Prof. PhDr. István Lanstyák, PhD.

Osobné údaje

 

· Dátum narodenia: 13. júl 1959

· Miesto narodenia: Lučenec

· Bydlisko: Dunajská Streda

· Rodinný stav: ženatý, 3 deti, 1 vnučka

 

Adresy

 

· domáca:

Nám. priateľstva 2171/36, 929 01 Dunajská Streda

Tel. 421-904 615-851

E-mail: lanstyak@gmail.com

 

· pracovisko:

Katedra maďarského jazyka a literatúry FF UK

Gondova 2, 814 99 Bratislava, P. O. BOX 32

FF UK.: +421 2 59-339-111

KMJL: +421 2 59-339-484

E-mail: istvan.lanstyakuniba.sk

 

Pracovný pomer

 

· 1986-: Katedra maďarského jazyka a literatúry Filozofickej fakulty Uni­ver­zity Komenského, Bratislava

· 2011–: profesor

· 1999-2011: docent

· 1989-1999: asistent, odborný asistent

· 1986-1989: interný ašpirant

· 1983-1986: Gymnázium Banská Štiavnica - stredoškolský učiteľ

 

Štúdium

 

· 1995: kandidát vied (CSc.), FF UK Bratislava

· 1989: doktor filozofie (PhDr.), FF UK Bratislava

· 1983: stredoškolský učiteľ, odbor maďarský jazyk a literatúra – anglický jazyk a literatúra, Univerzita Lajosa Kossutha, Debrecín (Kossuth Lajos Tudományegyetem, Deb­re­cen)

 

Výučba

 

Aktuálne kurzy:

· hovorený jazyk

· úvod do sociolingvistiky

· sociolingvistika

· jazykový manažment

· aplikovaná jazykoveda

· všeobecná jazykoveda

· bilingvizmus a kontaktológia

· lexikológia a sémantika maďarského jazyka

· jazykové ideológie

 

 Iné kurzy:

· fonetika a fonológia maďarského jazyka

· kapitoly zo súčasného maďarského jazyka (fonetika, morfológia)

· dejiny maďarského jazyka

· dialektológia

· vybrané kapitoly z uralistiky

· maďarský jazyk na Slovensku

· jazyková politika

 

Ďalšia odborná činnosť

 

· 2016: vedúci Jazykovej kancelárie Gramma (v rámci Fórum inštitútu pre výskum menšín)

· 2007: člen akademického výboru 11th International Conference on Minority Languages (ICML 11) [11. Medzinárodná konferencia a menšinových jazykoch]. Pécs, Maďarsko.

· 2004–2010: člen predsedníctva SLOVBLUL-u, slovenskej organizácie EBLUL-u (European Bureau for Lesser Used Languages)

· 2001–: vedecký pracovník Jazykovej kancelárie Gramma

· 2000–: člen verejného zboru Maďarskej akadémie vied

· 1999–: člen redakčnej rady spoločenskovedného časopisu Fórum Társadalomtudományi Szemle

· 1984-1993: vedúci dialektologickej sekcie Jazykovej spoločnosti Maďarov na Slovensku

 

Oblasti výskumu

 

Súčasné

· translatológia

· jazykové plánovanie, jazykový manažment, jazyková kultúra

· jazykové ideológie

· lexikológia a lexikografia

· bilingvizmus a kontaktológia

· sociolingvistika

 

Predošlé

· jazyková politika

· výučba materinského jazyka

· dialektológia

 

Granty, štipendiá, ceny (výber)

 

· 2018–2021: APVV-17-0254. Jazykové a komunikačné problémy na Slovensku a ich manažment (vedúci projektu).

· 2017–2019: VEGA 1/0272/17.  Preklad, kultúrna hybridita a plurilingvizmus v kontexte maďarskej literárnej vedy a lingvistiky (spoluriešiteľ).

· 2014–2016: VEGA 1/0051/14. Ideológie, identity a sebareprezentácia v kontexte lingvistiky a literárnej vedy v multikulturálnom priestore (spoluriešiteľ).

· 2013–2016: APVV-0689-12 Slovenčina v kontexte viacjazyčných spoločenstiev na Slovensku (spoluriešiteľ projektu)

· 2011–2013: VEGA 1/0233/11 Jazykový a literárny manažment v multikulturálnom priestore (spoluriešiteľ projektu)

· 2010–2011: VEGA 1/0273/10 Bratislava a multilingvizmus. Jazyková biografia vojnovej a medzivojnovej generácie obyvateľov Bratislavy (zástupca vedúceho projektu)

· 2008–2010: VEGA 1/0791/08 Hungarológia v kontexte slovenskej kultúry (vedúci projektu)

· 2002–2003: Aktion Österreich–Slowakei Wis­sen­schafts- und Erziehungskooperation (Wien–Bra­ti­sla­va) [Akcia Rakúsko–Slovensko, spolupráca vo vede a vzdelávaní.]. Handbuch des Bilinguismus (Ausgewählte Texte zur Erforschung der Mehr­sprachigkeit). [Príručka bilingvizmu. Vybrané texty k výskumu viacjazyčnosti.] Vedúci projektu: Jozef Šte­fá­ni­k.

· 2001: Cena Madách Posonium (za najlepšiu maďarskú knihu na Slovensku v r. 2000,  ktorá vyšla pod názvom A ma­gyar nyelv Szlovákiában)

· 2001: Štipendium Verejnej nadácie Maďarskej akadémie vied (Arany János Közalapítvány)

· 2000:  Štipendium Štipendijného fondu Zsigmonda Telegdiho

· 1995-1997: The Sociolinguistics of Hungarian Outside Hungary. Research Support Scheme group grant (RSS/HESP No. 582/1995) of the Higher Education Support Programme

 

 

Posledná aktualizácia: 23. septembra 2018.