Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Acta Andragogica, roč. 4 (2014)

Zborník Acta Andragogica, roč. 4, 2014, ISBN 978-80-223-3541-6

 

Metodologické východiská a výsledky výskumnej úlohy: Inštitucionalizácia edukácie dospelých na Slovensku

Július Matulčík, Rozália Čornaničová, str. 7 – 34

 

Lesk a bída institucionalizace vzdělávání dospělých

Dušan Šimek, str. 35 – 42

 

Institucionalizace podnikového vzdělávání

Jaroslav Mužík, str. 43 – 60

 

Role firem v dalším vzdělávání

Miroslav Procházka, Alena Vališová, str. 61 – 72

 

Edukácia v inštitúciách sociálnej pomoci dospelým

Lea Szabová-Šírová, str. 73 – 86

 

Inštitúcie sociálneho a sociálno-andragogického poradenstva a prevencia sociálno-patologických javov

Henrieta Roľková, str. 87 – 104

 

Vývoj a trendy inštitucionalizácie ďalšieho vzdelávania pracovníkov v zdravotníctve

Petronela Lauková, str. 105 – 124

 

Inštitucionálna edukácia a komplexná rehabilitácia dospelých so zrakovým postihnutím: vybrané výsledky výskumu

Daniela Kešelová, str. 125 – 142

 

Lokálne a globálne faktory ovplyvňujúce inštitucionalizáciu a obsah edukácie dospelých

Eva Denciová, str. 143 – 160

 

Miestne kultúrno-osvetové zariadenia z aspektu inštitucionalizácie kultúrno-osvetovej činnosti

Rozália Čornaničová, str. 161 - 170

 

Inštitucionalizácia kultúrno-osvetovej činnosti ako predmet štátnej kultúrnej politiky     

Svetlana Chomová, str. 171 – 176

 

Inštitucionalizácia vzdelávania dospelých / ďalšieho vzdelávania dospelých v Nemecku

Július Matulčík, str. 177 - 194

 

Inštitucionalizácia edukácie dospelých v Taliansku

Marián Štermenský, str. 195 – 206

 

Inštitucionalizácia v maďarskom vzdelávaní dospelých na príklade ľudových vysokých škôl KALOT

Éva Cseszka, str. 207 - 218

 

Historické aspekty komunitného vzdelávania dospelých v Anglicku

Veronika Vasilová, str. 219 - 223

 

ACTA ANDRAGOGICA, roč. 4 (2014)