Úspešne ukončené projekty

Od roku 1990 sa na pracovisku riešili nasledujúce výskumné projekty VEGAKEGA a iné domáce i zahraničné projekty.

 

 

projekty VEGA

 

2011-2014

VEGA 1/0152/11  Slovenská encyklopédia edukačných vied

Zodpovedný riešiteľ: prof. PhDr. Štefan ŠVEC, CSc.

 

2011-2013

VEGA 1/0386/11 Procesy inštitucionalizácie edukácie dospelých na Slovensku - analýza vízií (ideových východísk), cieľového zamerania, vývojových etáp, európskeho kontextu, súčasného stavu a trendov inštitucionalizácie edukácie dospelých

Zodpovedný riešiteľ: doc. PhDr. Július MATULČÍK, CSc.

 

2010-2011

VEGA 1/0205/10  Inštitucionálna starostlivosť o deti od narodenia do toch rokov

Zodpovedná riešiteľka: doc. PhDr. Zita BAĎURÍKOVÁ, CSc. 

 

2011-2014

VEGA 1/0152/11  Výzvy znalostnej a učiacej sa society pre edukologickú koncepciu a implementáciu inovačných zmien v slovenskej škole

Zodpovedná riešiteľka: doc. PhDr. Zita BAĎURÍKOVÁ, CSc.

 

2006 - 2008

VEGA 6/434/00 Systemizácia druhov a foriem andragogického pôsobenia a ich výklad

Zodpovedné riešiteľky: doc. PhDr. Viera PRUSÁKOVÁ, CSc., doc. PhDr. Rozália ČORNANIČOVÁ, CSc.

 

2003-2005

VEGA 1/0225/03 Trendy rozvoja andragogiky a jej systematizácie

Zodpovedná riešiteľka: doc. PhDr. Viera PRUSÁKOVÁ, CSc.,

 

VEGA 1/0083/03  Kvalita života a možnosti pedagogiky

Zodpovedná riešiteľka: doc. PhDr. Zlatica BAKOŠOVÁ, CSc.

 

2001-2003

VEGA 1/8004/11  Teoreticko-metodologické základy vedeckého pojmoslovia v oblasti školstva, sporné termíny pedagogiky a andragogiky a ich definície

Zodpovedný riešiteľ: prof. PhDr. Štefan ŠVEC, CSc.

 

2000-2002

VEGA 1/0022/00  Rozvoj výchovy a vzdelanosti pre poznatkovo fundovanú spoločnosť

Zodpovedný riešiteľ: doc. PhDr. Emília KRATOCHVÍLOVÁ, CSc.

 

1999-2001

VEGA 1/6227/99 Identifikácia cieľových skupín andragogického pôsobenia

Zodpovedný riešiteľ: prof. PhDr. Ján PERHÁCS, CSc.

 

1997-1999

VEGA 1/4093/97  Transformácia školy v podmienkách pluralitnej spoločnosti

Zodpovedný riešiteľ: prof. PhDr. Jozef PŠENÁK, CSc.

 

1996 -1998

VEGA 3252/96 Profesijná kompetencia pracovníkov vo výchove a vzdelávaní dospelých 

Zodpovedný riešiteľ: prof. PhDr. Ján PERHÁCS, CSc. 

 

1994-1996

VEGA 1/1353/94  Škola v procese spoločenských zmien

Zodpovedná riešiteľka: doc. PhDr. Zita BAĎURÍKOVÁ, CSc.

 

1991-1993

VEGA 1/991109/91-93  Humanizácia výchovno-vzdelávacieho obsahu a procesu

Zodpovedný riešiteľ: prof. PhDr. Štefan ŠVEC, CSc.

projekty KEGA

 

2007-2009

KEGA 460/2007 Princípy a metódy tvorby študijných programov v študijných odboroch Manažment a Ekonomika a manažment podniku

Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Štefan SLÁVIK, PhD.

 

2000-2002

KEGA 11/2000 Étos a európska dimenzia kreativizácie mravnej identity osobnosti

Zodpovedný riešiteľ: prof. PaeDr. PhDr. Martin ŽILÍNEK, CSc.

 

1997-1999

KEGA 168/96 Školská pedagogika

Zodpovedná riešiteľka: doc. PhDr. Zita BAĎURÍKOVÁ. CSc.

 

1996-1998

KEGA 1202/96 Kvantitatívna a kvalitatívna metodológia vied o výchove

Zodpovedný riešiteľ: prof. PhDr. Štefan ŠVEC, CSc.

projekty EÚ

2007-2009

Mulitilagteral Cooperation Project in the „Lifelong Learning Programme“ od European Commission – Grundtvig 1.

Projekt .č 134054-LLP-12007-BE-Grudtvig-GMP FAMILY COMPETENCES POERTFOLIO

Zodpovedný riešiteľ: doc. PhDr. Július MATULČÍK, CSc.

2006 - 2007

SOCRATES GRUNDTVIG 2 č. GRU2/2006/11-p-BA-1 Vzdelávanie dospelých v hraničnom priestore Rakúsko-Maďarsko-Slovensko. Prehľad o štruktúre ponuky a formách cezhraničnej spolupráce

Zodpovedný riešiteľ: doc. PhDr. Július MATULČÍK, CSc.

1999 - 2001

Projekt programu EÚ Leonardo da Vinci: Model profesionalizácie komunálnych organizátorov vzdelávania dospelých

Zodpovedná riešiteľka: doc. PhDr. Rozália ČORNANIČOVÁ, CSc.

1999 - 2001

Projekt programu Socrates (Grundtvig 1) ANT (Attracting new target groups in adult education): Príprava na dôchodkový vek – andragogické pôsobenie

Zodpovedná riešiteľka: doc. PhDr. Mária MACHALOVÁ, CSc.

rozvojové projekty MŠVVaŠ SR a iné typy projektov