Aktuality

Zoznam predmetov vyučovaných KPA v AR 2021/2022 ONLINE

Zverejňujeme zoznam predmetov, ktoré sa v AR 2021/2022 budú vyučovať ONLINE cez MS Teams:

 

A-buSZ-003 Teoretické základy výchovy: prednášku vedie Dr. Medveďová

Pondelok 8:10 - 8:55 hod.

 

A-moPE-034 Predškolská pedagogika: kurz vedie Dr. Hrćan

Pondelok 10:50-11:35 hod. prednáška + aj online seminár od 11:40-12:25 hod. 

 

A-buSZ-017 Školský manažment: prednášku vedie doc. Sejčová

Piatok 14:20-15:05 hod.

 

Všetky ostatné predmety v rozvrhu budú realizované prezenčne. 

Témy diplomových prác na AR 2021/2022

Zverejňujeme témy diplomových prác na akademický rok 2021/2022 pre študentov odboru Pedagogika:

Školiteľka: doc. PhDr. Ľuboslava SEJČOVÁ, CSc.

1.     Príčiny a následky patologického hráčstva a možnosti prevencie

2.     Behaviorálne závislosti a ich prevencia vzniku u mladých ľudí

3.     Riziko vzniku závislosti od počítača a internetu u detí a mládeže

 

Školiteľka: Mgr. Janka MEDVEĎOVÁ, PhD.

1.     Pedagogické dielo Petra Vajcika

2.     Téma podľa návrhu a dohode, schválená školiteľom

 

Školiteľka: PhDr. Silvia ŤUPEKOVÁ DONČEVOVÁ, PhD.

1.     Školská mediácia v sociálnopedagogickej teórii a praxi

2.     Vnímanie učiteľského povolania vysokoškolskými študentmi pedagogiky a učiteľstva na Slovensku

3.     Téma podľa návrhu a dohode, schválená školiteľom

 

Školiteľka: PaedDr. Darina DVORSKÁ, PhD.

1.     Metodologický profil časopisu Pedagogická revue od roku 2003 do 2010 a od roku 2016 do 2019

2.     Premeny rodičovského vzdelávania na Slovensku po roku 1989

 

Školiteľ: Mgr. Martin DROŠČÁK, PhD.

1.     Vybrané problémy začínajúcich triednych učiteľov

2.     Vybrané problémy začínajúcich riaditeľov škôl

3.     Vplyv výchovného štýlu v rodine a školského výkonu na sebahodnotenie žiaka

 

Školiteľka: Mgr. Zuzana HRĆAN, PhD.

1.     Téma podľa návrhu a dohode, schválená školiteľom

 

Školiteľ: doc. PhDr. Július MATULČÍK, CSc.

1.     Téma podľa návrhu a dohode, schválená školiteľom

2.     Téma podľa návrhu a dohode, schválená školiteľom

 

Školiteľka: PhDr. Lea SZABOVÁ ŠÍROVÁ, PhD.

1.     Komunitné centrá a ich sociálno-edukačné poslanie

2.     Edukačné aspekty činnosti svojpomocných skupín

3.     Téma podľa návrhu a dohode, schválená školiteľom

 

Po zvážení a výbere témy diplomovej práce, vypíšte prihlášku a pošlite ju e-mailom Vášmu školiteľovi a v kópii aj študijnej poradkyni, Dr. Hrćan do 25. septembra 2021.

Témy bakalárskych prác na AR 2021/2022

Zverejňujeme nové témy bakalárskych prác na akademický rok 2021/2022 pre študentov andragogiky (boAG):

 

Školiteľ: doc. PhDr. Július MATULČÍK, CSc.

1.     Andragogické aspekty plánovania a rozvoja ľudských zdrojov v podniku

2.     Kompetencie špecialistu pre oblasť vzdelávania a rozvoja ľudských zdrojov

3.     Kariérne a profesijné poradenstvo

4.     Talentmanažment a rozvoj kariéry

5.     Manažment vzdelávania v podniku

6.     Sebavzdelávanie ako súčasť rozvoja zamestnancov

7.     Manažment rozvoja zamestnancov

8.     Výchova a vzdelávanie dospelých vo vybranej krajine

 

Školiteľka: PhDr. Lea SZABOVÁ ŠÍROVÁ, PhD.

1.     Sebarozvoj dospelého človeka v teórii vybranej osobnosti psychológie

2.     Skúsenosti inštitúcií sociálnej pomocí dospelých (podľa vlastného výberu) s edukačnými aktivitami

 

Školiteľka: Mgr. Janka MEDVEĎOVÁ, PhD.

1.     Ciele, formy a prostriedky ľudovýchovnej činnosti v prvej polovici 19. storočia

2.     Ochotnícke divadlo na Slovensku ako prostriedok ľudovýchovných aktivít

3.     Téma z dejín výchovy a vzdelávania dospelých, podľa vlastného výberu po dohode so školiteľom

 

Po zvážení a výbere témy bakalárskej práce, vypíšte prihlášku a pošlite ju e-mailom Vášmu školiteľovi a v kópii aj študijnej poradkyni, Dr. Hrćan. Termín zaslania prihlášky je do 31. mája 2021.

Výsledky ŠVOK 2021 v odbornej sekcii Učiteľstvo a pedagogické vedy

Dňa 29.4.2021 od 13:00 hod. sa uskutočnilo katedrové kolo Študentskej Vedeckej Odbornej Konferencie: ŠVOK 2021 v odbornej sekcii Učiteľstvo a pedagogické vedy.

 

Prihlásené ŠVOK práce na rok 2021 v sekcii Učiteľstvo a pedagogické vedy boli výsledkom úsilia, múdrosti a tvorivosti našich študentov. Všetky tohtoročné prihlásené práce boli kvalitné a inšpiratívne. Napriek obmedzeniam sa v online učebni FiF UK na podujatí zišlo hojné publikum. Študenti podporili svojich spolužiakov a spolu s ďalšími členmi katedry si mohli vychutnať podnetné konferenčné popoludnie.

Odborná komisia, ktorú tvorili doc. PhDr. Július Matulčík, CSc., PaedDr. Darina Dvorská, PhD. pod vedením s pani doc. PhDr. Ľuboslavy Sejčovej, CSc. sa pri posudzovaní prác jednohlasne zhodla:

 

1 miesto: Mgr. Andrea SmolkováMetodologický profil časopisu Predškolská výchova od  roku 2014 po súčasnosť

2 miesto: Samuel Damián OvečkaVarovný prst voči dištančnému vzdelávaniu! 

3 miesto: Bc. Eva PopíkováPrezentácia učiteľskej profesie v slovenských médiách 

 

Oceneným študentkám a študentovi srdečne blahoželáme!