Termín bakalárskej štátnej skúšky

Katedra maďarského jazyka a literatúry FiF UK

Štátne záverečné BAKALÁRSKE skúšky

(obhajoba záverečnej práce)

pre študijné programy

Maďarský jazyk a literatúra (v kombinácii)

Maďarský jazyk a kultúra (v kombinácii)

Maďarský jazyk – editorstvo a vydavateľská prax

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TERMÍNY ŠTÁTNEJ SKÚŠKY (OBHAJOBY)

27. august 2024 (utorok)

 

 

VŠEOBECNÉ POKYNY

 

Na rámcový termín štátnej skúšky (obhajoby záverečnej práce) sa treba prihlásiť

od 01. júla 2024 do do 05. júla 2024 prostredníctvom AISu

https://fphil.uniba.sk/studium/student/bakalarske-a-magisterske-studium/statne-skusky/

 

a najneskôr do 15. júla 2024 je potrebné poslať mail na sekretariát KMJL (magdalena.elzerovauniba.sk) s uvedením mena, študijného programu a konkrétneho termínu štátnej skúšky (obhajoby záverečnej práce).

 

Odvolať prihlášku je možné len písomnou formou (mailom) na katedre najneskôr do 5 pracovných dní pred konaním štátnej skúšky.

Ak sa študentka/študent z vážnych a preukázateľných dôvodov na štátnej skúške (obhajobe záverečnej práce) nemohla/nemohol zúčastniť, ospravedlní sa písomne prostredníctvom študijného oddelenia FiF UK do 3 pracovných dní po termíne konania štátnej skúšky.

 

Presný časový harmonogram štátnej skúšky bude zverejnený na webových stránkach KMJL 3 dni pred konaním štátnej skúšky. Detailnejšie informácie o forme a priebehu štátnych skúšok zverejníme v dostatočnom predstihu pred ich konaním.