Aktuality

Deň otvorených dverí 2023

Témy záverečných prác DPŠ ZM na AR 2022/2023

Zverejňujeme témy záverečných prác pre študentov DPŠ štúdia základného modulu na AR 2022/2023.

 

Po zvážení a výbere témy prosím najneskôr do 15.11.2022 do 15:00 hod. napíšte svojej konzultantke /konzultantovi zo svojej univerzitnej emailovej adresy email a dohodnite sa na podrobnostiach svojej spolupráce. Práce v systéme AIS uvidíte po po dohode s konzultantmi a po ich schválení najneskôr 16.11.2022.

Témy bakalárskych a diplomových prác na AR 2022/2023

Zverejňujeme témy diplomových a bakalárskych prác na akademický rok 2021/2022 pre študentov a študentky študijného odboru Pedagogika (moPE).

TÉMY DIPLOMOVÝCH PRÁC moPE:

Školiteľka: doc. PhDr. Ľuboslava SEJČOVÁ, CSc. 

1.     Výchovný poradca a jeho úloha v školskom poradenstve na základných a stredných školách 

2.    Pedagogicko-psychologické poradenstvo a jeho rozvoj na Slovensku 

 

Školiteľka: doc. PhDr. Mária MATULČÍKOVÁ, CSc. 

1. Didakticko-metodický profil vyučovacích hodín (gymnázia, základnej školy, podľa výberu)  

2.    Mobilné technologické zariadenia a ich využitie v učení sa  žiakov gymnázií  

  

Školiteľ: doc. PhDr. Július MATULČÍK, CSc. 

1.     Téma podľa návrhu študenta a po dohode so školiteľom 

 

Školiteľka: Mgr. Gabriela PLESCHOVÁ, MSc. PhD. 

1.   Dôvera ako dôležitý faktor v učení – partnerstve medzi študentmi a vyučujúcimi 

2. Metóda Scholarship of teaching and learning (SOTL) v rozvoji pedagogických spôsobilostí vysokoškolských učiteľov  

 

Školiteľka: Mgr. Janka MEDVEĎOVÁ, PhD. 

1.     Transformácia slovenského školstva po roku 1989 

2.     Téma podľa návrhu študenta a dohode so školiteľom 

  

Školiteľka: PhDr. Silvia ŤUPEKOVÁ DONČEVOVÁ, PhD. 

1.     Možnosti posilňovania sociálnych zručností u žiakov základných škôl prostredníctvom peer mediácie  

2.    Téma podľa návrhu študentky/študenta 

  

Školiteľka: PaedDr. Darina DVORSKÁ, PhD. 

1. Viacnásobné otázky vo vyučovaní 

2. Kritické komunikačné incidenty vo vyučovaní      

3. Téma podľa návrhu študenta/študentky a po dohode so školiteľkou  

  

Školiteľ: Mgr. Martin DROŠČÁK, PhD. 

1.   Domáce vzdelávanie žiakov v podmienkach Slovenskej republiky 

2.   Téma podľa návrhu študenta a dohode so školiteľom 

 

Školiteľka: PhDr. Lea SZABOVÁ ŠÍROVÁ, PhD. 

1.  Účasť učiteľov na ďalšom vzdelávaní 

2. Vekový manažment v riadení ľudských zdrojov na školách 

3. Téma podľa návrhu študenta a po dohode so školiteľkou 

 

TÉMY BAKALÁRSKYCH PRÁC boPE:

 

Školiteľka: doc. PhDr. Ľuboslava SEJČOVÁ, CSc. 

1.   Sociálny pedagóg a jeho úloha v školskom poradenstve na základných a stredných školách 

2.    Násilie páchané na deťoch a mládeži na Slovensku a jeho prevencia 

  

Školiteľka: doc. PhDr. Mária MATULČÍKOVÁ, CSc. 

1. Individualizácia učebných procesov vo vybraných modeloch alternatívnych škôl 

2.   Téma podľa návrhu študenta/študentky a po dohode so školiteľkou  

 

Školiteľ: doc. PhDr. Július MATULČÍK, CSc. 

1.     Hybridné vzdelávanie vo firmách 

2.     Téma podľa návrhu študenta a po dohode so školiteľom 

 

Školiteľka: Mgr. Gabriela PLESCHOVÁ, MSc. PhD. 

1.   Rovesnícke vzdelávanie (peer learning): v čom a prečo môže byť efektívnejšie ako vzdelávanie vedené učiteľom 

2.    Pedagogické konverzácie vysokoškolských učiteľov ako výsledok účasti na konferencii o vyučovaní 

 

Školiteľka: Mgr. Janka MEDVEĎOVÁ, PhD. 

1.     Elena Maróthy -Šoltésová a problematika vzdelávania slovenských žien a dievčat 

2.     Téma podľa návrhu študenta a po dohode so školiteľom 

  

Školiteľka: PhDr. Silvia ŤUPEKOVÁ DONČEVOVÁ, PhD. 

1.     Supervízia a mentoring v procese inovácie pracovných podmienok základnej školy (zahraničné skúsenosti) 

2.     Moc v školstve vo vybraných filozoficko – pedagogických dielach (prehľadovo – komparatívna práca) 

  

Školiteľka: PaedDr. Darina DVORSKÁ, PhD. 

1. „Olympijske hry“ Gymnázia Grösslingová 18 v Bratislave 

2. Téma podľa návrhu študenta/študentky a po dohode so školiteľkou  

  

Školiteľ: Mgr. Martin DROŠČÁK, PhD. 

1.     Individuálne vzdelávanie v podmienkach Slovenskej republiky. 

2.     Téma podľa návrhu študenta/študentky a po dohode so školiteľom 

 

Školiteľka: PhDr. Lea SZABOVÁ ŠÍROVÁ, PhD. 

1.    Analýza Slovenského kvalifikačného rámca a Národnej sústavy kvalifikácií   

2. Základné zručnosti a ich celoživotný rozvoj 

3. Téma podľa návrhu študenta a po dohode so školiteľkou 

 

Po zvážení, výbere témy práce a po dohode so školiteľom, vypíšte záväznú prihlášku na DP, či prihlášku na BP a pošlite ju e-mailom Vášmu školiteľovi a v kópii aj študijnej poradkyni, Dr. Hrćan do 1. júna 2022.

 

 

Výsledky ŠVOK 2022 v odbornej sekcii Učiteľstvo a pedagogické vedy

Dňa 22.4.2022 od 10:00 hod. sa v učebni G 207 konalo katedrové kolo Študentskej Vedeckej Odbornej Konferencie: ŠVOK 2022 v odbornej sekcii Učiteľstvo a pedagogické vedy.

Prihlásené ŠVOK práce na rok 2022 v sekcii Učiteľstvo a pedagogické vedy boli výsledkom úsilia i tvorivosti našich študentov. Všetky prihlásené práce boli kvalitné a inšpiratívne. Študenti podporili svojich spolužiakov a spolu s ďalšími členmi katedry si mohli vychutnať podnetné konferenčné popoludnie.

Odborná komisia, ktorú tvorili doc. PhDr. Mária Matulčíková, CSc., Mgr. Janka Medveďová, PhD. pod vedením s pani doc. PhDr. Ľuboslavy Sejčovej, CSc. sa pri posudzovaní prác jednohlasne zhodla:

1. miesto: Bc. Dorota LisákováVplyv výchovného štýlu na kvalitu života mladých ľudí (konzultantka Dr. Silvia Dončevová).

2. miesto: Adam Molnár: Edukácia ako sociálna konštrukcia (konzultant prof. Emil Višňovský). a Bc. Lenka Bondová: Vplyv výchovného štýlu v rodine a školského výkonu na sebahodnotenie žiaka (konzultant Dr. Martin Droščák). 

3. miesto: Samuel Damián Ovečka: Keď je podľa Vás tá vaša samospráva taká skvelá... Uplatňovanie princípov kooperatívneho vyučovania v študentskej samospráve FiF UK

 

Oceneným študentkám a študentom srdečne blahoželáme!

Vyšlo nové číslo katedrového zborníka PAEDAGOGICA 33

Vážené čitateľky, vážení čitatelia,  

Vo vydavateľstve UK vyšlo nové, v poradí už 33. číslo zborníka PAEDAGOGICA. 

V zborníku je uverejnených 10 odborných príspevkov z rôznych oblastí, ktorým sa členovia katedry v súčasnosti venujú.  Doc. Sejčová vo svojim príspevku prináša pohľad na ťažiskové kompetencie riadiaceho pracovníka školy a bližšie predstavuje osobnosť riaditeľa z pohľadu školského manažmentu, teda požiadaviek na jeho manažérske, personálne a profesijné kompetencie. V ďalšom príspevku spolu Miriam Čiernou predstavujú vzory a ideály dnešných adolescentov. Autorky analyzujú preferované vzory a ideály dospievajúcich a zaujímavé je zistenie, že nie sociálne média, ale stále sú to rodičia, ktorí v tomto smere u adolescentov zohrávajú dôležitú úlohu. PhDr. Silvia Ťupeková Dončevová sa vo svojom článku zameriava na aspekty rodovej citlivosti, ich filozofický sociálny a pre nás najzaujímavejší  edukačný kontext.  Dr. Zuzana Hrćan prináša výskumné zistenia v otázke profilu práce školského psychológa na základnej škole  vrátane jeho spolupráce s výchovným poradcom a upozorňuje aj na doteraz podceňované kompetenčné spory medzi školskými psychológmi a špeciálnymi pedagógmi. Dr. Martin Droščák s kolegyňou J. Hanuliakovou z DTI poukazujú vo svojej štúdii na problematiku a význam  školských (triednych) pravidiel a navrhujú konkrétne postupy učiteľa v tejto oblasti. Dr. Janka Medveďová sa vo svojom článku zameriava na problematiku obmedzení týkajúcich sa vzdelávanie dievčat a v žien v období Slovenskej republiky (1939-1945), zmeny, ktoré priniesla školská reforma a interpretáciu týchto citlivých otázok na stránkach dobovej tlače. Príspevok dokumentuje verejný odpor žien, ktoré patrili k špičke politickej ľudáckej reprezentácie. PaedDr. Darina Dvorská v spoluautorstve šikovných študentov predstavila analýzu pedagogických časopisov. V prvom prípade s Mgr. Andreou Smolkovou predstavili profil časopisu Predškolská výchova v období rokov 2014-2020. Pod vedením Dr. Dvorskej sa práca stala víťaznou v spomínanej ŠVOK. Žiaľ perspektívy o postupnom útlme a konci pedagogických odborných časopisov, ktoré autorka v štúdii naznačila sa napĺňajú, o čom svedčí aj zánik znovu obnovenej Pedagogickej revue aj online časopisu Pedagogika.sk. Podobnú analytickú štúdiu prináša aj Mgr. Jakub Fázik, PhD. (v spoluauotorstve s Dr. Dvorskou). Venuje sa analýze časopisu Pedagogická revue v období rokov 2016-2019. Druhou víťaznou prácou našich študentov bola esej Varovný prst voči dištančnému vzdelávaniu! v tom čase prváka Samuela Damiana Ovečku (pod vedením J. Medveďovej). Autor príspevku prejavil veľkú mieru zrelosti a samostatnosti a jeho úvaha prináša dôkladne poňatú analýzu Komenského pedagogických zásad k kontexte výhod a nevýhod dištančného vzdelávania, ktorému sme všetci museli čeliť. Napokon tretia víťazná práca Mgr. Evy Popíkovej (pod vedením Dr. S. Dončevovej) predstavuje veľmi zaujímavú, no pre všetkých nás pedagógov a pedagogičky bolestivú tému prezentácie statusu učiteľskej profesie v slovenských médiách. 

 

Prajeme Vám príjemné čítanie! 

Učiteľská akadémia UK