Jaroslav Varchola

RNDr. Jaroslav VARCHOLA, PhD.

Adresa: Gondova 2, II. posch.

Kancelária: G 202a

Konzultačné hodiny LS 2022/2023: po dohode e-mailom 

Email: jaroslav.varcholauniba.sk

Dr. Jaroslav Varchola pracuje na Ústave lekárskej fyziky, biofyziky a telemedicíny Lekárskej fakulty UK. Venuje sa výskumu mozgu. Študoval okrem iného aj na Oxfordskej univerzite filozofiu vedy. Momentálne sa venuje šikovným stredoškolákom a vysokoškolákom na tutoriáloch. Ako spoluriešiteľ spolupracuje na mnohých medzinárodných projektoch. Je zakladateľom a vedúcim KOMENSKÉHO COLLEGE programu inšpirovaného fungovaním colleges v Oxforde a Cambridgei. V spolupráci s Denníkom SME založil a tvorí vedecko-filozofické podcasty pre verejnosť KVANTUM IDEÍ.

 

Vedecko-výskumné zameranie:

 

  • Vzdelávanie vysokoškolských učiteľov: metódy, coaching and mentoring
  • Oxfordský tutoriál
  • Sokratovská metóda

 

Projektová činnosť:

  • Erasmus+ Strategické partnerstvá BELONG / Spoluriešiteľ projektu / 2022/ 2024.
  • Erasmus+ Strategické partnerstvá HOSUED: Designing Holistic and Sustainable Educational Development to improve Student Learning, Erasmus+ Strategic partnerships.2020-1-SK01-KA203-078299 / Spoluriešiteľ projektu / 2020 - 2023.
  • Rozvojový projekt MŠVVaŠ SR 020UK-2-1/2021 Systematická podpora vysokoškolských učiteľov ako kľúč rozvoja kvality vzdelávania. Tematická oblasť: 2021.1. Téma 2: Vytvorenie systému podpory vysokoškolských učiteľov. / Spoluriešiteľ projektu / 2021/2022.
  • EÚ Erasmus + Strategické partnerstváIMPACT/ Spoluriešiteľ projektu / 2019/2022

 

Pedagogická činnosť:

Kurzy pre PhD. študentov s medzinárodnou akreditáciou SEDA:

 

Významné výstupy tvorivej činnosti:

 

Publikačná činnosť:

 

Jaroslav Varchola: Spoznávanie mozgu mozgom (2020)