Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Acta Andragogica, roč. 3 (2013)

Zborník Acta Andragogica, roč. 3, 2013, ISBN 978-80-223-3369-6

 

Katedra andragogiky FiF UK – korene formovania študijného a vedného odboru a inštitucionalizácia tohto pracoviska na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského (1961/62 - 1989/90)

Rozália Čornaničová, str. 9 -16

 

Dvadsať rokov andragogiky na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského – od pedagogiky dospelých k andragogike

Július Matulčík, str. 17 – 32

 

Cesty olomoucké andragogiky

Dušan Šimek, str. 33 – 38

 

Analýza rozvoje andragogiky a praxe vzdělávání dospělých v České republice  

Jaroslav Veteška, Jarmila Salivarová, str. 39 – 56

 

Andragógovia ako vzdelávatelia / lektori, organizátori, moderátori / konzultanti a výskumníci. Skúsenosti z katedry andragogiky

Jost Reischmann, str. 57 – 70

 

Institucionalizace studia pedagogiky a andragogiky pod vlivem pozitivisticky pojaté vědy

Milan Beneš, str. 71 – 78

 

Institucionalizace andragogického diskurzu

Vít Dočekal, str. 79 - 86

 

Paradigma v andragogice

Veronika Gigalová, str. 87 - 94

 

Nové výzvy pre vzdelávanie

Mária Antalová, str. 95 - 110

 

Globální kapitalismus a standardizace vzdělávání dospělých – dva příklady

Martin Kopecký , str. 111 - 120

 

Paradoxní role institucí v rámci realizace konceptu celoživotního učení

Michal Šerák, str. 121 - 128

 

Inštitucionalizácia v rakúskom vzdelávaní dospelých

Gerhard Bisovsky, str. 129 - 140

 

Institucionalizace (?) vzdělávání dospělých v ČR        

Zdeněk Palán, str. 141 - 146

 

Inštitucionálne aspekty edukácie dospelých v Taliansku po druhej svetovej vojne        

Marián Štermenský, str. 147 - 156

 

Inštitucionalizácia ďalšieho vzdelávania na Slovensku

Klaudius Šilhár, str. 157 - 166

 

Motivácia a hodnoty vo vzdelávaní dospelých

Lea Szabová-Šírová, str. 167 - 176

 

Inštitúcie sociálnej pomoci dospelým z aspektu sociálnej andragogiky

Lea Szabová-Šírová, str. 177 - 196

 

Východiská a súčasný stav sociálno- andragogického poradenstva na Slovensku           

Henrieta Roľková, str. 197 - 212

 

Edukačná sociálna práca. Vymedzenie konceptu

Mária Machalová, str. 213 - 220

 

Inštitucionalizácia ďalšieho vzdelávania pracovníkov v zdravotníctve

Petronela Lauková, str. 221 - 228

 

Zdravotná výchova seniorov

Zuzana Filípková, str. 229 - 244

 

Možnosti inštitucionálnej edukácie osôb so zrakovým postihnutím      

Daniela Kešelová, str. 245 - 256

 

Úloha nedeľných škôl pri počiatkoch inštitucionalizácie edukácie dospelých na Slovensku

Eduard Lukáč, str. 257 - 272

 

Inštitucionálna báza miestnej kultúry a kultúrno-osvetovej činnosti

Eva Denciová, str. 273 - 292

 

Kvalita v oblasti inštitucionálneho zabezpečenia záujmového vzdelávania dospelých

Miroslav Krystoň, Veronika Kupcová, str. 293 - 308

 

Národné osvetové centrum ako inštitúcia vzdelávania dospelých

 Svetlana Chomová, str. 309 - 321

 

ACTA ANDRAGOGICA, roč. 3 (2013)