10. marca 2021 - online konferenica

                                         Katedra maďarského jazyka a literatúry

na počesť 100. výročia založenia Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave

 

10. marca 2021 usporiada online konferenciu pod názvom

 

Megalkuvások a fordításban/Kompromisy v preklade

 

 

9.30–9.35 Otvorenie konferencie

 

            SEKCIA 1

Predseda sekcie: doc. Orsolya NÁDOR, PhD.

 

9.35–9.55

SEIDL-PÉCH Olívia: Korpusznyelvészet a fordításban/Vzťah korpusovej lingvistiky a prekladu

 

9.55–10.15

FISCHER Márta: Az európai uniós szövegek magyarra fordításának terminológiai kérdései/O terminologických otázkach prekladu textov EÚ do maďarčiny

 

10.15–10.35  

DRÓTH Júlia: Fordítási hibák és stratégiák az elméletben és a gyakorlatban/Prekladateľské chyby a stratégie v teórii a praxi

 

10.35–10.55  

ROBIN Edina: Fordítások lektorálása: kompetenciák, szerepek, feladatok/Lektorovanie prekladov – kompetencie, funkcie, úlohy

 

10.55– 11.15

LANSTYÁK István: Fordítás és alkalmazkodás/Preklad a akomodácia

 

11.15–11.35 

HORVÁTH Péter Iván: A fordítás nyelvhelyességi kérdései/O jazykovej kultúre prekladov 

 

11.35–12.00  Diskusia

 

12.00–13.00  Obedňajšia prestávka

 

            SEKCIA 2

Predseda sekcie: Mgr. art. Pál Száz, PhD.

 

13.00–13.20 

JÓZAN Ildikó: Alkuk és megalkuvások a fordítástörténet-írásban/Dohovory a kompromisy v historiografii prekladu

 

13.20–13.40 

KAPPANYOS András: Feladat vagy feladás/Postupy a ústupky v preklade

 

13.40–14.00 

MÁRTON László: A Nibelung-ének fordításáról/O prekladoch Nibelungovej piesne

 

14.00–14.20 

MISAD Katalin: Szlovákból magyarra fordított tankönyvek problémái/K niektorým problémom tzv. prekladaných učebníc

 

14.20–14.40

DOBRY Judit: Tolmácsolás a bankszektorban szlovák–magyar nyelvi közegben/O tlmočení v bankovom sektore v slovensko-maďarskom prostredí

 

14.20–14.40  Diskusia

 

14.40–14.45  Záver konferencie

Pripojiť sa ku konferencii môžete na nasledujúcom linku:
Kattintson ide az értekezlethez való csatlakozáshoz

Konferenciu podporujú:

            Fond na podporu kultúry národnostných menšín

            Združenie Alberta Szenci Molnára

 

"Realizované s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín"

 

 


Pozvánka v pdf formáte