Vedecké projekty

Vedecké projekty a granty

Vedecké projekty a granty, na ktorých participovali členovia katedry od roku 2001

 

KEGA č. 008TTU-4/2019 Prenos osobnej zodpovednosti ako moderný typ výhovorky a jeho postmoderné riešenie (2021)

spoluriešiteľka PhDr. Anna Sámelová, PhD.

 • projekt je teoreticky zameraný na filozoficko-politologickú analýzu problematiky prenosu osobnej zodpovednosti z intrapersonálneho vzťahu do interpersonálnych, sociálnych a spoločenských vzťahov, modernou formou rôznorodých výhovoriek a predpokladá koncipovanie riešenia tohto problému postmodernou metódou nadhľadu a vyvodenie etických dôsledkov pre autonómnu osobu na Slovensku.
 • prakticky autori plánujú intenzívnu národnú diskusiu problematiky (kolokvium, konferencia), ktorá špecifikuje záujmové oblasti pre podmienky Slovenskej republiky, zúži okruh filozoficko-politologického spracovania aktuálnych káuz a projektu prinesie národný akademický rozmer.

 

APVV-18-0103 Paradigmatické zmeny v nazeraní na vesmír a  človeka z filozofickej, teologickej a fyzikálnej perspektívy (2019 – 2023)

spoluriešiteľka PhDr. Anna Sámelová, PhD.

Projekt si kladie za cieľ poskytnúť ucelený pohľad na problematiku evolúcie vesmíru a miesta človeka v ňom na pozadí interdisciplinárneho prieniku filozofickej, teologickej a fyzikálnej perspektívy. Riešenie výskumného cieľa bude vychádzať z vymedzenia základných paradigmatických zmien, ktoré možno v evolučnom procese vesmíru a bytia človeka v ňom identifikovať v nasledovnej štruktúre: „od... k/ku...“: od kozmogónie ku kozmológii; od bodu k časopriestoru; od biologického ku kultúrnemu; od humánneho k transhumánnemu; od offline bytia k bytiu online; od Boha stvoriteľa k „hre na boha“. Skúmanie uvedených paradigmatických zmien vyústi do syntézy poznatkov, ktoré preukážu, či každá predchádzajúca úroveň evolúcie fundovala nasledujúcu, pričom ju nedeterminovala absolútne, pretože každá nová evolučná vrstva disponuje istou mierou autonómnosti a tvorivosti.

 

SAMRS/2019/RV/1/3 Globálne rozvojové vzdelávanie pre novinárov (od 2019)

hlavný riešiteľ: Človek v ohrození, n.o.
spoluriešitelia: FiF UK (Katedra žurnalistiky – Mgr. Ján Hacek, PhD.)
partneri: Mafra Slovakia a.s. (Hospodárske noviny), Digital Media Campus (Ringier Axel Springer).

 • z grantu boli na katedre vytvorené a financované nové kurzy pre budúcich novinárov: Globálna rozvojová žurnalistika, Globálne výzvy nielen pre žurnalistov, Global Development Journalism.
 • s grantom súvisí i tlač prvého celofakultného časopisu Pod čiarou, kde boli uverejnené študentské projektové výstupy.
 • Súčasťou projektu bolo začlenenie Globálnych výziev aj do syláb predmetu Dátová žurnalistika, ktorý na katedre vyučuje Mgr. Ján Hacek, PhD.
 • praktická realizácia grantu zahŕňa i pracovné cesty študentov katedry žurnalistiky (napr.: Keňa, Maroko, Španielsko Estónsko, Senegal, Ghana...). 

 

VEGA č. 1/0549/18 Filozofické a kozmologické aspekty chápania evolúcie vesmíru a miesta človeka v ňom (2018 – 2020)

spoluriešiteľka PhDr. Anna Sámelová, PhD.

 • projekt je zameraný na skúmanie filozoficko-antropologických a kozmologických aspektov problematiky chápania evolúcie vesmíru a miesta človeka v ňom.
 • základnou platformou projektu je prepojenie filozofickej a špeciálno-vednej oblasti výskumu a pokus o interdisciplinárne riešenie nastoleného problému, čo čiastočne vyústi aj do formulovania adekvátnej hodnotovej a etickej bázy, ktorá určuje postoj človeka k prírode, svetu, ľuďom i sebe samému.
 • projekt bude zároveň orientovaný na riešenie otázky porozumenia ľudskej prirodzenosti, a to aj v súvislosti so zasahovaním človeka do evolúcie.

 

People between the lines: Building skills for quality migration coverage (809498 – PbL – REC-AG-2017/REC-RRAC-RACI-AG-2017) (2018)

hlavný riešiteľ: Člověk v tísni, ops (ČR)
spoluriešitelia: Katedra žurnalistiky FIF UK (Mgr. Ján Hacek, PhD.) v Bratislave, Človek v ohrození, n.o. (SR) a Mondo (Estónsko).

 • mediálne pokrývanie migrácie na Slovensku, ktoré je skúmané rámcovou obsahovou analýzou článkov v šiestich celoštátnych online a printových médiách, v kombinácii s kvalitatívnou analýzou rozhovorov s novinármi, pričom teoreticky je výskum ukotvený v teórii rámcovania.
 • cieľ výskumu bol v prvom rade zameraný na výskyt rámcov, ktoré médiá vo svojich textoch utvárali – skúmali sme vopred dané rámce: terorizmus, kriminalita, situácia na trhu práce, príčiny migrácie, popis azylových procesov a popis integračných procesov.

 

VEGA 1/0647/17 Poetika slovenskej prózy 18. – 20. storočia (2017 – 2019)

spoluriešiteľka Mgr. Mária Stanková, PhD.

 • projekt sa zameriava na výskum prózy od 18. storočia do 20. storočia (po rok 1989) z dvoch základných aspektov: z aspektu literárnoteoretického a z aspektu literárnohistorického a historicko-poetologického.
 • súčasťou projektu sú aj interpretácie a reinterpretácie prozaických textov v podobe hĺbkových interpretačno-poetologických prienikov do významných i menej známych prozaických textov slovenskej literatúry.

 

VEGA 1/0638/17 Mediálne návyky a kompetencie detí v ranom detstve a mladšom školskom veku (2017 – 2019)

spoluriešiteľ Mgr. Ján Hacek, PhD.

Projekt bol zameraný na problematiku mediálnych návykov a mediálnej gramotnosti detí v ranom detstve a mladšom školskom veku (0 – 8) s ohľadom na možné pozitívne aj negatívne aspekty používania digitálnych médií.- okrem detskej populácie skúmal tiež rodičov, učiteľov a vychovávateľov ako mediátorov mediálnych obsahov z pohľadu determinujúcich psychických a sociálnych faktorov.

 

Erasmus+ projekt: 2017-1-IT02-KA204-036607 Migrant Literacies (2017 – 2019)

metodička Mgr. Mária Stanková, PhD. v spolupráci s PROACADEMY, a. s.

Európsky projekt spolufinancovaný programom Erasmus plus Európskej komisie s cieľom vyvinúť inovatívne postupy pri používaní IKT pri výučbe gramotnosti a integrácii mediálnej a digitálnej gramotnosti do vzdelávania migrujúcich dospelých.

 

Globálne rozvojové vzdelávanie pre budúcich novinárov - SAMRS/2017/RV/1/2 (2017)

hlavný riešiteľ:  Človek v ohrození, n.o.
spoluriešiteľ: Mgr. Ján Hacek, PhD.
spolupráca: Mafra Slovakia a.s. (Hospodárske noviny), Digital Media Campus (Ringier Axel Springer)

Počas práce v triedach, ale aj online, budú študenti nielen vytvárať vlastný obsah, ale budú nadobúdať aj kompetencie potrebné k čo najkomplexnejšiemu informovaniu o svete, reflektujúc pritom na čoraz užšie prepojenie sveta a rôzne perspektívy tých istých problémov z pohľadu ľudí žijúcich kdekoľvek na našej planéte

 

U.S. Embassy Small Grants Program, Knowledge for future journalists (2017)

hlavný riešiteľ: Mgr. Ján Hacek, PhD.

 • reakcia na celospoločenskú situáciu, rusko-ukrajinské vzťahy a množiace sa hybridné hrozby (napr.: robotrolling).
 • v projekte boli skúmané vybrané weby a  zahŕňal aj prácu so zahraničnou literatúrou zameranou na spomenutú problematiku a výstupom bola kolektívna online publikácia odborných recenzií.

 

EU Kids Online research (od 2015)

spoluriešiteľ: Mgr. Ján Hacek, PhD.

Cieľom projektu je stimulovať a koordinovať využívanie nových médií deťmi. Pomocou kvalitatívnych a kvantitatívnych metód mapuje situáciu v Európe, ako sa menia skúsenosti a úroveň gramotnosti práce s počítačom u detí a rodičov. Zameriava sa na používanie, činnosť, riziká a bezpečnosť internetu. Slovensko sa do projektu zapojilo v novembri 2011. Z pohľadu spoluriešiteľa ide najmä o realizáciu viacerých čiastkových výskumov a prednášok zameraných na oblasť mediálnej výchovy, mediálnej gramotnosti či rodičovskej mediácie.

 

VEGA č. 1/0778/13 Vôľa k poriadku, normy a sociálna koordinácia konania (2014 – 2016)

spoluriešiteľka PhDr. Anna Sámelová, PhD.

 • sociálno-filozofický a etický výskum noriem s osobitným zreteľom na osvetlenie zložitej dynamiky noriem v modernej spoločnosti.
 • zameriava sa nielen na rekonceptualizáciu samotného pojmu "norma" v kontexte sociálnych praktík, čím filozoficky uchopuje povahu a zmysel noriem vo vzťahu ku koordinácii (regulácii, kontrole) ľudského konania, ale aj na typy noriem a sféry, v ktorých sa normy uplatňujú. Zvláštnu pozornosť venuje prehĺbeniu analýzy vzťahu morálnych noriem a hodnôt, ako aj kritickej analýze súčasných spoločenských problémov (konformita, normokracia, kríza dôvery).

 

KEGA 084UK-4/2014 Novinárske žánre pre zrakovo znevýhodnených študentov – teória a prax (2014 – 2015)

vedúca projektu: doc. PhDr. Mária Follrichová, PhD.

spoluriešitelia Mgr. Ján Hacek, PhD., Mgr. Peter Kubinyi, PhD.

 • zameranie na teoretickú a praktickú časť klasifikácie novinárskych žánrov v printových médiách, a to vzhľadom na ich dejiny, teóriu i prax.
 • cieľom projektu bola publikácia (učebnica), v ktorej boli uvedené i ukážky jednotlivých žánrov s dôrazom na zrakovo znevýhodnených študentov: Novinárske žánre pre zrakovo znevýhodnených študentov - teória a prax (ISBN 978-80-8127-146-5).
 • výstupom okrem učebnice bolo aj strojovo čitateľné CD s textami a príkladmi pre zrakovo znevýhodnených študentov. 

 

Letná škola žurnalistiky 2014 (č. 21/2014, CRZ ID: 1468300)

hlavný riešiteľ: Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí
spoluriešitelia: Katedra žurnalistiky FIF UK v Bratislave – Mgr. Ján Hacek, PhD.

Školenie zahraničných novinárov v oblasti žurnalistiky. Podstatou projektu boli školenia novinárov vzhľadom na ich prax v krajanských médiách v Európe. Úlohou v projekte boli prednášky, praktické workshopy zamerané na typografickú, grafickú a vizuálnu stránku krajanských periodík a webov. Výsledkom týždenného kurzu bol magazín z textov, ktoré dodali účastníci Letnej školy žurnalistiky 2014.

 

Rómske dokumentačné a informačné centrum (Grant Nadácie otvorenej spoločnosti pre občianske združenie Romano Kher; č. G/XX/XX/80000/1/62Z) (2013 – 2014)

spoluriešiteľka doc. PhDr. Mária Follrichová, PhD.

 

Napíš to ešte raz! – Irin oda mek jekhvar! Grant Úradu vlády SR v rámci programu Podpora a ochrana ľudských práv a slobôd LP/2011/0 (2011)

spoluriešiteľka doc. PhDr. Mária Follrichová, PhD.

Publikačný výstup:
Follrichová, Mária: Etika –nevyhnutná súčasť žurnalistického povolania. In: Napíš to ešte raz!. - Bratislava : Romano Kher - Rómsky dom, 2011, s. 18-19.

 

Medzinárodný vedecký projekt Katedry UNESCO Univerzity Roberta Schumanna v Štrasburgu: Pratiques journalistiques et médiatiques Entre mondialisation et diversité culturelle  (Žurnalistická a mediálna prax. Medzi globalizáciou a kultúrnou  diverzitou. (2010 – 2012)

koordinátor: prof. Michel Mathie
riešiteľka prof. PhDr. Danuša Serafínová, PhD. 

 • usporiadanie  4 vedeckých kolokvií (2010 v Bordeaux, pre krajiny západnej Európy), (2011. január Ougadougou, pre vybrané krajiny Afriky), (jún, 2011, v Bratislave, na Čiernej Vode, pre krajiny strednej a východnej Európy), (2012, v Štrasburgu pre krajiny severnej Európy, Porýnie a ďalšie kontinenty)

Publikačný výstup:

Serafínová, Danuša - Mathien, Michel: L´expression médiatique de la diversité culturelle en Europe centrale et orientale. - Bruxelles: Bruylant, 2013. - 453 S. ISBN 978-2-8027-3801-5

Hlavčáková, Svetlana: L´expression médiatique de la diversité culturelle en Slovaquie á l´epoque contemporaine. In: L´expression médiatique de la diversité culturelle en Europe centrale et orientale. - Bruxelles : Bruylant, 2013. - S. 109-122. - ISBN 978-2-8027-3801-5

Follrichová, Mária: Ruthénes et Ukrainiens en Slovaquie et leurs médias. In: L´expression médiatique de la diversité culturelle en Europe centrale et orientale. - Bruxelles : Bruylant, 2013. - S. 141-151. - ISBN 978-2-8027-3801-5

Serafínová, Danuša: L´expression de la diversité en Europe centrale et orientale. In: L´expression de la diversité culturelle : un enjeu mondial. - Bruxelles : Bruylant, 2013. - ISBN 978-2-8027-4078-0. - S. 39-44 

 

VEGA č. 1/0073/03 Vplyv nových informačných technológií na vydávanie tlače a na prácu novinárov printových médií (2005)

spoluriešiteľka doc. PhDr. Svetlana Hlavčáková, PhD.

 

Geschichte des slowakischen Journalismus im Kontext der Donaumonarchie. Österreichisches Institut för Ost-und  Südosteuropa  (Austrian Science and Research Liaison Office Bratislava) 2001 – 2002.

riešiteľka: prof. PhDr. Danuša Serafínová, PhD.

Vom Anker bis Henkel. Die Werbung in Pressburger Presse gestern und heute (mit besonderem Hinblick auf die Werbeannoncen der österreichischen Unternehmen, Institutionen, Privatpersonen). Österreichisches Institut för Ost-und  Südosteuropa  (Austrian Science and Research Liaison Office Bratislava) 2002 – 2003. Riešiteľka: prof. PhDr. Danuša Serafínová, PhD.