Študujte klasické jazyky - LATINČINU a GRÉČTINU!

 
Spoznajte bohatstvo a myšlienkový odkaz ANTIKY - STREDOVEKU - NOVOVEKU prostredníctvom LATINČINY a GRÉČTINY!

Staňte sa odborníkmi na kultúru, ktorá položila základy našej civilizácie!
 

 
Klasická, t.j. grécka a latinská filológia je odborom so stáročnou tradíciou. Skúma antické dedičstvo, ktoré svojimi nadčasovými myšlienkami vytvorilo jeden zo základných pilierov európskej civilizácie. Štúdium klasickej filológie púta svojou hĺbkou i šírkou záberu a prostredníctvom písomných pamiatok skúma obdobie od Homéra až po 19. storočie. Umožní Vám ponoriť sa v jazyku originálu napr. do prvých literárnych diel európskej kultúry, homérskych eposov Ilias a Odysea, do antickej historiografie (Herodotos, Tacitus), filozofie (Platon, Aristoteles, Seneca), rečníctva (Demosthenes, Cicero), drámy či poézie (Aischylos, Sofokles, Euripides, Ovidius, Vergilius), ale aj do textov Biblie a cirkevných otcov (Augustín).

Okrem antickej kultúry sa zoznámite aj s byzantskou gréckou kultúrou, ktorej vďačíme za Cyrila a Metoda, s kultúrou latinského stredoveku, jej nápismi, kronikami a listinami, budete mať možnosť skúmať myšlienky a diela najvýznamnejších svetových i slovenských vzdelancov novoveku, najmä obdobia renesancie, humanizmu a baroka (Erazmus, Petrarca, Martin Rakovský), ktorí písali po latinsky, v duchu antických tradícií.

KATEDRA KLASICKEJ A SEMITSKEJ FILOLÓGIE FiF UK v Bratislave - ako jediná na Slovensku - ponúka záujemcom o štúdium gréckej a latinskej filológie možnosť získať vzdelanie vo všetkých troch stupňoch (bakalárskom, magisterskom, doktorandskom), a to v študijnom programe Klasické jazyky.


Obsahom štúdia je
:

☑︎ naučiť sa čítať, prekladať a interpretovať diela z latinčiny a starej gréčtiny

☑︎ spoznať kultúru a reálie antiky ako aj antické tradície stredoveku a novoveku

 

Okrem toho štúdium ponúka:

❧ kurzy novogréckeho jazyka a kultúry s kvalifikovanou gréckou lektorkou

❧ výmenné študijné pobyty v rámci programu Erasmus na zahraničných univerzitách (Anglicko, Taliansko, Grécko, Rakúsko, Česko, Poľsko)

❧ možnosť participovať na rôznych interdisciplinárnych projektoch už počas štúdia

❧ v rámci magisterského štúdia možnosť absolvovať predmety a skúšky pedagogickej prípravy zabezpečované fakultou

❧ príjemnú a priateľskú atmosféru s individuálnym prístupom k študentom

 

 
Naši absolventi sa môžu uplatniť na akademickom poli doma i v zahraničí ako vedeckí pracovníci, a to nielen vo svojom odbore, ale aj v spríbuznených odboroch (história, archívnictvo, byzantológia, archeológia, jazykoveda, filozofia, biblické štúdiá a iné), ako pedagógovia na vysokých a stredných školách, ako prekladatelia a pod. Latinčina a gréčtina pomáhajú lepšie pochopiť materinský jazyk, prehĺbiť znalosť už osvojených jazykov a sú odrazovým mostíkom pre štúdium ďalších jazykov (napr. taliančina, španielčina, novogréčtina). Šírka štúdia a jeho záber umožňujú našim absolventom úspešne pôsobiť v ľubovoľnom povolaní vyžadujúcom všeobecný kultúrny rozhľad, jazykovú obratnosť a logické myslenie.


Ak vás táto ponuka zaujala, podajte si do konca februára prihlášku na študijný program Klasické jazyky na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.

Znalosť latinčiny a gréčtiny nie je podmienkou prijatia na bakalárske štúdium; oba jazyky sa študujú od začiatku.

Plagát na stiahnutie v pdf tu