Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Paedagogica, roč. 7 (1984)

Zborník Paedagogica, roč. 7, 1984, ISBN 80-08-00081-3

 

Pedagogické dielo prof. PhDr. Jozefa Máteja, DrSc.

Pšenák Jozef, str. 7 – 26

 

Dejiny slovenského školstva a pedagogiky v európskom kontexte (do roku 1938)

Mátej Jozef, str. 27 – 40

 

Ideovo-politická výchova dospelých

Perhács Ján, str. 41 – 60

 

Všeobecné zásady didaktického plánovania

Švec Štefan, str. 61 – 68

 

Pracovná výchova na gymnáziách na Slovensku

Baďuríková Zita, str. 69 – 88

 

Prostriedky estetickej výchovy

Kompolt Pavol, str. 89 – 100

 

Socialistická mládežnícka organizácia - významný činiteľ pri formovaní osobnosti žiaka

Žilínek Martin, str. 101 – 118

 

Aktuálne problémy výchovy k rodičovstvu

Rozinajová Helena, str. 119 - 141

 

Zborník Paedagogica, roč. 7 (1984)