Index

Index príspevkov podľa názvu

50. výročie úmrtia Júliusa Dérera (1895 – 1963)
Lukáš KRAJČÍR   HISTORIA NOVA 6

Dejiny vinohradníctva na panstve Červený Kameň v druhej polovici 18. storočia
Eva BENKOVÁ   HISTORIA NOVA 6

Krátke písomné pramene k dejinám vinohradníctva a vinárstva
Eva BENKOVÁ   HISTORIA NOVA 6

Mária Bellová – prvá slovenská lekárka
Anna MALÍKOVÁ JAKUBCOVÁ   HISTORIA NOVA 7

Náboženské pomery na severnom Spiši v rokoch 1918 – 1939
Eduard LAINCZ   HISTORIA NOVA 6

Počiatky vlády Anjouovcov v Uhorsku
Jana SOFKOVÁ   HISTORIA NOVA 6

Pohľady evanjelického duchovenstva na Zvolenský manifest a Autonomistický blok
Lukáš KRAJČÍR   HISTORIA NOVA 6

Prvky byzantského práva v právnych pamiatkach Veľkej Moravy
Adam MESIARKIN   HISTORIA NOVA 7

Recepcia byzantského práva na území Slavia Orthodoxa v 10. až 13. storočí
Zofia BRZOZOWSKA   HISTORIA NOVA 6

Sláwa Bohyně a původ gména Slawůw čili Slawjanůw... Jána Kollára
Peter PODOLAN   HISTORIA NOVA 6

Súpis domov Nitrianskej stolice z roku 1598
Ľudmila MASLÍKOVÁ   HISTORIA NOVA 6

Študenti zo Slovenska v matrikách stredovekých univerzít v Prahe, v Krakove a vo Viedni
Romana ŠTANGOVÁ   HISTORIA NOVA 7

Teoreticko-historiografický úvod k dejinám karikatúry
Ján VALTER   HISTORIA NOVA 7

Teórie vzniku svätej koruny Uhorského kráľovstva
Marta RAJKOVÁ   HISTORIA NOVA 7

Vývoj osídlenia a mestotvorný proces v najzápadnejšej
časti Nitrianskej stolice do začiatku 15. storočia
Ľudmila MASLÍKOVÁ   HISTORIA NOVA 6

Začiatky írskeho monasticizmu a kristianizačná činnosť írskych mníchov
Jana SOFKOVÁ   HISTORIA NOVA 6

Čísla 1 - 5

Index príspevkov podľa autorov

Tomáš ADAMČÍK   HISTORIA NOVA 6
KOPECKÝ, René. Bedřich Hrozný – život a dílo. Praha : Dar Ibn Rushd, 2011, 156 s.

Jana BAUEROVÁ   HISTORIA NOVA 7
BOIA, Lucian. Rumunsko – krajina na hranici Európy. Bratislava: Kalligram, 2012, 272 s.

Eva BENKOVÁ   HISTORIA NOVA 6
Dejiny vinohradníctva na panstve Červený Kameň v druhej polovici 18. storočia

Eva BENKOVÁ   HISTORIA NOVA 6
Krátke písomné pramene k dejinám vinohradníctva a vinárstva

Dominik BLANÁR   HISTORIA NOVA 7
Medzinárodná vedecká konferencia Svätí Cyril a Metod a ich náboženské
a kultúrne dedičstvo, most medzi Východom a Západom.
Bratislava, 9. – 12. máj 2013

Zofia BRZOZOWSKA   HISTORIA NOVA 6
Recepcia byzantského práva na území Slavia Orthodoxa v 10. až 13. storočí

Mária GAŠŠOVÁ   HISTORIA NOVA 7
II. vedecké kolokvium Antické dejiny v slovenských univerzitných podmienkach.
Bratislava, 26. jún 2013

Juraj JANKECH   HISTORIA NOVA 6
DINUŠ, Peter. Vyrovnávanie sa s minulosťou? Bratislava : Veda, 2010, 136 s.

Lukáš KRAJČÍR   HISTORIA NOVA 6
50. výročie úmrtia Júliusa Dérera (1895 – 1963)

Lukáš KRAJČÍR   HISTORIA NOVA 6
Pohľady evanjelického duchovenstva na Zvolenský manifest a Autonomistický blok

Lukáš KRAJČÍR   HISTORIA NOVA 7
Správa zo študijného pobytu na Katedre středoevropských studií Univerzity Karlovy v Prahe.
23. septembra 2013 – 14. februára 2014

Eduard LAINCZ   HISTORIA NOVA 6
Náboženské pomery na severnom Spiši v rokoch 1918 – 1939

Anna MALÍKOVÁ JAKUBCOVÁ   HISTORIA NOVA 7
Mária Bellová – prvá slovenská lekárka

Ľudmila MASLÍKOVÁ   HISTORIA NOVA 6
Súpis domov Nitrianskej stolice z roku 1598

Ľudmila MASLÍKOVÁ   HISTORIA NOVA 6
Vývoj osídlenia a mestotvorný proces v najzápadnejšej
časti Nitrianskej stolice do začiatku 15. storočia

Adam MESIARKIN   HISTORIA NOVA 6
Medzinárodná konferencia Rus v epoche mongolských nájazdov (1223 – 1480),
Varšava, 15. – 17. november, 2012

Adam MESIARKIN   HISTORIA NOVA 7
Prvky byzantského práva v právnych pamiatkach Veľkej Moravy

Peter PODOLAN   HISTORIA NOVA 7
HOLEC, Roman – BOVAN, Marián. V službách cisára Františka Jozefa.
Z pamätí lokaja a dvornej dámy. Bratislava 2013, 343 s.

Peter PODOLAN   HISTORIA NOVA 7
Neskoro, ale predsa

Peter PODOLAN   HISTORIA NOVA 7
NOVÁK, Jozef – ROHÁČ, Juraj. Heraldik bez erbu.
Martin : Slovensko genealogicko-heraldická spoločnosť, 2010, 152 s.

Peter PODOLAN   HISTORIA NOVA 6
Sláwa Bohyně a původ gména Slawůw čili Slawjanůw... Jána Kollára

Marta RAJKOVÁ   HISTORIA NOVA 7
Teórie vzniku svätej koruny Uhorského kráľovstva

Jana SOFKOVÁ   HISTORIA NOVA 6
Začiatky írskeho monasticizmu a kristianizačná činnosť írskych mníchov

Júlia SUSLOVÁ   HISTORIA NOVA 7
Konferencia s medzinárodnou účasťou Stretnutie mladých historikov III.
Človek, spoločnosť, doba. Košice, 16. – 17. október 2013.

Romana ŠTANGOVÁ   HISTORIA NOVA 7
Študenti zo Slovenska v matrikách stredovekých univerzít v Prahe, v Krakove a vo Viedni

Ján VALTER   HISTORIA NOVA 7
Teoreticko-historiografický úvod k dejinám karikatúry

Vladimír VLASKO   HISTORIA NOVA 6
Počiatky vlády Anjouovcov v Uhorsku

Čísla 1 - 5

Index príspevkov podľa rubrík a druhov príspevkov

Peter PODOLAN   HISTORIA NOVA 6
Ceci n'est pas une pipe

Peter PODOLAN   HISTORIA NOVA 7
Neskoro, ale predsa

štúdie

Eva BENKOVÁ   HISTORIA NOVA 6
Dejiny vinohradníctva na panstve Červený Kameň v druhej polovici 18. storočia

Lukáš KRAJČÍR   HISTORIA NOVA 6
Pohľady evanjelického duchovenstva na Zvolenský manifest a Autonomistický blok

Eduard LAINCZ   HISTORIA NOVA 6
Náboženské pomery na severnom Spiši v rokoch 1918 – 1939

Anna MALÍKOVÁ JAKUBCOVÁ   HISTORIA NOVA 7
Mária Bellová – prvá slovenská lekárka

Ľudmila MASLÍKOVÁ   HISTORIA NOVA 6
Vývoj osídlenia a mestotvorný proces v najzápadnejšej
časti Nitrianskej stolice do začiatku 15. storočia

Peter PODOLAN   HISTORIA NOVA 6
Sláwa Bohyně a původ gména Slawůw čili Slawjanůw... Jána Kollára

Jana SOFKOVÁ   HISTORIA NOVA 6
Začiatky írskeho monasticizmu a kristianizačná činnosť írskych mníchov

Romana ŠTANGOVÁ   HISTORIA NOVA 7
Študenti zo Slovenska v matrikách stredovekých univerzít v Prahe, v Krakove a vo Viedni

Vladimír VLASKO   HISTORIA NOVA 6
Počiatky vlády Anjouovcov v Uhorsku

články

Zofia BRZOZOWSKA   HISTORIA NOVA 6
Recepcia byzantského práva na území Slavia Orthodoxa v 10. až 13. storočí

Adam MESIARKIN   HISTORIA NOVA 7
Prvky byzantského práva v právnych pamiatkach Veľkej Moravy

Marta RAJKOVÁ   HISTORIA NOVA 7
Teórie vzniku svätej koruny Uhorského kráľovstva

Ján VALTER   HISTORIA NOVA 7
Teoreticko-historiografický úvod k dejinám karikatúry

dokumenty

Ľudmila MASLÍKOVÁ   HISTORIA NOVA 6
Súpis domov Nitrianskej stolice z roku 1598

Eva BENKOVÁ   HISTORIA NOVA 6
Krátke písomné pramene k dejinám vinohradníctva a vinárstva

jubileá

Lukáš KRAJČÍR   HISTORIA NOVA 6
50. výročie úmrtia Júliusa Dérera (1895 – 1963)

podujatia & správy

Dominik BLANÁR   HISTORIA NOVA 7
Medzinárodná vedecká konferencia Svätí Cyril a Metod a ich náboženské
a kultúrne dedičstvo, most medzi Východom a Západom.
Bratislava, 9. – 12. máj 2013

Mária GAŠŠOVÁ   HISTORIA NOVA 7
II. vedecké kolokvium Antické dejiny v slovenských univerzitných podmienkach.
Bratislava, 26. jún 2013

Lukáš KRAJČÍR   HISTORIA NOVA 7
Správa zo študijného pobytu na Katedre
středoevropských studií Univerzity Karlovy v Prahe.
23. septembra 2013 – 14. februára 2014

Adam MESIARKIN   HISTORIA NOVA 6
Medzinárodná konferencia Rus v epoche mongolských nájazdov (1223 – 1480),
Varšava, 15. – 17. november, 2012

Júlia SUSLOVÁ   HISTORIA NOVA 7
Konferencia s medzinárodnou účasťou Stretnutie mladých historikov III.
Človek, spoločnosť, doba. Košice, 16. – 17. október 2013.

anotácie

Tomáš ADAMČÍK (anot.)   HISTORIA NOVA 6
KOPECKÝ, René. Bedřich Hrozný – život a dílo.
Praha : Dar Ibn Rushd, 2011, 156 s.

Eva BENKOVÁ (anot.)   HISTORIA NOVA 6
JAMRICHOVÁ, Andrea a kol. Vinohrady za...
Pezinok : Malokarpatské múzeum v Pezinku, 2012, 60 s.

Juraj JANKECH (anot.)   HISTORIA NOVA 6
DINUŠ, Peter. Vyrovnávanie sa s minulosťou?
Bratislava : Veda, 2010, 136 s.

Andrea NÁMEROVÁ (anot.)   HISTORIA NOVA 6
BERANOVÁ, Magdaléna. Jídlo a pití v pravěku a ve středověku.
Praha : Academia, 2011, 2. vydanie, 512 s.

Peter PODOLAN (anot.)   HISTORIA NOVA 7
NOVÁK, Jozef – ROHÁČ, Juraj. Heraldik bez erbu.
Martin : Slovensko genealogicko-heraldická spoločnosť, 2010, 152 s.

recenzie

Jana BAUEROVÁ (rec.)   HISTORIA NOVA 7
BOIA, Lucian. Rumunsko – krajina na hranici Európy.
Bratislava: Kalligram, 2012, 272 s.

Mária GAŠŠOVÁ (rec.)   HISTORIA NOVA 6
KLOKNER, Tomáš – VALACHOVIČ, Pavol (ed.).
Až za hranicu oikumeny. Aktuálne otázky z dejín a kultúry antického staroveku.
Brno : Tribun, 2012, 328 s.

Lukáš KRAJČÍR (rec.)   HISTORIA NOVA 6
VAŠŠ, Martin. Slovenská otázka v 1. ČSR (1918 – 1938).
Martin : Matica slovenská, 2011, 283 s.

Pavol MATULA (rec.)   HISTORIA NOVA 6
VIRŠINSKÁ, Miriam. Memorandum národa slovenského.
Martin : Matica slovenská, 2011, 68 s.

Peter PODOLAN (rec.)   HISTORIA NOVA 7
HOLEC, Roman – BOVAN, Marián. V službách cisára Františka Jozefa.
Z pamätí lokaja a dvornej dámy. Bratislava 2013, 343 s.

miscellanea

špeciálne

Čísla 1 - 5

Index príspevkov podľa časového zaradenia

paleolit

Ľudmila MASLÍKOVÁ   HISTORIA NOVA 6
Vývoj osídlenia a mestotvorný proces v najzápadnejšej
časti Nitrianskej stolice do začiatku 15. storočia

neolit

Ľudmila MASLÍKOVÁ   HISTORIA NOVA 6
Vývoj osídlenia a mestotvorný proces v najzápadnejšej
časti Nitrianskej stolice do začiatku 15. storočia

eneolit

Ľudmila MASLÍKOVÁ   HISTORIA NOVA 6
Vývoj osídlenia a mestotvorný proces v najzápadnejšej
časti Nitrianskej stolice do začiatku 15. storočia

doba bronzová

Ľudmila MASLÍKOVÁ   HISTORIA NOVA 6
Vývoj osídlenia a mestotvorný proces v najzápadnejšej
časti Nitrianskej stolice do začiatku 15. storočia

doba železná

Ľudmila MASLÍKOVÁ   HISTORIA NOVA 6
Vývoj osídlenia a mestotvorný proces v najzápadnejšej
časti Nitrianskej stolice do začiatku 15. storočia

doba rímska

Jana SOFKOVÁ   HISTORIA NOVA 6
Začiatky írskeho monasticizmu a kristianizačná činnosť írskych mníchov
doba sťahovania národov

Ľudmila MASLÍKOVÁ   HISTORIA NOVA 6
Vývoj osídlenia a mestotvorný proces v najzápadnejšej
časti Nitrianskej stolice do začiatku 15. storočia

Jana SOFKOVÁ   HISTORIA NOVA 6
Začiatky írskeho monasticizmu a kristianizačná činnosť írskych mníchov

1. - 5. storočie

Ľudmila MASLÍKOVÁ   HISTORIA NOVA 6
Vývoj osídlenia a mestotvorný proces v najzápadnejšej
časti Nitrianskej stolice do začiatku 15. storočia

Jana SOFKOVÁ   HISTORIA NOVA 6
Začiatky írskeho monasticizmu a kristianizačná činnosť írskych mníchov

6. storočie

Ľudmila MASLÍKOVÁ   HISTORIA NOVA 6
Vývoj osídlenia a mestotvorný proces v najzápadnejšej
časti Nitrianskej stolice do začiatku 15. storočia

Jana SOFKOVÁ   HISTORIA NOVA 6
Začiatky írskeho monasticizmu a kristianizačná činnosť írskych mníchov

7. - 8. storočie

Ľudmila MASLÍKOVÁ   HISTORIA NOVA 6
Vývoj osídlenia a mestotvorný proces v najzápadnejšej
časti Nitrianskej stolice do začiatku 15. storočia

Jana SOFKOVÁ   HISTORIA NOVA 6
Začiatky írskeho monasticizmu a kristianizačná činnosť írskych mníchov

9. storočie

Ľudmila MASLÍKOVÁ   HISTORIA NOVA 6
Vývoj osídlenia a mestotvorný proces v najzápadnejšej
časti Nitrianskej stolice do začiatku 15. storočia

Adam MESIARKIN   HISTORIA NOVA 7
Prvky byzantského práva v právnych pamiatkach Veľkej Moravy

Peter PODOLAN   HISTORIA NOVA 6
Sláwa Bohyně a původ gména Slawůw čili Slawjanůw... Jána Kollára

Jana SOFKOVÁ   HISTORIA NOVA 6
Začiatky írskeho monasticizmu a kristianizačná činnosť írskych mníchov

10. storočie

Zofia BRZOZOWSKA   HISTORIA NOVA 6
Recepcia byzantského práva na území Slavia Orthodoxa v 10. až 13. storočí

Ľudmila MASLÍKOVÁ   HISTORIA NOVA 6
Vývoj osídlenia a mestotvorný proces v najzápadnejšej
časti Nitrianskej stolice do začiatku 15. storočia

Adam MESIARKIN   HISTORIA NOVA 7
Prvky byzantského práva v právnych pamiatkach Veľkej Moravy

Marta RAJKOVÁ   HISTORIA NOVA 7
Teórie vzniku svätej koruny Uhorského kráľovstva

Jana SOFKOVÁ   HISTORIA NOVA 6
Začiatky írskeho monasticizmu a kristianizačná činnosť írskych mníchov

11. storočie

Zofia BRZOZOWSKA   HISTORIA NOVA 6
Recepcia byzantského práva na území Slavia Orthodoxa v 10. až 13. storočí

Ľudmila MASLÍKOVÁ   HISTORIA NOVA 6
Vývoj osídlenia a mestotvorný proces v najzápadnejšej
časti Nitrianskej stolice do začiatku 15. storočia

Adam MESIARKIN   HISTORIA NOVA 7
Prvky byzantského práva v právnych pamiatkach Veľkej Moravy

Marta RAJKOVÁ   HISTORIA NOVA 7
Teórie vzniku svätej koruny Uhorského kráľovstva

Jana SOFKOVÁ   HISTORIA NOVA 6
Začiatky írskeho monasticizmu a kristianizačná činnosť írskych mníchov

12. storočie

Zofia BRZOZOWSKA   HISTORIA NOVA 6
Recepcia byzantského práva na území Slavia Orthodoxa v 10. až 13. storočí

Ľudmila MASLÍKOVÁ   HISTORIA NOVA 6
Vývoj osídlenia a mestotvorný proces v najzápadnejšej
časti Nitrianskej stolice do začiatku 15. storočia

Adam MESIARKIN   HISTORIA NOVA 7
Prvky byzantského práva v právnych pamiatkach Veľkej Moravy

Marta RAJKOVÁ   HISTORIA NOVA 7
Teórie vzniku svätej koruny Uhorského kráľovstva

Jana SOFKOVÁ   HISTORIA NOVA 6
Začiatky írskeho monasticizmu a kristianizačná činnosť írskych mníchov

13. storočie

Zofia BRZOZOWSKA   HISTORIA NOVA 6
Recepcia byzantského práva na území Slavia Orthodoxa v 10. až 13. storočí

Ľudmila MASLÍKOVÁ   HISTORIA NOVA 6
Vývoj osídlenia a mestotvorný proces v najzápadnejšej
časti Nitrianskej stolice do začiatku 15. storočia

Adam MESIARKIN   HISTORIA NOVA 7
Prvky byzantského práva v právnych pamiatkach Veľkej Moravy

Marta RAJKOVÁ   HISTORIA NOVA 7
Teórie vzniku svätej koruny Uhorského kráľovstva

Vladimír VLASKO   HISTORIA NOVA 6
Počiatky vlády Anjouovcov v Uhorsku

14. storočie

Ľudmila MASLÍKOVÁ   HISTORIA NOVA 6
Vývoj osídlenia a mestotvorný proces v najzápadnejšej
časti Nitrianskej stolice do začiatku 15. storočia

Romana ŠTANGOVÁ   HISTORIA NOVA 7
Študenti zo Slovenska v matrikách stredovekých univerzít v Prahe, v Krakove a vo Viedni

Ján VALTER   HISTORIA NOVA 7
Teoreticko-historiografický úvod k dejinám karikatúry

Vladimír VLASKO   HISTORIA NOVA 6
Počiatky vlády Anjouovcov v Uhorsku

15. storočie

Ľudmila MASLÍKOVÁ   HISTORIA NOVA 6
Vývoj osídlenia a mestotvorný proces v najzápadnejšej
časti Nitrianskej stolice do začiatku 15. storočia

Romana ŠTANGOVÁ   HISTORIA NOVA 7
Študenti zo Slovenska v matrikách stredovekých univerzít v Prahe, v Krakove a vo Viedni

Ján VALTER   HISTORIA NOVA 7
Teoreticko-historiografický úvod k dejinám karikatúry

16. storočie

Ľudmila MASLÍKOVÁ   HISTORIA NOVA 6
Súpis domov Nitrianskej stolice z roku 1598

Romana ŠTANGOVÁ   HISTORIA NOVA 7
Študenti zo Slovenska v matrikách stredovekých univerzít v Prahe, v Krakove a vo Viedni

Ján VALTER   HISTORIA NOVA 7
Teoreticko-historiografický úvod k dejinám karikatúry

17. storočie

Marta RAJKOVÁ   HISTORIA NOVA 7
Teórie vzniku svätej koruny Uhorského kráľovstva

Ján VALTER   HISTORIA NOVA 7
Teoreticko-historiografický úvod k dejinám karikatúry

18. storočie

Eva BENKOVÁ   HISTORIA NOVA 6
Dejiny vinohradníctva na panstve Červený Kameň v druhej polovici 18. storočia

Eva BENKOVÁ   HISTORIA NOVA 6
Krátke písomné pramene k dejinám vinohradníctva a vinárstva

Marta RAJKOVÁ   HISTORIA NOVA 7
Teórie vzniku svätej koruny Uhorského kráľovstva

Ján VALTER   HISTORIA NOVA 7
Teoreticko-historiografický úvod k dejinám karikatúry

19. storočie

1. polovica 19. storočia

Peter PODOLAN   HISTORIA NOVA 6
Sláwa Bohyně a původ gména Slawůw čili Slawjanůw... Jána Kollára

Marta RAJKOVÁ   HISTORIA NOVA 7
Teórie vzniku svätej koruny Uhorského kráľovstva

2. polovica 19. storočia

Lukáš KRAJČÍR   HISTORIA NOVA 6
50. výročie úmrtia Júliusa Dérera (1895 – 1963)

Anna MALÍKOVÁ JAKUBCOVÁ   HISTORIA NOVA 7
Mária Bellová – prvá slovenská lekárka

Marta RAJKOVÁ   HISTORIA NOVA 7
Teórie vzniku svätej koruny Uhorského kráľovstva

Ján VALTER   HISTORIA NOVA 7
Teoreticko-historiografický úvod k dejinám karikatúry

20. storočie

1. polovica 20. storočia

Lukáš KRAJČÍR   HISTORIA NOVA 6
50. výročie úmrtia Júliusa Dérera (1895 – 1963)  

Lukáš KRAJČÍR   HISTORIA NOVA 6
Pohľady evanjelického duchovenstva na Zvolenský manifest a Autonomistický blok

Eduard LAINCZ   HISTORIA NOVA 6
Náboženské pomery na severnom Spiši v rokoch 1918 – 1939

Anna MALÍKOVÁ JAKUBCOVÁ   HISTORIA NOVA 7
Mária Bellová – prvá slovenská lekárka

Marta RAJKOVÁ   HISTORIA NOVA 7
Teórie vzniku svätej koruny Uhorského kráľovstva

Ján VALTER   HISTORIA NOVA 7
Teoreticko-historiografický úvod k dejinám karikatúry

2. polovica 20. storočia

Lukáš KRAJČÍR   HISTORIA NOVA 6
50. výročie úmrtia Júliusa Dérera (1895 – 1963)

Anna MALÍKOVÁ JAKUBCOVÁ   HISTORIA NOVA 7
Mária Bellová – prvá slovenská lekárka

Marta RAJKOVÁ   HISTORIA NOVA 7
Teórie vzniku svätej koruny Uhorského kráľovstva

Čísla 1 - 5

Index autorov

Bc. Tomáš Adamčík
absolvent bakalárskeho stupňa odboru história na Fakulte humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici s pokračovaním na Mgr. stupni štúdia na FHV UMB, oblasť vedecko-výskumného bádania: dejiny a kultúra starovekej Mezopotámie, archeologická expedícia Bedřicha Hrozného; šéfredaktor študentského historického časopisu ACHERON (Acta Historica Et Orientalia Neosoliensia).

Mgr. Jana Bauerová
pôsobí ako interná doktorandka na Katedre histórie Trnavskej univerzity v Trnave. Odborné zameranie: dejiny 20. storočia, konkrétne slovensko-rumunské vzťahy v rokoch druhej svetovej vojny.

Mgr. Eva Benková
pôsobí ako interná doktorandka na Katedre slovenských dejín FiF UK v Bratislave. Témou jej dizertačnej práce je novoveké vinohradníctvo Malých Karpát. Venuje sa tiež dejinám hospodárstva na Slovensku v novoveku a regionálnym dejinám stredovekého Gemera s dôrazom na šľachtické rody.

Mgr. Dominik Blanár
pôsobí ako interný doktorand na Katedre slovenských dejín FiF UK v Bratislave. Predmetom jeho výskumu a záujmu sú dejiny šľachtického rodu Aba na území dnešného východného Slovenska v období stredoveku, najmä omodejovská vetva spomínaného rodu, ktorá na tomto území, ako aj v celouhorskom meradle zohrávala významnú úlohu hlavne na prelome 13. a 14. storočia.

Mgr. Zofia Brzozowska
je doktorandka na Katedre dejín Byzancie Lodžskej Univerzity. Je členkou spoločnosti Ceraneum, ukončila štúdium histórie a tiež slovanskej filológie. Venuje sa dejinám a kultúre stredovekej Rusi, cirkevno-slovanskej literatúre a paleografii.

Bc. Mária Gaššová
študuje odbor história na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského, vo svojej diplomovej práci sa zameriava na kresťanské apologetické spisy a ich pramennú výpoveď v období 2. až 4.storočia n. l. Orientuje sa na úlohu a vplyv náboženstva v dejinách Rímskej ríše.

Bc. Juraj Jankech
študent odboru História na Fakulte humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Zaujíma sa o politické dejiny Slovenska v 20. storočí so zreteľom na obdobie  rokov 1945 – 1989.

Mgr. Lukáš Krajčír
je interný doktorand na Katedre slovenských dejín FiF UK v Bratislave. Vo výskume sa zaoberá českými a slovenskými evanjelickými elitami v r. 1918-1938. V bádaní kladie dôraz na verejné pôsobenie slovenských evanjelických kňazov a ich percepciu slovenskej otázky počas 1. ČSR.

Mgr. Eduard Laincz
absolvent Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave, odbor história. Je členom Spišského dejepisného spolku a v súčasnosti pôsobí ako odborný pracovník v Ľubovnianskom múzeu – hrade v Starej Ľubovni. Venuje sa problematike slovensko-poľských vzťahov a regionálnym dejinám severného Spiša v prvej polovici 20. storočia.

Mgr. Ľudmila Maslíková
pôsobí ako interná doktorandka na Katedre slovenských dejín FiF UK v Bratislave.
Odborné zameranie: stredoveké dejiny, konkrétne cestná sieť v stredoveku v Nitrianskej stolici. Venuje sa aj problematike regionálnych dejín dedín a mestečiek v Oravskej stolici.

Mgr. Pavol Matula, PhD.
pôsobí na Katedre histórie PdF UK v Bratislave. Profesionálne sa zaoberá slovenskými dejinami 19. a 20. storočia, so zameraním na slovensko-poľské a slovensko-české vzťahy. Je autorom dvoch monografií, desiatok vedeckých štúdií a množstva vedeckopopulárnych článkov.

Mgr. Adam Mesiarkin
je interným doktorandom na Katedre slovenských dejín FiF UK v Bratislave. Témou jeho dizertačnej práce je úloha vojenských elít pri etnogenéze Slovanov. Zaujíma sa o politické dejiny včasného stredoveku a etnicitu včasnostredovekých gentes.

Mgr. Andrea Námerová, PhD.

vyštudovala klasickú filológiu na FiF UK v Bratislave. Pôsobila ako interná doktoradka na katedre klasickej archeológie na Trnavskej univerzite v Trnave. Zaoberala sa nomádskym kmeňom Skýtov v kontexte archeologických materiálov a gréckych písomných prameňov z 1. – 2. storočia po Kr. V roku 2012 úspešne obhájila svoju dizertačnú prácu.

PhDr. Peter Podolan, PhD.
pôsobí na Katedre slovenských dejín FiF UK v Bratislave. Zaoberá sa obdobím prvej polovice 19. storočia s dôrazom na problematiku formovania moderných národov a historiografiu.

Mgr. Marta Rajková
je interná doktorandka na Katedre právnych dejín Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Oblasť vedeckého záujmu: právna kontinuita uhorskej ústavy, idea svätej koruny.

Mgr. Jana Sofková
vyštudovala odbor história na Filozofickej fakulte Trnavskej univerzity. V súčasnosti pôsobí ako odborná pracovníčka v Múzeu Červený kláštor. Zaoberá sa svetovými a slovenskými cirkevnými dejinami s užším záberom na rehoľu kartuziánov a kamaldulov a na ich pôsobenie v Lechnickom kláštore na Spiši.

Mgr. Júlia Suslová
vyštudovala odbor história na FiF UK v Bratislave. V súčasnosti je externá doktorandka HÚ SAV. Zaoberá sa slovenskými cirkevnými dejinami s užším záberom na rehoľu benediktínov a ich pôsobenie na Slovensku.

Mgr. Romana Štangová
pôsobí ako interná doktorandka na Katedre slovenských dejín FiF UK v Bratislave. Venuje sa dejinám vzdelávania a vzdelanosti v stredoveku s užším zameraním na stredoeurópske univerzity a problematiku akademickej peregrinácie študentov z územia Slovenska.

PhDr. Vladimír Vlasko

pôsobí ako interný doktorand na HÚ SAV. Odborné zameranie: politické dejiny uhorského stredoveku, predovšetkým obdobie vlády posledných Arpádovcov a nástup dynastie Anjouovcov.

Čísla 1 - 5

Index summaries (English)

HISTORIA NOVA 6

Development of Settlement and City-forming Process
Westernmost of Nitra County in the Early 15th Century


The area of Nitra County (comitatus) has been one of the oldest and most developed inhabited areas of our country where we can count on the human presencesince the middle of the Palaeolithic era. The object of our research is the westernmost part that became the border between newly shaping Kingdom of Hungary and Kingdom of Bohemia after the fall of Great Moravia. This area became part of the so-called konfinium, which means “the buffer zone”, its main task was to soften enemy attacks. Defence of the mentioned area sould have beensecured by border coutnies, newly built castles and garrisons. During the next century, the relationship between the Kingdom of Hungary and Bohemia was more stable, and konfinium began to lose its sense. This allowed settlement continuation on both sides of the river Morava. During the Middle Ages there are sixty-nine documented sites. An important category of settlements that have influenced the course of roads were cities, towns and market places. We can prove a city-forming process in our country on the basis of written documentation from the beginning of the 13th century, but the process became more intensive after the Mongol invasion in the second half of the 13th century and beginning of the 14th century. The sites with urban character and with market priviliges in the studied area were Skalica Senica, Holič, Radošovce, Šaštín. The old market place within this area was the village of Sobotište.

Keywords: towns, townlets, market places, settlement, habitation, castle estates


HISTORIA NOVA 6

Evangelical Clergy Views on Manifesto of Zvolen and Autonomy Block

The presented study is focusing on the views of the evangelical clergy on integration trends in Slovak politics in the first half of the 1930s. Martin Rázus together with Andrej Hlinka tried to create a united front since 1932, when they signed the Manifesto of Zvolen. Their cooperation resulted into apre-election agreement in April 1935, when the autonomist block was established. But this cooperation did not last long and the block fell apart right after the elections. The main reasons were the disputes over the allocation of parliamentary mandate, internal party problems and ultimately Catholic-Protestant antagonism. Andrej Hlinka was convinced that the collaboration with Evangelicals will not work if their own leaders (eg priests) will not be persuaded about the benefits of cooperation. The fact is that many members of the evangelical clergy that inclined towards Agrarian party sharply criticized the cooperation with the People's Party. If they had a positive approach to the partnership, they only thought about the necessary protection of Christianity against the "Western modernism." Andrej Hlinka perceived negative views and apparently saw them as a serious obstacle for further cooperation. This study thus supports the views of scholars that the main causes of breakdown in cooperation were also in ongoing confessional antagonism.

Keywords: autonomy, national unification, cooperation, nationwide party, party pluralism, Lutheran priests, traditionalism, confessionalism


HISTORIA NOVA 6

History of Viniculture in the Červený Kameň (Red Stone)
Castle Domain in the Second Half of the 18th Century


The study deals with viniculture in the Červený Kameň Castle domain in the 18th century when, its administration was divided between two branches of the Pálfi family. The archival research in the numerous archival funds in the Slovak National Archive and the State Archives in Bratislava or Modra was crucial in this respect. Our paper is based on the analysis of domain conscriptions since 1754, financial accounts and the materials of the Theresian urbarial regulation. Chartssummarise revenues of the domain's vineyards, the size of the vineyard's area in small towns and villages and the basic taxes as well as special vineyard fees from the property part of Rudolf Pálfi. We concentrated on the process of profitability of the sale of wine, too.

Keywords: conscriptions of domain, viniculture, vineyard, Pálfi family, special vineyardfees

 

HISTORIA NOVA 7

Mária Bellová – the First Slovak Female Physician

Mária Bellová became the first Slovak female physician in 1910. In the first half of the 20th century, she became one of the main characters in the fight against tuberculosis. At that time, she was dealing with mass infectious disease, which can be compared to nowadays epidemic of AIDS in the Third World countries. She contributed to the development of health science in Slovakia, mainly when it comes to the fight against childhood tuberculosis. During the life of Maria Bellová, the state establishment changed several times, from the Austro-Hungarian Monarchy, the Czechoslovak Republic, the Slovak Republic to the Czechoslovak Socialist Republic. She had a first-hand experience of the national oppression as well as women's emancipation efforts. She experienced both World Wars. In the First World War she was a surgeon in a military hospital and during the World War II she helped to shelter her colleagues with Jewish origin. In 1955 she was honored with „Order of Work“ for her lifetime work. On the occasion of her 80th birthday she was awarded with gold diploma by Budapest Medical School.

Keywords: Mária Bellová (1885 – 1873), the first Slovak female physician, surgeon, TBC, First World War, World War II


HISTORIA NOVA 6

Origins of Angevin Government in the Kingdom of Hungary

The study focuses on the expansion of the domain of the House of Anjou and its penetration into the Central European space – the Kingdom of Hungary as well as their struggle to maintain position in the region, wherein the author works from both historical sources and secondary literature. In the introduction to the article, the author seeks to chronologically describe the individual stages of the expansion of the Angevin's sphere of influence. At the beginning of the study the author also introduces the reader to the origins of the House of Anjou, proceeding to the events that led to its expansion into the Central European space and subsequently to the struggle of the key figure of this house, Charles Robert, on the path to recognition of his claims to the Hungarian throne. There continued A lengthy duel between the Hungarian king and the ruling dynasties from the surrounding countries desiring to occupy the vacant throne of the Kingdom of Hungary continued there. Following dramatic twists and turns in the fight against the Hungarian magnates and after gaining the previously abducted St. Stephen’s crown, the author concludes the period of the long lasting struggles by the last coronation of Charles Robert as King of Hungary in 1310. It was primarily thanks to this monarch that Hungary took its place politically, economically and culturally within this stage of the great histories of Europe.

Keywords: Anjous, Charles Robert of Anjou, King Charles I. of Hungary, Kingdom of Hungary


HISTORIA NOVA 6

Origins of Irish Monasticism and Christianisation Activities of Irish Monks

Christian faith has been always typical for residents of the Emerald Isle. Even today, the Irish belong to nations with the most developed religious sentiment. However, the origins of Christianity on this island are, paradoxically, not so clear and obvious. Because of its insular position, Ireland was predestined for different development in comparison with the European continent, not only in the secular sphere but especially in the spiritual sphere. We are talking about the so-called Irish monasticism whose formation is associated with the name of the greatest Irish saint, St. Patrick. Monasticism is a term for monastic movement whose members live in a hermitical way and this lifestyle consists mainly of prayers and work. This paper consists of two parts. In the first part, the attention is drawn to the origins of the Irish monasticism, its typical features and differences from monkhood in the continent. Except for St. Patrick, we also focus on some other great Irish saints of that period. The second part is aimed at Irish missions directed at the territory of Scotland and England and at the European continent, which was spiritually decimated after the migration of pagan nations. By means of monastery establishment and christianisation, Irish and Scottish monks sought to uplift Europe spiritually.

Keywords: Ireland, Irish monasticism, St. Patrick, Irish saints, particularities of the Irish monkhood, Irish missions, 1st (390) – 12th century


HISTORIA NOVA 6

Religious Situation in the Northern Spiš between 1918 and 1939

In the history of nations and states, the Church has been playing an important role. That was also a case of the border dispute between Czechoslovakia and Poland over the northern part of Slovakia. The aim of this paper is to outline the development of the situation in the northern Spiš between 1918 and 1939, and to complete the existing knowledge about the course of events in this border area. The Polish agitators misused the question of the faith in the territory in the post-war period, when the plebiscite was being prepared which was supposed to determine the final integration of this border area to one of the neighbouring countries. Disputes between the countries continued even after 1920, when several villages of the northern Spiš were annexed by Poland. In 1925, after the final inclusion of Dunajec District under the administration of Krakow Cardinal Adam Sapieh, the Slovak language had been gradually pushed away from churches by Polish priests who replaced local Slovak parish administrators. The interwar period in the area was therefore marked by conflicts between believers and Polish administrators and the Polish government. The situation in the territory of northern Spiš changed only after the 1st September 1939, when, the reconversion took place on the basis of the border revision after the German attack on Poland.

Keywords: Church, border, Goral, Poland, Spiš, Móš, Krakow Cardinal Adam Sapieh, Slovak-Polish relations 1918 – 1939


HISTORIA NOVA 6

Short Written Historical Sources on the History of the Viniculture and Viticulture

It is evident that primary sources are the best tool for studying history. Nowadays, lots of editions of the written economic sources are not at researcher's disposal. We have presented three short primary historical sources, which deal with the vinicultural production in the Červený Kameň [Red Stone] Castle domain in the Little Carpathians wine region. Namely, the disposition for the vintage in the vineyards from 1791 (in Latin and German), the list of the manorial vineyards from 1773 and the contract of the domain's administration with one vineyard worker (in Slovak vincúr) from 1761. These documents are stored in the Slovak National Archive in the archival fond The Domain Červený Kameň 1. These are written in German, Latin and some geographical appellatives are Slovak and Hungarian. The transcription has been done according to the transcriptional rules of the written sources from the early modern period.

Keywords: Červený Kameň Castle domain, viniculture, vineyard, disposition for vintage, list of manorial vineyards, vineyard worker


HISTORIA NOVA 6

Sláwa Bohyně a původ gména Slawůw čili Slawjanůw... by Ján Kollár

This study focuses on history and historism in the work of Ján Kollár Sláwa Bohyně a původ gména Slawuw čili Slawjanuw… [The Goddess Fame/Glory (Sláwa) and Origin of the name Slaw or Slawjan...] (1839). Historism appeared even in Kollár's early writings and he had a specific approach to its scholarly analysis. The works of Jan Kollár contain a huge amount of historic facts however none of them are really historiographic. His academic methods were based on pieces of information in original sources but he also believed that old myths and songs contain important data as well. The etymological (or rather a linguistic) method was considered to be a popular and widespread method of the period. However its results are doubted from a current point of view. In presented work, Kollár described a fictitious goddess “Sláva” (Glory/Fame), the alleged Slavic national divinity, her attributes as well as believed religious or mythological songs of Slavic folk. From her name he also originated the Slav's name (Sláva – Slavs). In the appendix, he depicted an extensive analogy between the Slavs and Indians, based mostly on comparison of their mythology.

Keywords: Ján Kollár (1793 – 1852), work Sláwa Bohyně a původ gména Slawuw čili Slawjanuw…, Slavic historiography, Slavic mythology, religion, etymology, Slavic-Indian analogy, 30th years of the 19th century

 

HISTORIA NOVA 7

Students from the Present-day Slovakia in the Matriculation Books
of Medieval Universities in Prague, Cracow and Vienna


Matriculation books of medieval universities are unique and valuable source for a research in the history of culture and education. The study focuses primarily on the registers of medieval universities in Prague, Cracow and Vienna and the students from the present-day Slovakia that can be found in the matriculation records of these universities. The important part of every matriculation was the payment of a matriculation fee. In the first place, the study offers an overview of these fees that every person interested in university education had to pay in order to become  a student. Secondly, the study deals with the social stratification of students and seeks to offer a complex image of different social backgrounds of university attendants from the present-day Slovakia. The matriculation fees and payments play an important role also in this respect, since they are credible indicators of every student’s wealth and therefore also his social background. The last area of research that this study deals with is a regional origin of students from the present-day Slovakia and a fluctuation of university attendance by these students at that time.

Keywords: university in Prague, university in Cracow, university in Vienna, academic peregrination, matriculaton books, Hungarian students, Slovaks

 

HISTORIA NOVA 7

The Theoretic – Historiographical Proloque to the History of Cartoon

For many centuries, cartoon (caricature) has played its part in visual arts. During its evolution it has reflected society events and partially copied trends from other visual arts. Despite that, since approximately the 17th century, cartoon has existed as an independent art and has become a part of visual arts. Cartoon was often more connected to social issues and historical situation than any other type of art. Cartoons with the probably best ability to reflect changes in society of those times were politically oriented. For the first time in history of cartoon analysis, we have divided types of cartoon by its focus in the cartoon analysis. Thanks to the author's rich know-how of Slovak and worldwide cartoon, we could use the following indexing:
• Political cartoon • Humoristic cartoon • Portrait cartoon • Advertising cartoon • Society cartoon • Poetic cartoon • Philosophic cartoon

Keywords: cartoon (caricature), visual arts, society, historical events

 

HISTORIA NOVA 7

Theories about the Origin of the Holy Crown of the Kingdom of Hungary

The Holy Crown of Hungary, also known as the St. Stephen's Crown, is a bizarre phenomenon. I deliberately did not use the term „object“, for during the existence of the Hungarian Kingdom this Crown served as the symbol of national sovereignty. It was held to be the supreme source of law, a body embracing the political nation and the king at the same time. Besides this immaterial character, its material importance was doubtless. The Crown used to be the indispensable means of coronation. However, there are still many questions, myths and hypotheses regarding its origin. It has been largely accepted that the Crown was made of two separate parts – the corona latina and the corona graeca – put together long after the death of the first Hungarian king St. Stephen. Some others, however, think that the Crown could have been originally made as a homogeneous jewel and they oppose the notion that it could not have been worn by St. Stephen. I reckon that the actual look of the Crown is not very well known. Therefore, the article aims to describe the appearance of the crown, especially its nineteen enamels and show how these enamels support or oppose the two main theories of the Crown's origin – the official and the functional theory.

Keywords: Holy Crown of Hungary, Kingdom of Hungary, symbolism, crown's origin

Čísla 1 - 5

Index aditívnych Resumé (ďalšie jazyky)

HISTORIA NOVA  I – 2010 – 2

Die erste Türkenbelagerung Wiens (27. September – 15. Oktober 1529)

Tomas Maier

Der Artikel beschäftigt sich mit der ersten Belagerung Wiens durch die Türken im Herbst des Jahres 1529. Der Aufsatz erklärt die Voraussetzungen und Gründe der militärischen Aktivität der Osmanen im Mittel- und Südosteuropa, also im damaligen Gebiet des Königreichs Ungarn anfangs 16. Jahrhunderts aus dem Aspekt der gesamteuropäischen Situation, die vor allem der Aufstieg der Familie Habsburg und die französische Machtpolitik prägte. Autor bemühte sich anhand der erreichbaren Quellen und synthetischer historischer Werken die Kausalität diplomatischer Vorgänge europäischer Staaten-Koalitionen im Kampf um die Vorherrschaft auf dem Alten Kontinent und im Mittelmeerraum anzudeuten. Weiter beschäftigt sich mit den militär-taktischen Vergleich der Kontrahenten, mit dem eigenen Ablauf des zweiten Feldzuges des Süleymans II. (Als erster Feldzug Süleymans II. wird der Feldzug im Sommer 1526, der  mit der Schlacht bei Mohács endete, gemeint.) und letztendlich mit der Belagerung Wiens. Wichtiger Moment der Studie ist das Darlegen der Rolle der Habsburger, sowohl Ferdinands I., als auch des Karls V. bei der Verteidigung vom Mitteleuropa gegen die osmanischen Türken und bei der  Stabilisierung der Lage im Königreich Ungarn. Eine besondere Aufmerksamkeit wird im Artikel der so genanten Sankt-Michaeler Woche 1530 gewidmet, die unmittelbar auf die Türkenbelagerung Wiens folgte und für die Slowakei verhängnisvolle Konsequenzen hatte.

Schlüsselwörter: erste Türkenbelagerung Wiens, Habsburger, Ferdinand I., Karl V., Osmanen, Süleyman I., Graf Niklas von Salm

 

HISTORIA NOVA  I – 2010 – 1

La situation sociale a Nové Zámky pendant l'occupation ottomane (1663-1685)

Helena Markusková

L'article s'occupe des points choisis de l'influence ottomane sur les conditions de vie a Nové Zámky pendant la durée d'eyalet de Nové Zámky (1663-1685) en notant les effets de courte et en meme temps de longue durée. D'abord, on reconstitue la reconstruction architectonique de cette forteresse fait par les Ottomans, qui l'a adaptée aux besoins du centre administratif, commercial et culturel. Ensuite, on s'intéresse a l'influence da la présence ottomane sur la population de Nové Zámky. On se concentre sur les changements de la grandeur, de l'état et de la nationalité de population suscités par la domination ottomane. Finalement, on s'occupe des conditions de vie des esclaves et des femmes pendant la durée d'eyalet de Nové Zámky.

Mots clés: l'occupation ottomane, la forteresse Nové Zámky, la population, les conditions de vie, la reconstruction architectonique, la nationalité de population, les esclaves

 

HISTORIA NOVA  II – 2011 – 1

Le caractère du pouvoir ottoman en région de Gemer au 17e siècle

Helena Markusková

Le territoire slovaque de la région de Gemer a été soumis aux Ottomans pour la première fois pendant 16e siècle après la prise du chateau de Fiľakovo en 1554. Cette première domination ottomane a duré jusqu'à 1593. Après son comparaison avec la seconde domination ottomane (1596-1687) on peut y trouver plusieurs différences. D'abord en 16e siècle Gemer faisait parti de sandjak de Fiľakovo subordonné au vilayet de Budín. Puis les Ottomans y ont placé leurs officiers et armées. Après la prise d'Eger en 1596 ils ont réussi à reconstituer leur pouvoir dans cette région, mais cette fois-ci sans y placer leurs officiers ni l'armée. Dans cette époque les Ottomans ont changé l'organisation des territoires soumis et région de Gemer devient parti de nouveau vilayet appelé d'après son siège, le vilayet d'Eger. Celui-ci était divisé en quatre sandjaks, ceux de : Hatvan, Solnok, Seged et Fiľakovo. Le territoire du sud-est de Slovaquie appartenait au sandjak de Fiľakovo. Les Ottomans ont gardé son nom même si le chateau de Fiľakovo dépendait à l'émpereur autrichien. À cause de condominium, caracterisé par double imposition, administration et justice, il est difficile de limiter les frontièrres de l'Empire Ottoman en sud-est de Slovaquie. Les frontières désignées par les accords de paix ne correspondaient pas à la réallité et les Ottomans ont imposé un territoire beaucoup plus vaste. Grâce aux documents d'archives nous sommes capables de reconstruire l'étendue d'imposition ottomane en Gemer. En 1656 109 communautés ont payé les impôts aux Ottomans quant à la fin de la domination ottomane en 1680-1684 les Ottomans ont exigé les impôts de 131 communautés.

Mots clés: sandjak de Fiľakovo, vilayet d'Eger, L'Ottoman, frontière fiscale, le condominiumesclaves

 

HISTORIA NOVA 5

Région de Gemer sous la domination ottomane au 17e siècle – l'étendue d'imposition ottomane

Helena Markusková

Après la prise d'Eger en 1596 les Ottomans ont commencé à reconstituer leur pouvoir en région de Gemer. Différement de 16e siècle leur influence s'est cette fois-ci manifesté en domaine économique – en imposition des villages. On peut diviser ce procès en trois phases. Pendant la guerre de quinze ans on peut remarquer une augmentation dynamique du nombre de villages tributaires. Ce procès s'est relâché pendant la première moitié du 17e siècle au nombre d'à peu près 100 villages. La deuxième moitié du 17e siècle est caractérisé par plusieurs différences. D'un côté, le nombre de villages tributaires est augmenté et en même temps la frontière d'imposition ottomane était déplacée jusqu'à nord de région. Pendant la deuxième moitié du 17e siècle on peut compter à peu près 130 villages tributaires. Après avoir comparé ces chiffres avec le nombre totale de villages en région de Gemer, on peut constater, que les Ottomans ont soumis presque la moitié de villages en Gemer. Selon la période d'imposition on peut distinguer les villages en cinq groupe: les villages tributaires pendant presque tout le 17e  siècle, pendant la première moitié du 17e  siècle, pendant la deuxième moitié du 17e  siècle, le villages tributaires pendant une courte période et ceux qu'on peut trouver dans les rencensements juste une fois. On peut noter la plus grande augmentation du nombre de villages tributaires pendant la guerre de quinze ans et pendant la deuxième moitié du 17e  siècle. Les Ottomans ont réussi à soumettre de nouvelles localités. Il est intéressant de suivre la frontière norde d'imposition ottomane en région de Gemer, qui nous permet à reconstruire l'augmentation progressive du pouvoir ottoman en Gemer. Nous avons marqué cette frontière dans les années 1596, 1598, 1599, 1603, 1605, 1608, 1656 et 1680/84.

Mots clés: Région de Gemer, l'impôt, la frontière d'imposition, les villages tributaires

Index bibliografických záznamov

ADAMČÍK, Tomáš (anot.). KOPECKÝ, René. Bedřich Hrozný – život a dílo. Praha : Dar Ibn Rushd, 2011, 156 s. In Štúdie o dejinách. Historia nova 6. [online] Bratislava : Stimul, 2013, s. 71-81. Dostupné na internete: <http://www.fphil.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/ksd/Hino6.pdf>

BAUEROVÁ, Jana (rec.). BOIA, Lucian. Rumunsko – krajina na hranici Európy. Bratislava: Kalligram, 2012, 272 s. In Štúdie o minulosti. Historia nova 7. Bratislava : Stimul, 2014, s. 109-113. [online] Dostupné na internete: <http://www.fphil.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/ksd/Hino7.pdf>

BENKOVÁ, Eva. Dejiny vinohradníctva na panstve Červený Kameň v druhej polovici 18. storočia. In Štúdie o dejinách. Historia nova 6. [online] Bratislava : Stimul, 2013, s. 71-81. Dostupné na internete: <http://www.fphil.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/ksd/Hino6.pdf>

BENKOVÁ, Eva (anot.). JAMRICHOVÁ, Andrea a kol. Vinohrady za... Pezinok : Malokarpatské múzeum v Pezinku, 2012, 60 s. In Štúdie o dejinách. Historia nova 6. [online] Bratislava : Stimul, 2013, s. 176. Dostupné na internete: <http://www.fphil.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/ksd/Hino6.pdf>

BENKOVÁ, Eva. Krátke písomné pramene k dejinám vinohradníctva a vinárstva. In Štúdie o dejinách. Historia nova 6. [online] Bratislava : Stimul, 2013, s. 155-165. Dostupné na internete: <http://www.fphil.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/ksd/Hino6.pdf>

BLANÁR, Dominik. Medzinárodná vedecká konferencia Svätí Cyril a Metod a ich náboženské a kultúrne dedičstvo, most medzi Východom a Západom. Bratislava, 9. – 12. máj 2013. In Štúdie o minulosti. Historia nova 7. Bratislava : Stimul, 2014, s. 101-102. [online] Dostupné na internete: <http://www.fphil.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/ksd/Hino7.pdf>

BRZOZOWSKA, Zofia. Recepcia byzantského práva na území Slavia Orthodoxa v 10. až 13. storočí. In Štúdie o dejinách. Historia nova 6. [online] Bratislava : Stimul, 2013, s. 137-143. Dostupné na internete: <http://www.fphil.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/ksd/Hino6.pdf>

GAŠŠOVÁ, Mária. II. vedecké kolokvium Antické dejiny v slovenských univerzitných podmienkach. Bratislava, 26. jún 2013. In Štúdie o minulosti. Historia nova 7. Bratislava : Stimul, 2014, s. 98. [online] Dostupné na internete: <http://www.fphil.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/ksd/Hino7.pdf>

GAŠŠOVÁ, Mária (rec.). KLOKNER, Tomáš – VALACHOVIČ, Pavol (ed.).
Až za hranicu oikumeny. Aktuálne otázky z dejín a kultúry antického staroveku.
Brno : Tribun, 2012, 328 s. In Štúdie o dejinách. Historia nova 6. [online] Bratislava : Stimul, 2013, s. 174-175. Dostupné na internete: <http://www.fphil.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/ksd/Hino6.pdf>

JANKECH, Juraj (anot.). DINUŠ, Peter. Vyrovnávanie sa s minulosťou? Bratislava : Veda, 2010, 136 s. In Štúdie o dejinách. Historia nova 6. [online] Bratislava : Stimul, 2013, s. 174-175. Dostupné na internete: <http://www.fphil.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/ksd/Hino6.pdf>

LAINCZ, Eduard. Náboženské pomery na severnom Spiši v rokoch 1918 – 1939. In Štúdie o dejinách. Historia nova 6. [online] Bratislava : Stimul, 2013, s. 95-106. Dostupné na internete: <http://www.fphil.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/ksd/Hino6.pdf>

KRAJČÍR, Lukáš. 50. výročie úmrtia Júliusa Dérera (1895 – 1963). In Štúdie o dejinách. Historia nova 6. [online] Bratislava : Stimul, 2013, s. 166-168. Dostupné na internete: <http://www.fphil.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/ksd/Hino6.pdf>

KRAJČÍR, Lukáš. Pohľady evanjelického duchovenstva na Zvolenský manifest a Autonomistický blok. In Štúdie o dejinách. Historia nova 6. [online] Bratislava : Stimul, 2013, s. 107-136. Dostupné na internete: <http://www.fphil.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/ksd/Hino6.pdf>

KRAJČÍR, Lukáš. Správa zo študijného pobytu na Katedre středoevropských studií Univerzity Karlovy v Prahe. 23. septembra 2013 – 14. februára 2014. In Štúdie o minulosti. Historia nova 7. Bratislava : Stimul, 2014, s. 103-104. [online] Dostupné na internete: <http://www.fphil.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/ksd/Hino7.pdf>

KRAJČÍR, Lukáš (rec.). VAŠŠ, Martin. Slovenská otázka v 1. ČSR (1918 – 1938).
Martin : Matica slovenská, 2011, 283 s. In Štúdie o dejinách. Historia nova 6. [online] Bratislava : Stimul, 2013, s. 107-136. Dostupné na internete: <http://www.fphil.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/ksd/Hino6.pdf>

MALÍKOVÁ JAKUBCOVÁ, Anna. Mária Bellová – prvá slovenská lekárka. In Štúdie o minulosti. Historia nova 7. Bratislava : Stimul, 2014, s. 35-58. [online] Dostupné na internete: <http://www.fphil.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/ksd/Hino7.pdf>

MASLÍKOVÁ, Ľudmila. Súpis domov Nitrianskej stolice z roku 1598. In Štúdie o dejinách. Historia nova 6. [online] Bratislava : Stimul, 2013, s. 144-154. Dostupné na internete: <http://www.fphil.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/ksd/Hino6.pdf>

MASLÍKOVÁ, Ľudmila. Vývoj osídlenia a mestotvorný proces v najzápadnejšej časti Nitrianskej stolice do začiatku 15. storočia. In Štúdie o dejinách. Historia nova 6. [online] Bratislava : Stimul, 2013, s. 48-70. Dostupné na internete:
<http://www.fphil.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/ksd/Hino6.pdf>

MATULA, Pavol (rec.). VIRŠINSKÁ, Miriam. Memorandum národa slovenského.
Martin : Matica slovenská, 2011, 68 s. In Štúdie o dejinách. Historia nova 6. [online] Bratislava : Stimul, 2013, s. 144-154. Dostupné na internete: <http://www.fphil.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/ksd/Hino6.pdf>

MESIARKIN, Adam. Medzinárodná konferencia Rus v epoche mongolských nájazdov (1223 – 1480), Varšava, 15. – 17. november, 2012. In Štúdie o dejinách. Historia nova 6. [online] Bratislava : Stimul, 2013, s. 169-172. Dostupné na internete: <http://www.fphil.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/ksd/Hino6.pdf>

MESIARKIN, Adam. Prvky byzantského práva v právnych pamiatkach Veľkej Moravy. In Štúdie o minulosti. Historia nova 7. [online] Bratislava : Stimul, 2014, s. 59-66. Dostupné na internete: <http://www.fphil.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/ksd/Hino7.pdf>

NÁMEROVÁ, Andrea (anot.). BERANOVÁ, Magdaléna. Jídlo a pití v pravěku a ve středověku.
Praha : Academia, 2011, 2. vydanie, 512 s. In Štúdie o dejinách. Historia nova 6. [online] Bratislava : Stimul, 2013, s. 173-174. Dostupné na internete: <http://www.fphil.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/ksd/Hino6.pdf>

PODOLAN, Peter. Ceci n'est pas une pipe. In Štúdie o dejinách. Historia nova 6. [online] Bratislava : Stimul, 2013, s. 8-10. Dostupné na internete: <http://www.fphil.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/ksd/Hino6.pdf>

PODOLAN, Peter (rec.). HOLEC, Roman – BOVAN, Marián. V službách cisára Františka Jozefa. Z pamätí lokaja a dvornej dámy. Bratislava 2013, 343 s. In Štúdie o minulosti. Historia nova 7. Bratislava : Stimul, 2014, s. 114-119. [online] Dostupné na internete: <http://www.fphil.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/ksd/Hino7.pdf>

PODOLAN, Peter. Neskoro, ale predsa. In Štúdie o minulosti. Historia nova 7. Bratislava : Stimul, 2014, s. 8. [online] Dostupné na internete: <http://www.fphil.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/ksd/Hino7.pdf>

PODOLAN, Peter (anot.). NOVÁK, Jozef – ROHÁČ, Juraj. Heraldik bez erbu. Martin : Slovensko genealogicko-heraldická spoločnosť, 2010, 152 s. In Štúdie o minulosti. Historia nova 7. Bratislava : Stimul, 2014, s. 105-108. [online] Dostupné na internete: <http://www.fphil.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/ksd/Hino7.pdf>

PODOLAN, Peter. Sláwa Bohyně a původ gména Slawůw čili Slawjanůw... Jána Kollára. In Štúdie o dejinách. Historia nova 6. [online] Bratislava : Stimul, 2013, s. 82-94. Dostupné na internete: <http://www.fphil.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/ksd/Hino6.pdf>

PODOLAN, Peter (ed.). Štúdie o dejinách. Historia nova 6. [online] Bratislava : Stimul, 2013, 191 s. Dostupné na internete: <http://www.fphil.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/ksd/Hino6.pdf>

PODOLAN, Peter (ed.). Štúdie o minulosti. Historia nova 7, Bratislava : Stimul, 2014, 122 s. [online] Dostupné na internete: <http://www.fphil.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/ksd/Hino7.pdf>

RAJKOVÁ, Marta. Teórie vzniku svätej koruny Uhorského kráľovstva. In Štúdie o minulosti. Historia nova 7. [online] Bratislava : Stimul, 2014, s. 67-83. Dostupné na internete: <http://www.fphil.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/ksd/Hino7.pdf>

SOFKOVÁ, Jana. Začiatky írskeho monasticizmu a kristianizačná činnosť írskych mníchov. In Štúdie o dejinách. Historia nova 6. [online] Bratislava : Stimul, 2013, s. 11-25. Dostupné na internete: <http://www.fphil.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/ksd/Hino6.pdf>

SUSLOVÁ, Júlia. Konferencia s medzinárodnou účasťou Stretnutie mladých historikov III. Človek, spoločnosť, doba. Košice, 16. – 17. október 2013. In Štúdie o minulosti. Historia nova 7. Bratislava : Stimul, 2014, s. 99-101. [online] Dostupné na internete: <http://www.fphil.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/ksd/Hino7.pdf>

ŠTANGOVÁ, Romana. Študenti zo Slovenska v matrikách stredovekých univerzít v Prahe, v Krakove a vo Viedni. In Štúdie o minulosti. Historia nova 7. Bratislava : Stimul, 2014, s. 9-34. [online] Dostupné na internete: <http://www.fphil.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/ksd/Hino7.pdf>

VALTER, Ján. Teoreticko-historiografický úvod k dejinám karikatúry. In Štúdie o minulosti. Historia nova 7. [online] Bratislava : Stimul, 2014, s. 84-97. Dostupné na internete: <http://www.fphil.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/ksd/Hino7.pdf>

VLASKO, Vladimír. Počiatky vlády Anjouovcov v Uhorsku. In Štúdie o dejinách. Historia nova 6. [online] Bratislava : Stimul, 2013, s. 26-47. Dostupné na internete: <http://www.fphil.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/ksd/Hino6.pdf>

Čísla 1 - 5

Index obsahu jednotlivých čísel

Štúdie o dejinách HISTORIA NOVA 6

PODOLAN, Peter (ed.). Štúdie o dejinách. Historia nova 6. [online] Bratislava : Stimul, 2013, 191 s. Dostupné na internete: <http://www.fphil.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/ksd/Hino6.pdf>


ADAMČÍK, Tomáš (anot.). KOPECKÝ, René. Bedřich Hrozný – život a dílo. Praha : Dar Ibn Rushd, 2011, 156 s. In Štúdie o dejinách. Historia nova 6. [online] Bratislava : Stimul, 2013, s. 71-81. Dostupné na internete: <http://www.fphil.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/ksd/Hino6.pdf>

BENKOVÁ, Eva. Dejiny vinohradníctva na panstve Červený Kameň v druhej polovici 18. storočia. In Štúdie o dejinách. Historia nova 6. [online] Bratislava : Stimul, 2013, s. 71-81. Dostupné na internete: <http://www.fphil.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/ksd/Hino6.pdf>

BENKOVÁ, Eva (anot.). JAMRICHOVÁ, Andrea a kol. Vinohrady za... Pezinok : Malokarpatské múzeum v Pezinku, 2012, 60 s. In Štúdie o dejinách. Historia nova 6. [online] Bratislava : Stimul, 2013, s. 176. Dostupné na internete: <http://www.fphil.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/ksd/Hino6.pdf>

BENKOVÁ, Eva. Krátke písomné pramene k dejinám vinohradníctva a vinárstva. In Štúdie o dejinách. Historia nova 6. [online] Bratislava : Stimul, 2013, s. 155-165. Dostupné na internete: <http://www.fphil.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/ksd/Hino6.pdf>

BRZOZOWSKA, Zofia. Recepcia byzantského práva na území Slavia Orthodoxa v 10. až 13. storočí. In Štúdie o dejinách. Historia nova 6. [online] Bratislava : Stimul, 2013, s. 137-143. Dostupné na internete: <http://www.fphil.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/ksd/Hino6.pdf>

GASŠOVÁ, Mária (rec.). KLOKNER, Tomáš – VALACHOVIČ, Pavol (ed.).
Až za hranicu oikumeny. Aktuálne otázky z dejín a kultúry antického staroveku.
Brno : Tribun, 2012, 328 s. In Štúdie o dejinách. Historia nova 6. [online] Bratislava : Stimul, 2013, s. 174-175. Dostupné na internete: <http://www.fphil.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/ksd/Hino6.pdf>

JANKECH, Juraj (anot.). DINUŠ, Peter. Vyrovnávanie sa s minulosťou? Bratislava : Veda, 2010, 136 s. In Štúdie o dejinách. Historia nova 6. [online] Bratislava : Stimul, 2013, s. 174-175. Dostupné na internete: <http://www.fphil.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/ksd/Hino6.pdf>

LAINCZ, Eduard. Náboženské pomery na severnom Spiši v rokoch 1918 – 1939. In Štúdie o dejinách. Historia nova 6. [online] Bratislava : Stimul, 2013, s. 95-106. Dostupné na internete: <http://www.fphil.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/ksd/Hino6.pdf>

KRAJČÍR, Lukáš. 50. výročie úmrtia Júliusa Dérera (1895 – 1963). In Štúdie o dejinách. Historia nova 6. [online] Bratislava : Stimul, 2013, s. 166-168. Dostupné na internete: <http://www.fphil.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/ksd/Hino6.pdf>

KRAJČÍR, Lukáš. Pohľady evanjelického duchovenstva na Zvolenský manifest a Autonomistický blok. In Štúdie o dejinách. Historia nova 6. [online] Bratislava : Stimul, 2013, s. 107-136. Dostupné na internete: <http://www.fphil.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/ksd/Hino6.pdf>

KRAJČÍR, Lukáš (rec.). VAŠŠ, Martin. Slovenská otázka v 1. ČSR (1918 – 1938).
Martin : Matica slovenská, 2011, 283 s. In Štúdie o dejinách. Historia nova 6. [online] Bratislava : Stimul, 2013, s. 107-136. Dostupné na internete: <http://www.fphil.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/ksd/Hino6.pdf>

MASLÍKOVÁ, Ľudmila. Súpis domov Nitrianskej stolice z roku 1598. In Štúdie o dejinách. Historia nova 6. [online] Bratislava : Stimul, 2013, s. 144-154. Dostupné na internete: <http://www.fphil.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/ksd/Hino6.pdf>

MASLÍKOVÁ, Ľudmila. Vývoj osídlenia a mestotvorný proces v najzápadnejšej časti Nitrianskej stolice do začiatku 15. storočia. In Štúdie o dejinách. Historia nova 6. [online] Bratislava : Stimul, 2013, s. 48-70. Dostupné na internete: <http://www.fphil.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/ksd/Hino6.pdf>

MATULA, Pavol (rec.). VIRŠINSKÁ, Miriam. Memorandum národa slovenského.
Martin : Matica slovenská, 2011, 68 s. In Štúdie o dejinách. Historia nova 6. [online] Bratislava : Stimul, 2013, s. 144-154. Dostupné na internete: <http://www.fphil.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/ksd/Hino6.pdf>

MESIARKIN, Adam. Medzinárodná konferencia Rus v epoche mongolských nájazdov (1223 – 1480), Varšava, 15. – 17. november, 2012. In Štúdie o dejinách. Historia nova 6. [online] Bratislava : Stimul, 2013, s. 169-172. Dostupné na internete: <http://www.fphil.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/ksd/Hino6.pdf>

NÁMEROVÁ, Andrea (anot.). BERANOVÁ, Magdaléna. Jídlo a pití v pravěku a ve středověku.
Praha : Academia, 2011, 2. vydanie, 512 s. In Štúdie o dejinách. Historia nova 6. [online] Bratislava : Stimul, 2013, s. 173-174. Dostupné na internete: <http://www.fphil.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/ksd/Hino6.pdf>

PODOLAN, Peter. Ceci n'est pas une pipe. In Štúdie o dejinách. Historia nova 6. [online] Bratislava : Stimul, 2013, s. 8-10. Dostupné na internete: <http://www.fphil.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/ksd/Hino6.pdf>

PODOLAN, Peter. Sláwa Bohyně a původ gména Slawůw čili Slawjanůw... Jána Kollára. In Štúdie o dejinách. Historia nova 6. [online] Bratislava : Stimul, 2013, s. 82-94. Dostupné na internete: <http://www.fphil.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/ksd/Hino6.pdf>

SOFKOVÁ, Jana. Začiatky írskeho monasticizmu a kristianizačná činnosť írskych mníchov. In Štúdie o dejinách. Historia nova 6. [online] Bratislava : Stimul, 2013, s. 11-25. Dostupné na internete: <http://www.fphil.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/ksd/Hino6.pdf>

VLASKO, Vladimír. Počiatky vlády Anjouovcov v Uhorsku. In Štúdie o dejinách. Historia nova 6. [online] Bratislava : Stimul, 2013, s. 26-47. Dostupné na internete: <http://www.fphil.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/ksd/Hino6.pdf>

 

Štúdie o minulosti HISTORIA NOVA 7

PODOLAN, Peter (ed.). Štúdie o minulosti. Historia nova 7, Bratislava : Stimul, 2014, 122 s. [online] Dostupné na internete: <http://www.fphil.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/ksd/Hino7.pdf>


BAUEROVÁ, Jana (rec.). BOIA, Lucian. Rumunsko – krajina na hranici Európy. Bratislava: Kalligram, 2012, 272 s. In Štúdie o minulosti. Historia nova 7. Bratislava : Stimul, 2014, s. 109-113. [online] Dostupné na internete: <http://www.fphil.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/ksd/Hino7.pdf>

BLANÁR, Dominik. Medzinárodná vedecká konferencia Svätí Cyril a Metod a ich náboženské a kultúrne dedičstvo, most medzi Východom a Západom. Bratislava, 9. – 12. máj 2013. In Štúdie o minulosti. Historia nova 7. Bratislava : Stimul, 2014, s. 101-102. [online] Dostupné na internete: <http://www.fphil.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/ksd/Hino7.pdf>

GAŠŠOVÁ, Mária. II. vedecké kolokvium Antické dejiny v slovenských univerzitných podmienkach. Bratislava, 26. jún 2013. In Štúdie o minulosti. Historia nova 7. Bratislava : Stimul, 2014, s. 98. [online] Dostupné na internete: <http://www.fphil.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/ksd/Hino7.pdf>

KRAJČÍR, Lukáš. Správa zo študijného pobytu na Katedre středoevropských studií Univerzity Karlovy v Prahe. 23. septembra 2013 – 14. februára 2014. In Štúdie o minulosti. Historia nova 7. Bratislava : Stimul, 2014, s. 103-104. [online] Dostupné na internete: <http://www.fphil.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/ksd/Hino7.pdf>

MALÍKOVÁ JAKUBCOVÁ, Anna. Mária Bellová – prvá slovenská lekárka. In Štúdie o minulosti. Historia nova 7. Bratislava : Stimul, 2014, s. 35-58. [online] Dostupné na internete: <http://www.fphil.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/ksd/Hino7.pdf>

MESIARKIN, Adam. Prvky byzantského práva v právnych pamiatkach Veľkej Moravy. In Štúdie o minulosti. Historia nova 7. [online] Bratislava : Stimul, 2014, s. 59-66. Dostupné na internete: <http://www.fphil.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/ksd/Hino7.pdf>

PODOLAN, Peter. Neskoro, ale predsa. In Štúdie o minulosti. Historia nova 7. Bratislava : Stimul, 2014, s. 8. [online] Dostupné na internete: <http://www.fphil.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/ksd/Hino7.pdf>

PODOLAN, Peter (rec.). HOLEC, Roman – BOVAN, Marián. V službách cisára Františka Jozefa. Z pamätí lokaja a dvornej dámy. Bratislava 2013, 343 s. In Štúdie o minulosti. Historia nova 7. Bratislava : Stimul, 2014, s. 114-119. [online] Dostupné na internete: <http://www.fphil.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/ksd/Hino7.pdf>

PODOLAN, Peter (anot.). NOVÁK, Jozef – ROHÁČ, Juraj. Heraldik bez erbu. Martin : Slovensko genealogicko-heraldická spoločnosť, 2010, 152 s. In Štúdie o minulosti. Historia nova 7. Bratislava : Stimul, 2014, s. 105-108. [online] Dostupné na internete: <http://www.fphil.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/ksd/Hino7.pdf>

RAJKOVÁ, Marta. Teórie vzniku svätej koruny Uhorského kráľovstva. In Štúdie o minulosti. Historia nova 7. [online] Bratislava : Stimul, 2014, s. 67-83. Dostupné na internete: <http://www.fphil.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/ksd/Hino7.pdf>

SUSLOVÁ, Júlia. Konferencia s medzinárodnou účasťou Stretnutie mladých historikov III. Človek, spoločnosť, doba. Košice, 16. – 17. október 2013. In Štúdie o minulosti. Historia nova 7. Bratislava : Stimul, 2014, s. 99-101. [online] Dostupné na internete: <http://www.fphil.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/ksd/Hino7.pdf>

ŠTANGOVÁ, Romana. Študenti zo Slovenska v matrikách stredovekých univerzít v Prahe, v Krakove a vo Viedni. In Štúdie o minulosti. Historia nova 7. Bratislava : Stimul, 2014, s. 9-34. [online] Dostupné na internete: <http://www.fphil.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/ksd/Hino7.pdf>

VALTER, Ján. Teoreticko-historiografický úvod k dejinám karikatúry. In Štúdie o minulosti. Historia nova 7. [online] Bratislava : Stimul, 2014, s. 84-97. Dostupné na internete: <http://www.fphil.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/ksd/Hino7.pdf>

Čísla 1 - 5