Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Paedagogica, roč. 18 (2006)

Zborník Paedagogica, roč. 18, 2006, ISBN 80-223-2189-3

 

Všeobecná a špecifická predmetová didaktika: Nové výzvy spolupráce a vzájomného porozumievania

Švec Štefan, str. 7 – 74

 

Didaktika slovenského jazyka v študijnom programe na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave

Benčatová Ľudmila , str. 75 – 84

 

Didaktika slovenčiny ako cudzieho jazyka

Pekarovičová Jana, str.  85 – 97

 

K vyučovaniu gramatiky slovenčiny ako cudzieho jazyka

Žigová Ľudmila, str.  98 – 105

 

Koncepcia dištančného štúdia slovenčiny ako cudzieho jazyka

Palcútová Michaela, str. 106 – 113

 

K didaktike literárnej výchovy na základnej a strednej škole

Lapitka Marián, str. 114 – 126

 

Pohľad študentov na učiteľskú prípravu na výučbu slovenskej literatúry

Krčméryová Eleonóra, str.  127 – 130

 

Miesto odborovej didaktiky pri príprave budúcich učiteľov cudzích jazykov

Tandlichová Eva, str. 131 – 142

 

Koncepcia kurzu didaktiky anglického jazyka ako cudzieho jazyka v slovenskom kultúrnom kontexte budúcich učiteľov

Straková Zuzana, str. 143 – 150

 

Literárny text ako súčasť výučby ruského jazyka ako cudzieho jazyka

Kovačicová Oľga, str. 151 – 162

 

Kurz maďarského jazyka a literatúry na slovenských stredných školách s vyučovacím jazykom maďarským

Simon Szabolcs, Misadová Katarína, str. 163 – 176

 

K niektorým didaktickým a metodickým problémom tvorby učebníc dejepisu

Kratochvíl Viliam, str. 177 – 189

 

Charakteristika kurzu didaktiky estetiky         

Nagyová Klaudia, str. 190 – 200

 

Problematika odborovej didaktiky knižničnej a informačnej vedy

Matthaeidesová Marta, str. 201 – 219

 

Koncepcia didaktiky pedagogiky pre stredoškolských učiteľov

Bazáliková Janka, str. 220 – 225

 

Odporúčania pre rozvoj praxe a teórie odborových didaktík

Švec Štefan, Bazáliková Janka, str. 226 - 228

 

Zborník Paedagogica, roč. 18 (2006)