Andragogika

Katedra andragogiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského bola priamou pokračovateľkou Katedry vysokoškolskej pedagogiky FiF UK, ktorá bola založená pod názvom Katedra pedagogiky vysokých škôl v roku 1961. Zameriavala sa na problematiku výchovno-vzdelávacej a vedecko-výskumnej práce vysokej školy. Katedra už v akademickom roku 1961/62 organizovala pre jednotlivé fakulty Univerzity Komenského a pre iné vysoké školy na Slovensku jednorazové školenia, ale aj systematické kurzy z teórie a metodiky vysokoškolskej pedagogiky, ktoré boli aplikačne prispôsobované potrebám a špecifikám vysokých škôl a fakúlt, pre ktoré boli určené.

Katedra vysokoškolskej pedagogiky, výchovy a vzdelávania dospelých sa budovala ako hlavné vedeckovýskumné pracovisko na Slovensku pre rozvoj pedagogiky vysokých škôl a výchovy a vzdelávania dospelých ako riadiace a metodické pracovisko pre výskum otázok modernej didaktickej techniky, histórie a súčasnosti mládežníckeho hnutia v Československu, ako i pracovisko pre sprostredkovanie výsledkov vedeckého výskumu v systéme postgraduálneho pedagogicko-psychologického vzdelávania učiteľov vysokých škôl.

Oblasť vysokoškolskej pedagogiky poskytovala v osemdesiatych rokoch 20. st. stále väčší priestor na skúmanie potrieb a podmienok celoživotného vzdelávania človeka, čo sa prejavovalo tak v pedagogickej a vedecko-výskumnej práci katedry, ako aj v stále väčšej angažovanosti členov katedry vysokoškolskej pedagogiky pri zabezpečovaní výučby špecializácie (neskôr odboru) výchova a vzdelávanie dospelých. Katedra zúročila podnety z oblasti teórie a praxe vysokoškolskej pedagogiky, ktorú možno chápať aj ako jednu zo špecifických aplikačných oblastí profesijnej výchovy a vzdelávania dospelého človeka. Nadviazala na formovanie študijnej špecializácie výchova a vzdelávanie dospelých, ktorá bola v akademickom roku 1970/71 otvorená v rámci študijného odboru Pedagogika na Katedre pedagogiky FiF UK a od akademického roku 1980/81 sa tu študovala ako samostatný študijný odbor. V akademickom roku 1986/87 prešiel študijný odbor Výchova a vzdelávanie dospelých na Katedru vysokoškolskej pedagogiky. Vyjadrením rozšírenej, meniacej sa orientácie katedry bolo aj rozšírenie jej názvu.

V rokoch 1986-1990 sa na Katedre vysokoškolskej pedagogiky, výchovy a vzdelávania dospelých FiF UK rovnomerne rozvíjali obe disciplíny: výchova a vzdelávanie dospelých (aj ako samostatný študijný odbor) a vysokoškolská pedagogika (aj ako postgraduálne štúdium).

Obdobie po roku 1990 prinieslo nové diskusie o zameraní katedry, jej mieste a poslaní. Ich formálnym výrazom bola zmena názvu katedry na Katedra vzdelávania dospelých a konštituovanie študijného odboru Andragogika v akademickom roku 1990/91. Tento vývoj sa premietol do zmeny názvu katedry k 1.1.1992 na súčasný názov Katedra andragogiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.

Vedecko-pedagogické zameranie Katedry andragogiky FiF UK v Bratislave vychádza z koncepcie andragogiky, ktorá sa na Slovensku začala utvárať začiatkom deväťdesiatych rokov 20. storočia. Koncepcia andragogiky nadväzuje na koncepciu pedagogiku dospelých, je však omnoho širšia. Andragogiku ako súčasť vied o výchove možno charakterizovať ako vedu o edukácii dospelého človeka, ktorá sa zaoberá intencionálnou socializáciou dospelého človeka, problémami pomoci dospelému človeku vo všetkých oblastiach jeho života (profesijný život, voľný čas, sociálne zabezpečenie). Skúmanie edukácie dospelých si pritom vyžaduje interdisciplinárny prístup, pričom predmetom skúmania sú javy andragogické.

Vychádzajúc zo základných oblastí života človeka – oblasť profesie, voľného času a sociálneho zabezpečenia, systém andragogiky sa člení na tri základné subsystémy, resp. disciplíny:

  • profesijná andragogika – zameraná na ďalšie odborné vzdelávanie, personálny manažment, starostlivosť o rozvoj ľudských zdrojov, profesijné poradenstvo a pod.;
  • kultúrno-osvetová andragogika – zameraná na voľnočasové aktivity, kultúrno-výchovnú činnosť a záujmové vzdelávanie, občianske vzdelávanie;
  • sociálna andragogika – zameraná na oblasť sociálnej práce, sociálnej starostlivosti.

Andragogika sa ako mladá veda neustále vyvíja. Pri rozvíjaní andragogiky na Slovensku ako vednej disciplíny i ako študijného odboru zohrali významnú úlohu výsledky výskumu realizovaného na Katedre andragogiky FiF UK. Dosiahnuté výsledky výrazne obohatili andragogiku o nové teoretické poznatky, pričom svojim zameraním vo veľkej miere prispeli aj k propagácii andragogiky, resp. edukácie dospelých a k skvalitneniu andragogickej praxe.V rámci svojej vedecko-výskumnej činnosti riešili a riešia pracovníci Katedry andragogiky FiF UK grantové úlohy VEGA a KEGA a zapojili sa tiež do viacerých medzinárodných projektov. Výsledky vedecko-výskumnej činnosti Katedry andragogiky FiF UK sa spolu so zahraničnými poznatkami a potrebami praxe stali významným utvárania prvkom modernej koncepcie študijného odboru – študijných programov andragogiky.

Spoločenská potreba študijného odboru andragogika, resp. jej absolventov, priamo súvisí s rastúcim významom ďalšieho vzdelávania v rámci celoživotného vzdelávania (učenia). Požiadavky na andragogickú teóriu a prax a tým aj na vysokokvalifikovaných odborníkov pôsobiacich v tejto oblasti stúpajú. Integratívny charakter andragogiky ako modernej vednej disciplíny dáva všetky predpoklady pre široké uplatnenie absolventov tak v praxi ako i vo výskume.