Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Mgr. Sebők Szilárd, PhD.

Szakdolgozattémák 2023/2024

Témavezető: Mgr. Sebők Szilárd, PhD.

Tolmács-fordító szak:

Fordítói segédeszközök gyakorlati alkalmazása a szlovák–magyar fordításban
Využívanie prekladateľských pomôcok v slovensko-maďarskom preklade (Bc.) 

Nyelvi problémák a szlovák–magyar fordítói gyakorlatban
Jazykové problémy prekladateľov v slovensko-maďarskej prekladateľskej praxi  (Bc., Mgr.) 

 

Szakiránytól független:

Nyelvi problémák kutatása a Termini Kutatóhálózat adatbázisa alapján
Skúmanie jazykových problémov na základe databázy výskumnej siete Termini (Bc., Mgr.) 

 

Tanár szak, tolmács-fordító szak:

Kontaktusjelenségek a szlovákból magyarra fordított sajtónyelvi szövegekben
Jazykové kontakty v maďarskej dennej tlači preloženej zo slovenčiny (Mgr.)