Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Acta Andragogica, roč. 1 (2008)

Zborník Acta Andragogica, roč. 1, 2008, ISBN 978-80-89142-14-9

 

K vymedzeniu systemizácie druhov a foriem andragogického pôsobenia – úvod do diskusie

Rozália Čornaničová, str. 9 – 16

 

Systemizácia druhov a foriem andragogického pôsobenia v subsystéme profesijná andragogika

Viera Prusáková, str. 17 – 28

 

Ďalšie profesijné vzdelávanie a jeho druhy a formy

Andrej Kováč, str. 29 – 40

 

Druhy a formy ďalšieho profesijného vzdelávania – empirické podnety

Dagmar Kazanková, str. 41 – 46

 

Druhy a formy v kultúrnej andragogike

Miroslav Krystoň, str. 47 – 50

 

Niektoré aspekty vybraných foriem a druhov kultúrno-výchovnej činnosti – námet do diskusie

Eva Denciová, str. 51 – 62

 

Andragogické a sociálno-andragogické poradenstvo v kontexte celoživotného učenia sa a vzdelávania

Mária Machalová, str. 63 – 70

 

Východiská k druhom a formám sociálno-edukačného pôsobenia

Lea Šírová, str. 71 – 80

 

Edukácia seniorov – druhy andragogického pôsobenia

Rozália Čornaničová, str. 81 – 88

 

Diagnostika a hodnotenie v edukácii dospelých

Július Matulčík,  str. 89 – 102

 

Usústavňovanie andragogického poznania

Štefan Švec, str. 103 – 112

 

Osobitosti druhov a foriem vzdelávania v zdravotníctve

Petronela Lauková, str. 113 – 118

 

Informačné a komunikačné technológie v dištančnom vzdelávaní

Andrea Kovalčíková, str. 119 – 126

 

Dištančné vzdelávanie v roli strategickej formy andragogického pôsobenia

Elena Malíková, str. 127 – 134

 

Učící se organizace v systému celoživotního vzdělávání

Zdeněk Šigut, str. 135 – 140

 

Tvorivé dielne ako vzdelávacia forma kultivácie záujmu

Ľubomír Raši, str. 141 – 144

 

Boccalariho koncepcia riadenia a rozvoja ľudských zdrojov

Marián Štermenský, str. 145 – 150

 

Komunitné vzdelávanie – ako druh vzdelávania a forma aktivizácie seniorov (na príklade mesta Penzance vo Veľkej Británii)

Veronika Vasilová, str. 151 - 157

 

ACTA ANDRAGOGICA, roč. 1 (2008)