)

Štúdia je pôvodným odborným textom stredného rozsahu, ktorý rozširuje súčasný stav bádania v danej problematike o nové poznatky, prístupy či názory (pozri aj Odborný článok/esej). Znalosť problematiky, orientácia v doterajšom bádaní a schopnosť aplikácie vlastného prístupu do širšieho kontextu je samozrejmosťou, jadrom štúdie by mala byť formulácia pôvodného autorovho prístupu, zovšeobecnenie, teória a pod.
Vyžadovaný je precízne vedený poznámkový aparát, prípadne zoznam použitej literatúry.

Vyžadované je resumé v anglickom jazyku. (podrobnosti)


Edícia – rubrika Dokumenty

Rozsah: do 40 normostrán (72 000 znakov)

Táto forma príspevku sa skladá z dvoch častí:
A) z vlastného edovaného textu – ide o edíciu dokumentov menšieho rozsahu ako listov, potvrdení, rukopisov a ich častí, ale aj málo známych publikovaných prác a ich častí (v tomto prípade treba overiť možné existujúce autorské práva) a pod., kde preferujeme formu doslovného prepisu obsahu dokumentu s pomocným poznámkovým aparátom uvedeným ZA hlavným textom (obsahuje rozloženie pôvodného stránkovania; pomocné informácie o miestach, miestnych názvoch, menách osôb, súvzťažnostiach a pod.; pozri časť B); edičné zásahy musia byť riadne odlíšené od pôvodného textu [hranatými zátvorkami].

V prípade edovaného originálu v cudzom jazyku resp. vo všeobecnosti nezrozumiteľnom jazyku (šifry, archaický jazyk) ho je potrebné vybaviť prekladom do spisovného slovenského jazyka.

Pozn. V prípade „exotických“ fontov, ktoré redakčná úprava nedokáže plnohodnotne nahradiť si redakcia vyhradzuje právo na zmenu tohto fontu na publikovateľný, resp. bude od autora vyžadovať prístup a metódu spracovania tejto časti textu.

B) z časti s informáciami o edovanom dokumente, kde editor podá bližšie informácie:
- o rozsahu a podobe edovaného dokumentu, teda napr. rozmery, počet strán, druh použitého písma, druh papiera a pod. Vítaná je obrazová reprodukcia titulnej strany edovaného dokumentu, resp. jeho zaujímavých častí, či sprievodných dokumentov/predmetov
- o uložení originálneho dokumentu, v prípade vydaných prác stačí presný bibliografický údaj (s dôrazom na poradie a rok vydania) (pozri Anotácia)
- o metóde vlastnej editorskej práce; teda editorské úpravy, nahradenie nezobraziteľných znakov znakmi umožňujúcimi publikovanie
- o autorovi/pôvodcovi dokumentu, mieste jeho vzniku a pod.; uvedú sa editorovi známe informácie
- o význame dokumentu, zaradení do kontextu doby, jeho využití pre okruh bádateľskej problematiky

Pozn. V prípade edície môže ísť aj o apendix iného príspevku (odborného článku, štúdie), čo musí byť uvedené tak v záhlaví mikroedície ako aj v texte tohto príspevku. Vyššie uvedené základné edičné informácie sú aj v tomto prípade potrebné.

Volitelné je resumé v anglickom jazyku.


Rubrika Jubileá

Môže obsahovať príspevky rôzneho druhu a rozsahu, typicky však krátky útvar, optimálne formou eseje. Poznámkový aparát nie je povinný.


Rubrika Miscellanea

Obsahuje krátke príspevky informatívneho charakteru, zásadné pre bádateľskú prácu vo všeobecnosti.


Pozn. Vyššie uvedená rozsahy jednotlivých druhov príspevkov sú optimálne, po dohode s redakciou je možný akýkoľvek potrebný rozsah príspevku.

 

Netolerujeme plagiátorstvo, o procese a postihoch pozri sekciu Náležitosti príspevkov.