Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Edukácia k zdraviu dospelej populácie

VEGA 1/0293/21

Projekt Edukácia k zdraviu dospelej populácie VEGA č. 1/0293/21 Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky sa na  základe teoretického a empirického výskumu zameraného na identifikovanie  postojov  k zdraviu, zdravotnej gramotnosti u jednotlivých vekových skupín dospelých, zameriava na vypracovanie štrukturálneho modelu kompetencií vzťahujúcich sa k zdraviu.  

 

Vedúci projektu: doc. PhDr. Július Matulčík, CSc.

 

Zástupca vedúceho projektu: PhDr. Lea Szabová Šírová, PhD.

 

Riešitelia: doc. PhDr. Ľuboslava Sejčová, FiF UK v Bratislave

               PhDr. Veronika Kitová Mazalánová, FiF UK v Bratislave,

               prof. MUDr.  Ľubica Argalášová, PhD., LF UK v Bratislave,

               prof. PhDr. Zuzana Slezáková, PhD., MPH, SZU Bratislava

               doc. PhDr. Jarmila Kristová, PhD., MPH, SZU Bratislava

               doc. PhDr. Anna Mazalánová, PhD., MPH, LF UK v Bratislave

               externá spoluriešiteľka prof. Olena Voľarska, Kyjevská národná    

               lingvistická univerzita v Kijeve (do marca 2022 FiF UK v Bratislave).